Zman - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Zman Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Türkçe az- fiilinden +mAn sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için az- maddesine bakınız.
Türkçe uz "usta, sanatkâr, mahir" sözcüğünden +mAn sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için uz maddesine bakınız.
Türkçe yaz- fiilinden +mAn sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için yaz-1 maddesine bakınız.
Arapça ve Farsça dīwān ديوان z "1. defter, özellikle resmi karar ve hesapların yazıldığı defter, şiir koleksiyonu, 2. yazmanlar heyeti, büro, sekretarya, mahkeme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) dīvān "resmi daire, büro, sekretarya" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Farsça yazılı örneği bulunmayan *dipi-vahana- "yazı evi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Akatça duppu "yazı tableti" sözcüğünden türetilmiştir. Akatça sözcük Sumerce dup- "yazı" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça χṣṣ kökünden gelen iχtiṣāṣ إختصاص z "ayrılmış olma, özel olma, uzmanlaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen χuṣūṣ خصوص z sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için husus maddesine bakınız.
Arapça zmn kökünden gelen muzmin مزمن z "süreğen, kronik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça izmān إزمان z "süreğenleşme, kalıcı hale gelme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) failidir. Daha fazla bilgi için zaman maddesine bakınız.
Arapça ve Farsça zamān زمان z "süre, vakit" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen zmān זמן z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça simānu "belirli bir gün ve zaman, an" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
İngilizce log "1. kütük (tomruk), 2. özellikle gemilerde günlük olay ve ölçümlerin kaydedildiği defter, olay kayıt kütüğü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Fransızca +logie veya İngilizce sadece bileşiklerde görülen +logy "bilim, uzmanlık, söz söyleme yeteneği" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen +logía -λογία z parçacığından alıntıdır. Yunanca parçacık Eski Yunanca lógos λόγος z "söz, söylem, sözcük, anlatı, ifade, akıl yürütme, mantık" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için logos maddesine bakınız.
Fransızca archéologie "eski şeyler bilimi, antik harabeler uzmanlığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince archaeologia "eski zaman efsaneleri uzmanlığı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen arχaiología αρχαιολογία z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca arχaîos αρχαῖος z "eski, kadim" ve Eski Yunanca logía λογία z sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için arkaik, +loji maddelerine bakınız.
Fransızca démographie "nüfus kayıtları, nüfus olgularını inceleyen uzmanlık dalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen dēmographía δημογραφία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dēmos δημος z "halk" ve Eski Yunanca graphē γραφη z "yazı, kayıt" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için demo+, +grafi maddelerine bakınız.
İngilizce oenology veya Fransızca oenologie "şarap uzmanlığı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca oînos οῖνος z "üzüm, şarap" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +loji maddesine bakınız.
Fransızca épigraphie "yazıtlara ilişkin uzmanlık dalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca epigraphē επιγραφη z "son-yazı, mezar yazıtı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için +grafi maddesine bakınız.
İngilizce ergonomy veya ergonomics "işyerinde çalışma koşullarını inceleyen uzmanlık" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1949 K. F. H. Murrell, İng. araştırmacı.) İngilizce sözcük Eski Yunanca érgon "iş, çalışma" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için erg, +nomi maddelerine bakınız.
Fransızca gériatrie "yaşlı hastalıkları uzmanlığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen geriatry sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1909 I. L. Nascher, Avusturya kökenli Amer. tabip (1863-1944). ) Bu sözcük Eski Yunanca gérōn γέρων z "ihtiyar" (NOT: Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *gerə-1 biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca iatrós ιατρός z "tabip" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için +iyatri maddesine bakınız.
Fransızca mégapole "azmanşehir" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mégas μέγας z "büyük" ve Eski Yunanca pólis πόλις z "kent" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için mega+, politik maddelerine bakınız.
Fransızca mycologie "mantar hastalıkları uzmanlığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mýkēs μύκης z "mantar" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mug- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *meug- "vıcık, nemli, küf" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +loji maddesine bakınız.
Fransızca numismatique "eski para uzmanlığı, meskûkat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince numisma "geçer akçe, resmi para" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen nómisma νόμισμα z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca nomízō νομίζω z "geçerli olmak, yasaya uygun olmak, resmi olmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca nomós νομός z "yasa, töre" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +nomi maddesine bakınız.
Fransızca ophthalmologie "göz hastalıkları uzmanlığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ophtalmós οφταλμός z "göz" (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ops, opt- οψ, οπτ- z sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *okʷ-to- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *okʷ- "görmek" kökünden türetilmiştir. ) ve Eski Yunanca logeía λογεία z sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için optik, +loji maddelerine bakınız.
Fransızca oncologie veya İngilizce oncology "kanser uzmanlığı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ónkos όνκος z "ur, tümör" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +loji maddesine bakınız.
Fransızca pédagogue "çocuk eğitimi uzmanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca paidagōgos παιδαγωγος z "çocuk bakıcısı, eğitmen" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca paîs, paid- παῖς, παιδ- z "çocuk" ve Eski Yunanca agōgós αγωγός z "yöneten, sevk eden" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca ágō άγω z "sürmek, sevketmek, gütmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pedo+, aksiyon maddelerine bakınız.
Fransızca tropisme "bir organizmanın dış uyarı kaynağına doğru (veya aksi yöne) yönelmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca trépō, trop- τρέπω z "dönmek, yönelmek" fiilinden alıntıdır. Daha fazla bilgi için tropik maddesine bakınız.
Fransızca actuaire "sigortacılıkta ihtimal ve risk hesabı uzmanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen actuary sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince actuarius "zabıt kâtibi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince acta "'edilmiş şeyler', kayıtlar, zabıt" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince actus "edim, eylem" sözcüğünün nötr hal çoğuludur. Daha fazla bilgi için aktör maddesine bakınız.
Fransızca expert "uzman" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince expertus "denenmiş, tecrübeli, uzman" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince experiri, expert- "denemek, sınamak, deneyerek öğrenmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince yazılı örneği bulunmayan *periri "denemek" fiilinden ex+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *peryo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-3 "denemek, sınamak, riske girmek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ampirik maddesine bakınız.
Fransızca expertise "uzmanlık" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için eksper maddesine bakınız.
Fransızca gastro-entérologie "mide ve bağırsak hastalıkları uzmanlığı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için gastro+, entero+ maddelerine bakınız.
Fransızca gastronomie "damak zevki uzmanı, lokantacı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için gastro+, +nomi maddelerine bakınız.
Fransızca aynı anlama gelen notaire sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince notārius "Roma hukukunda yazman, zabıt kâtibi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince notāre "yazmak, not etmek, hatırlatıcı işaret koymak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için not maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 28 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.