Zine - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni
Zine · Araması için Sonuçlar
Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.
Ar χazīna ͭ خزينة [#χzn sf. f.] kıymetli eşya veya para konulan yer, depo, kasa, saklama yeri Ar χazna ͭ خزنة saklama, depolama
Fr douzaine onikilik birim Fr douze oniki << Lat duodecim a.a. § Lat duo iki Lat decem on
Fr cuisine mutfak Lat *cocina/coquina a.a. Lat cocere/coquere yemek pişirmek << HAvr *pekʷ- pişirmek
Ar baytu'l-māl بيت المال "hazine evi", devlet hazinesi
Ar/Fa cināza جنازه ölünün içine konulduğu tabut Aram ganzā גנזא gömü, hazine OFa ganz/ganzīnak a.a.
Ar acnabī أجنبى [nsb.] yabancı Ar acnab أجنب [#cnb1 kıy.] (bir şeyin merkezine oranla) kenar, daha dış taraf Ar canb جنب yan
Ar χazna ͭ خزنة [#χzn mr.] kıymetli eşya veya para konulan yer, depo, hazine
Ar maχzan مخزن [#χzn iz/m.] saklama yeri, depo Ar χazn خزن depolama
Ar ṭilsim/ṭilism طلسم büyü, özellikle bir hazineyi koruyan büyü Aram ṭlsm טלסם a.a. EYun télesma τέλεσμα icraat, resmi işlem, tören, ayin EYun teléō τελέω ifa etmek, icra etmek, resmi bir işin gereğini yapmak +ma
Ar ḏaχīra ͭ ذخيرة [#ḏχr sf. f.] ambarda saklanan ihtiyaç maddeleri, hazine, erzak Ar ḏaχr ذخر [msd.] saklama, yedekleme, depolama
Fa puχte پخته pişmiş Fa puχtan πηκτός pişirmek Ave paçaiti, paχ- πηγνυμι, πηκτ- a.a. << HAvr *pekʷ- a.a.
Fr gazette parayla satılan haber bülteni Ven gazéta [İt gazzetta] 1. "kesecik", Venedik devletinde bozuk para birimi, metelik, 2. a.a. [xvi] Ven gaza kese, bir para birimi EYun gáza γάζα hazine EFa ganz a.a.
Fr budget gelir ve giderleri gösteren çizelge İng budget 1. evrak veya para kesesi, özellikle İngiltere Hazine Bakanının yıllık hazine hesabını Parlamentoya sunarken kullandığı çanta [esk.], 2. hükümet bütçesi, gelir-gider çizelgesi EFr bouget [küç.] kese, dağarcık, çıkın Lat bulga torba, bohça << HAvr *bhelgh- a.a.
Fr phrénologie kafatası ölçümüyle kişilik analizine dayanan eski bilim Alm phrenologie a.a. Johann Spurzheim (1776-1832), Alman tabip. EYun phrēn φρήν zekâ, akıl
Fr pepsine sindirimde rol alan enzim Alm pepsin a.a. 1835 Theodor Schwann, Alm. doğa bilimci . EYun pépsis πέψις pişirme, sindirme EYun péptō πέπτω yemek pişirmek, sindirmek +sis << HAvr *pekʷ- pişirmek
Fa kanz كنز hazine
Fa pōta پوته hazne, hazine, kazan, metal eritme kabı << OFa pōtak a.a.
Fr benzine benzol içeren hidrokarbür karışımı Alm benzin a.a. 1830 Eilhardt Mitscherlich, Alm. kimyacı. Alm benzoe(säure) benzoik asit OLat labenzoe
Fr biscuit 'çifte kavrulmuş', iki kez pişmiş kurabiye § Fr bis iki kez Fr cuit pişmiş (Fr cuire pişirmek ) << Lat coquere
Fr fiscal devlet maliyesine ilişkin OLat fiscalis a.a. +al Lat fiscus 1. sepet, zembil, 2. kasa, hazine, özellikle emperyal hazine
İng magazine 1. ambar, depo, 2. dergi, mecmua Fr magasin ambar, depo, mağaza Ven magazín gemi ambarı
Fr pinguin İng penguin 1. Kuzey Denizine özgü nesli tükenmiş bir kuş, auk [esk.], 2. Güney Kutup Denizine özgü büyük bir kuş [xix] § Gal pen baş Gal gwyn beyaz
Fr chancelier mabeyinci [esk.], hazine bakanı [esk.], başbakan << OLat cancellarius
Fr vocabulaire kelime hazinesi OLat vocabularium Lat vocabulum [küç.] kelime, sözcük Lat vox, voc- ses, söz +ul+
İng cake hamur pastası Ger *kokjan pişirmek << HAvr *pekʷ- a.a.
İbr χazzān חזן 1. tapınak görevlisi, 2. sinagogda ilahi okumakla görevli kişi, kantor Akad χazānu kent yöneticisi
İng fanzine bir şarkıcı veya müzik grubu hayranlarının çıkardığı amatör dergi İng fan magazine
İng kitchenette küçük mutfak İng kitchen mutfak +ette Lat coquina/cucīna a.a. Lat coquere pişirmek
İt grossa 12 düzinelik ölçü birimi İt grosso büyük, kaba, kalın << OLat grossus
İt cotta/terracotta pişmiş (toprak) İt cuocere, cott- pişirmek << Lat coquere a.a.
Toplam 30 sonuç bulundu!

Son Zamanlarda Gözde Aramalar