İbranice Kategorisi - Kelime Etimolojisi ve Kökeni

İbranice Kategorisi

Bu sayfada, sitemizdeki İbranice kategorisi ile ilgili olan kelimelerin etimolojik incelemeleri listelenmiştir, ayrıntıları için kelimeye tıklayın.

Arapça dawāt دوات z "mürekkep şişesi " sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice diwotā דותא z "mürekkep" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen dīwo דיו z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) İbranice sözcük Eski Mısır dilinde bir sözcükten alıntıdır.
Arapça Amn kökünden gelen ˀamānat أمانة z "1. güvenme, güvenilirlik, 2. güvene dayalı olarak verilen şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀamn أمن z "güvenilir olma, sağlam olma" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice aynı anlama gelen #Amn אמן z kökü ile eş kökenlidir.
Arapça ˁammī عمّى z "amcam" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük Arapça ˁamm عمّ z "amca" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice ˁamm עם z "akraba" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için umum maddesine bakınız.
Arapça aynı anlama gelen fulān فلان z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice pəlān פלן z "'ve saire' anlamında kullanılan bir sözcük, falan" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça fṭr kökünden gelen fiṭrat فطرة z "yaratılış, doğa" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faṭr veya fuṭūr فطر/فطور z "1. yarma, 2. yaratma, doğurma, 3. oruç açma" sözcüğünün ismi merresidir. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #pṭr פטר z "açma, çözme, serbest kılma" kökü ile eş kökenlidir.
Arapça fˁl kökünden gelen fiˁl فعل z "edim, eylem, iş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faˁala فعل z "yaptı, etti, işledi" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice aynı anlama gelen #pˁl פעל z kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça Falistīn فلستين z "Orta Doğu'da bir ülke" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Latince Palestina "kugünkü İsrail'i kapsayan Roma eyaletinin adı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice pliştīm פלשתים z "Tevrat'a göre Kenan ülkesinin kıyı kesiminde yaşayan bir kavim" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça firˁawn فرعون z "eski Mısır hükümdarı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen paraˁōn פרעון z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen paraˁōh פרעוה z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Eski Mısır dilinde prˁō "'büyük hane', hanedan" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça fustān فستان z "geniş dökümlü kadın etekliği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *peştā פשתא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice peşet פשת z "keten kumaş" sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Akatça piştu "keten" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ftl kökünden gelen fatīl فتيل z "burma suretiyle yapılan ip" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fatl فتل z "burma, ip örme" sözcüğünün sıfatıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice pātīl פתיל z "örme ip" sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Akatça patālu "kıvırma, ip örme" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça fwl kökünden gelen fūl فول z "bakla, özellikle Mısır'a özgü küçük taneli bakla" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice pōl פול z "bakla, baklagillerden her türlü bitki" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça kbş kökünden gelen kabş كبش z "koyun veya keçinin erkeği, koç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice kbş kökünden gelen kewş כֶּבְשׁ z "bir yaşını aşmış erkek koyun" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice kbş kökünden gelen aynı anlama gelen kewes כֶּבֶשׂ z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük Akatça kabsu "erkek koyun" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ḥcc kökünden gelen ḥacc حجّ z "Arap töresi uyarınca yılın belli döneminde yapılan Mekke ziyareti" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ḥg kökünden gelen ḥaggā חַגָא z "kutlama, kutsama" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice ḥg kökünden gelen aynı anlama gelen ḥagg חַג z sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ḥds̠ kökünden gelen ḥadīs̠ حديث z "1. olay, vaka, 2. Peygamber hakkında anlatılan anekdot" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥadas̠a حدوث z "oldu, vuku buldu" sözcüğünün sıfatıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice #χdş חדש z "yeni olma" kökü ile eş kökenlidir. İbranice kök Aramice/Süryanice aynı anlama gelen #χdt חדת z kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça ḥḳḳ kökünden gelen ḥaḳḳ حقّ z "yasaya, hakikate veya bilgeliğe uygun olma; doğruluk, hakikat, yasallık" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük İbranice ḥuḳḳā חֻקה z "taşa veya metale oyulmuş şey, yasa, ferman, kural" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #ḥḳḳ "oyma, taşa veya metale yazı yazma, hakketme" kökünden türetilmiştir. )
Arapça ḥncr kökünden gelen ḥancarat حنجرة z "boğazın üst kısmı, gırtlak, veya boğazı kapatan kas" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük İbranice aynı anlama gelen gargeret גרגרת z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen gangaritu sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça ḥnf kökünden gelen ḥanīf حنيف z "1. Kuran'da Hz. İbrahim'in dini inancını tanımlamak için kullanılan bir sıfat, 2. tek tanrıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ḥnp kökünden gelen ḥanəphā חנפא z "pagan, putperest, kitabi dinlerden önceki dinlere mensup" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice χanēph חנף z "kâfir, dinsiz" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça χrb kökünden gelen χarāb خراب z "viran etme, yıkım, yıkıntı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaraba خرب z "viran etti, yıktı" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice aynı anlama gelen #χrb חרב z kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça ḥrm kökünden gelen ḥaram حرم z "1. yasak, kutsal, dokunulmaz, 2. Mekke civarındaki kutsal alan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥirm veya ḥirmān حرم/حرمان z "yasaklama, dışlama, dokunulmaz kılma" sözcüğünün masdarıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #χrm חרמ z "yasaklama, dinen yasak sayma" kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça ḥawwāh حوّاء z "Adem'in eşi, kadın" özel adından alıntıdır. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen ḥawwā חַוָּה z özel adından alıntıdır. Bu sözcük İbranice ḥyh kökünden gelen ḥayyāh חַיָּה z "canlı, yaşayan" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için hayat1 maddesine bakınız.
Önceki Sayfa
Sonraki Sayfa

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.