Fenike Dili Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

Fenike Dili Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki Fenike Dili kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Arapça cīm جيم z "Arap alfabesinin beşinci harfi, ج" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice gīmel גימל z "Arami/İbrani alfabesinin üçüncü harfi, ג" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice gamlā גמלא z "deve" sözcüğü ile eş kökenlidir. (NOT: Aramice/Süryanice sözcük Fenike dilinde gml "deve, Fenike alfabesinin üçüncü harfi" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça alīf أليف z "Arap alfabesinin ilk harfi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ˀalaph אלף z "Arami/İbrani alfabesinin ilk harfi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fenike dilinde ˀalep "1. sığır, davar, 2. Fenike alfabesinin ilk harfi" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için ülfet maddesine bakınız.
Arapça flk kökünden gelen falak فلك z "1. çıkrık, çark, 2. yıldızların döner küresi, 3. talih, baht" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice pelekā פלכא z "çark, çıkrık" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Bu sözcük Fenike dilinde pelekum "yün eğirme çıkrığı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça palāku "dönme, çevirme" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça ḳry kökünden gelen ḳaryat قرية z "köy" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ḳəryā veya ḳərīytā קריא/קריתא z "köy, kent" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Fenike dilinde aynı anlama gelen ḳrt sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ḳdm kökünden gelen ḳidam قدم z "daha eski olma, önce olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳadm veya ḳudūm قدم/قدوم z "bir adım önden gitme, öncü olma, varma" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça ḳadam قدم z "ayak" sözcüğü ile eş kökenlidir. (NOT: Arapça sözcük Fenike dilinde ve İbranice ve Aramice/Süryanice #ḳdm קדמ z "1. ayak, 2. önce gelme, eski olma" kökü ile eş kökenlidir. )
Fransızca lame "ince tabaka, levha" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince lamina veya lama "dövülerek tabaka haline getirilmiş metal, bıçak veya kılıç ağzı" sözcüğünden evrilmiştir.
Arapça ˁmm kökünden gelen ˁumūm عموم z "1. bütün olma, içerme, kapsama, 2. genellik, bütünlük, kamu, halk, herkes" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice ˁammā עמא z "klan, aşiret, boy" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice ˁām עם z "halk, kavim" sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Fenike dilinde aynı anlama gelen ˁm sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça zaytūn زيتون z "zeytin taneleri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zyt kökünden gelen zayt زيت z "zeytin" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen zeytā זיתא z sözcüğünden alıntıdır. Aramice/Süryanice sözcük İbranice aynı anlama gelen zayt זית z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Fenike dilinde aynı anlama gelen zyt sözcüğü ile eş kökenlidir.
Eski Yunanca álpha άλφα z "Yunan alfabesinin ilk harfi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Fenike dilinde alep "1. sığır, dvar, 2. Fenike alfabesinin ilk harfi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice ˀalaph אלף z "Arami/İbrani alfabesinin ilk harfi" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için elif maddesine bakınız.
Eski Yunanca bēta βητα z "Yunan alfabesinin ikinci harfi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Fenike dilinde bēt "ev, Fenike alfabesinin ikinci harfi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice bēt בת z "Arami/İbrani alfabesinin ikinci harfi" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için beyit maddesine bakınız.
Eski Yunanca délta δέλτα z "1. Yunan alfabesinin dördüncü harfi, Δ, 2. Nil nehrinin delta harfine benzeyen ağzı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Fenike dilinde dlt "kapı, Fenike alfabesinin dördüncü harfi " sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice dāləth דלת z "kapı, Arami/İbrani alfabesinin dördüncü harfi, ד" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Akatça daltu "kapı" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
İngilizce gamma ray "bir tür radyoaktif ışın" deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1903 Ernest Rutherford, Yeni Zelanda kökenli Kanadalı fizikçi.) İngilizce deyim Eski Yunanca gámma γάμμα z "Yunan alfabesinin üçüncü harfi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fenike dilinde gmel "deve, Fenike alfabesinin üçüncü harfi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice gīmel גימל z "Arami/İbrani alfabesinin üçüncü harfi " sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için cim1 maddesine bakınız.
Eski Yunanca sigma σιγμα z "Yunan alfabesinde s harfi, Σ" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Fenike dilinde yazılı örneği bulunmayan *samk "Fenike alfabesinde s harfinin adı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice sāmek סמך z "İbrani ve Arami alfabesinde s harfi, ש" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Fransızca tunique "bir tür entari" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen tunica sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arkaik Latince yazılı örneği bulunmayan *chtonica sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Fenike dilinde ktwn "pamuk veya keten kumaş" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ktūnā כתונא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için keten maddesine bakınız.
Farsça zancafr veya zincifre زنجفر/زنجفره z "kırmızı renkli bir mineral ve bundan elde edilen boya, civa sülfit" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen zngūprā veya sūngprā זנגופרא/סונגפרא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fenike dilinde bir sözcükten alıntıdır.
Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen biblio+ "kitap" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca byblíon veya biblíon βυβλίον/βιβλίον z "papirüs rulosu, kitap" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca býblos veya bíblos βύβλος/βίβλος z "papirüs" sözcüğünden +ion sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca Byblos βυβλος z "papirüs ticaretiyle ünlü bir Fenike kenti, modern Cübeyl" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Fenike dilinde Gubla "'tepecik', papirüs ticaretiyle ünlü bir Fenike kenti, modern Cübeyl" özel adından türetilmiştir.
Yeni Latince cadmium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1817 Friedrich Strohmeyer, Alm. kimyacı.) Latince sözcük Eski Yunanca kadmeîa καδμεῖα z "Thebai kenti yakınında çıkan bir kurşun minerali, kalamin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Kadmos "Thebai kentinin kurucusu olan efsanevi Fenikeli önder" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Fenike dilinde yazılı örneği bulunmayan *ḳadmōn "eski, kadim" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fenike dilinde ḳdm "ön, önce, önde olma" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kıdem maddesine bakınız.
Yeni Latince pi "matematikte bir sayı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1748 Leonhart Euler, İsviç. matematikçi (1707-83).) Latince sözcük Eski Yunanca pi πι z "Yunan alfabesinde π harfi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fenike dilinde "ağız, Fenike alfabesinin onyedinci harfi" sözcüğünden alıntıdır.

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.