İbranice Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

İbranice Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki İbranice kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Arapça ḥlw kökünden gelen ḥalwāˀ حلواء z "tatlı yiyecek, şekerleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaluwa حلو z "tatlı idi" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #χly חלי z "tatlı olma, tatlılık" kökü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice kök İbranice aynı anlama gelen #χlh חלה z kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça hykl kökünden gelen haykal هيكل z "muazzam yapı, abide, anıt" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice hēkāl הכל z "saray, tapınak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça ēkallu "saray" sözcüğünden alıntıdır. Akatça sözcük Sumerce e-gal "büyük ev" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḥkm kökünden gelen ḥikmat حكمة z "bilgi, bilgelik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen χekmā חכמא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen χikmah חכמה z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük İbranice #χkm חכמ z "bilme, bilge olma" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için hüküm maddesine bakınız.
Arapça hll kökünden gelen hilāl هلال z "yeni ay, hilal" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük İbranice #hll הלל z "ışıma, parlama" kökü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen ellu sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça χurtūm خرتوم z "1. burun, gaga, yaban domuzu dişi, 2. fil hortumu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice χūrṭamā חורטמא z "burun, özellikle hayvan burnu, kuş gagası" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice χṭm kökünden gelen χarṭūm חרטום z "burun" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça ḥkr kökünden gelen iḥtikār إحتكار z "istifçilik yapma, piyasada tekelleşme, haksız kazanç sağlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥikr حكر z "hava parası, bir mülkü terketmek için talep edilen ücret" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #χkr חכר z "kira, rant" kökünden alıntıdır.
Arapça Alh kökünden gelen ilāh إلاه z "tanrı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice aynı anlama gelen ˀelōah אלוה z sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça Ans kökünden gelen insān إنسان z "kişi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ins إنس z "insanlık, tüm insanlar" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ˀināş veya ˀanāşā אנשא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük İbranice aynı anlama gelen ˀenūş אנוש z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Akatça nişu "halk, kavim" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça sm/smy kökünden gelen ism إسم z "ad" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük İbranice aynı anlama gelen şem שם z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen şumu sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça khn kökünden gelen kāhin كاهن z "gaipten haber veren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice kāhənā כהנא z "rahip" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice kōhen כוהן z "rahip" sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük İbranice #kwn כונ z "durma, ayağa kalkma" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kâinat maddesine bakınız.
Arapça kff kökünden gelen kaffat كفّة z "1. el ayası, avuç, 2. kâse, terazi gözü" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen kappā כפא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #kpp כפפ z "bükme, içbükey hale getirme" kökünden türetilmiştir. )
Arapça knf kökünden gelen kanīf كنيف z "1. korunak, sığınak, 2. helâ" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kanf كنف z "kanadı altına alma, kucaklama, saklayarak koruma" sözcüğünün sıfatıdır. Bu sözcük Arapça kanaf كنف z "kanat" sözcüğünün masdarıdır. (NOT: Arapça sözcük İbranice aynı anlama gelen kanap כנף z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen kanpā כנפא z sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça ḳdm kökünden gelen ḳidam قدم z "daha eski olma, önce olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳadm veya ḳudūm قدم/قدوم z "bir adım önden gitme, öncü olma, varma" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça ḳadam قدم z "ayak" sözcüğü ile eş kökenlidir. (NOT: Arapça sözcük Fenike dilinde ve İbranice ve Aramice/Süryanice #ḳdm קדמ z "1. ayak, 2. önce gelme, eski olma" kökü ile eş kökenlidir. )
İbranice ḳibbutz קִבּוּצ z "1. toplanma, bir araya gelme, birlik, 2. İsrail'de kolektif mülkiyete dayalı topluluk" sözcüğünden alıntıdır. İbranice sözcük İbranice #ḳbtz קבצ z "toplama, bir araya getirme" kökünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ḳabḍ قبض z "(eliyle) sıkıca kavrama, tutma, elini yumruk yapma" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için kabz maddesine bakınız.
Arapça ḳrb kökünden gelen ḳurbān قربان z "tanrıya sunulan adak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ḳurbān קרבן z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #ḳrb קרב z "1. yakın olma, yaklaşma, 2. hediye verme, adak sunma" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kurb maddesine bakınız.
Arapça kll kökünden gelen kull كلّ z "tam, bütün, tamlık, bütünlük, bütünsellik" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #kll כלל z "tam olma, bütün olma, mükemmel olma" kökü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen kalālu sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça lblb kökünden gelen lablāb لبلاب z "fasulyegillerden bir tür, mor bezelye, dolichos lablab" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça lbb kökünden gelen lubb لبّ z "1. kalp, yürek, 2. çekirdek, tane, kabuğun içindeki şey, ağaç gövdesinin en iç halkası" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice lebbā לבא z "kalp" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük İbranice aynı anlama gelen lēb לב z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Akatça aynı anlama gelen libbu sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça lwḥ kökünden gelen lawḥ veya lawḥat لوح/لوحة z "tabela, tabla, tablo" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice lawḥā לוחא z "1. tabla, masa, 2. özellikle Musa'nın on emrinin yazılı olduğu levha" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen lawχ לוח z sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça mlk kökünden gelen malak ملك z "bir tür tanrısal varlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice məlāk מלך z "elçi, haberci" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice #lAk לאך z "gönderme" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlk kökünden gelen malik veya malīk ملك/مليك z "kral, hükümdar" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen malkā מלכא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen melek מלך z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Akatça aynı anlama gelen maliku sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Daha fazla bilgi için mülk maddesine bakınız.
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.