Ses Benzeştirmesi Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Ses Benzeştirmesi Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Ses Benzeştirmesi kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Arapça blbl kökünden gelen bulbul بلبل z "ötücü bir kuş, luscinia" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça balbala بلبل z "'blbl' sesi çıkardı" fiilinin ses benzeştirmesi (onomatopoeia)ıdır.
Arapça cmcm kökünden gelen cumcumat جمجمة z "kafatası, tahta kâse" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça dġdġ kökünden gelen daġdaġat دغدغة z "1. gıdıklama, gıcıklama, 2. anlaşılmaz şekilde konuşma, 3. kargaşa, teşviş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daġdaġa دغدغ z "gıdıkladı, anlaşılmaz şekilde konuştu vb." fiilinin murabba (dörtlü) masdarıdır.
Arapça darabukka دربكّ z "bir tür küçük davul (Mıs.)" fiilinden alıntıdır.
Arapça dbdb kökünden gelen dabdabat دبدبة z "1. kısa adımlarla ve ayağını vurarak yürüme, 2. at nalı sesi, 3. davul sesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dabdaba دبدب z fiilinin murabba (dörtlü) masdarıdır.
Arapça fasāfis فسافس z "haşerat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fsfs kökünden gelen fisfisat فسفسة z "haşere, böcek, özellikle tahta kurusu" sözcüğünün çoğuludur.
Arapça ġrġr kökünden gelen aynı anlama gelen ġarġarat غرغرة z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġarġara غرغر z fiilinin murabba (dörtlü) masdarıdır.
Arapça χlχl kökünden gelen χalχal خلخل z "ayak bileziği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalχala خلخل z "şangır şungur etti" fiilinden türetilmiştir.
Arapça ḳhḳh kökünden gelen ḳahḳahat قهقهة z "yüksek sesle gülme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳahḳaha قهقه z "yüksek sesle güldü" fiilinin murabba (dörtlü) masdarıdır.
Arapça ḳṣḳṣ kökünden gelen ḳuṣḳūṣ قصقوص z "Mağrip ülkelerine özgü, kırpık hamurdan yapılan bir yemek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṣḳaṣa قصقص z "kırptı" fiilinden türetilmiştir.
Arapça laḳlaḳ veya laklak لقلق/لكلك z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lḳlḳ kökünden gelen laḳlaḳa لقلق z "'lak lak' etti" fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça laḳlaḳḳu "leylek" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için lak2 maddesine bakınız.
Arapça slsl kökünden gelen silsilat سلسلة z "zincir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça salsala سلسل z "zincirlenme" fiilinin murabba (dörtlü) masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice şalşalitā שלשלתא z "zincir" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça şˁşˁ kökünden gelen şaˁşaˁat شعشعة z "parlama, parıltı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaˁşaˁa شعشع z "parıldadı" fiilinin masdarıdır.
Arapça wlwl kökünden gelen walwalat ولولة z "yaygara, kalabalık sesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walwala ولول z "kalabalık sesi çıkardı" fiilinin murabba (dörtlü) masdarıdır.
Arapça wsws kökünden gelen waswasat وسوسة z "kararsızlık, kuşku" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waswasa وسوس z "bir o yana bir bu yana yalpaladı" fiilinin murabba (dörtlü) masdarıdır.
Arapça zlzl kökünden gelen zalzalat زلزلة z "yer sarsıntısı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zalzala زلزل z "sarsıldı" fiilinin murabba (dörtlü) masdarıdır.
Arapça zmzm kökünden gelen zamzam زمزم z "bol akan kaynak, Kâbe yakınında meşhur kuyu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zamzama زمزم z "gürültüyle kaynadı" fiilinden türetilmiştir.
Arapça zmzm kökünden gelen zamzamat زمزمة z "coşkulu müzik" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için zemzem maddesine bakınız.
Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sakız "öten?" sözcüğünden +gAn2 sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sakı- "kuş sesi?" fiilinden +Iz sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe sakızgan sözcüğünden evrilmiştir.
Eski Türkçe siŋek sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe siŋ "sızlama veya vınlama sesi" sözcüğünden +Ak sonekiyle türetilmiştir.
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.