Yürüme - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Yürüme Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça dbdb kökünden gelen dabdabat دبدبة z "1. kısa adımlarla ve ayağını vurarak yürüme, 2. at nalı sesi, 3. davul sesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dabdaba دبدب z fiilinin murabba (dörtlü) masdarıdır.
Arapça drc kökünden gelen daracat درجة z "adım, basamak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça durūc veya daracān دروج/درجان z "yürüme, adım atma, adım adım gitme" sözcüğünün ismi merresidir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice drg kökünden gelen dargā דרגא z "yürüme, adım" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Akatça daraggu "patika, yürüme yolu" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça drk kökünden gelen darakat دركة z "merdivenin en alt basamağı, bir şeyin en dip noktası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice drākā דרכא z "basamak, yol" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #drk דרכ z "ayağıyla basma" kökünden türetilmiştir. Aramice/Süryanice kök Aramice/Süryanice #drg דרג z "yürüme, gitme" kökü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için derece maddesine bakınız.
Arapça hlk kökünden gelen halāk هلاك z "tükenme, bitme, mahv" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça halaka هلك z "tükendi" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #hlk הלכ z "gitme, yürüme" kökü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice kök Akatça aynı anlama gelen alāku sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça mşw/mşy kökünden gelen mamşā veya mamşī ممشا/ممشي z "yürüme yeri, koridor, geçit" (NOT: Arapça sözcük Arapça maşy مشى z "yürüme" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. ) ve Farsça χāne خانه z "ev, mekân" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için mevaşi, hane maddelerine bakınız.
Arapça mawāşī مواشى z "davarlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mşy kökünden gelen māşiyyat ماشية z "ayaklı mal, davar" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça maşy مشى z "yürüme" sözcüğünün fail dişil (müennes, feminine) halidir.
Arapça sfr kökünden gelen safīr سفير z "elçi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça safar سفر z "uzun yol yürüme, yolculuk" sözcüğünün sıfatıdır. Daha fazla bilgi için sefer maddesine bakınız.
Arapça syr kökünden gelen sayarān سيران z "gitme, gidiş; yürüme, gezme, gezinti" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için seyir maddesine bakınız.
Arapça ṭrḳ kökünden gelen ṭarīḳ طريق z "hayvanların yürümesiyle oluşan patika, her çeşit yol" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭarḳ طرق z "dövme, çalma, ayaklarını yere vurma, davul çalma" sözcüğünün sıfatıdır.
Ana Türkçe yazılı örneği bulunmayan *yo- "yürümek" fiilinden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Fransızca démarche "girişim, gidiş, süreç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca démarcher "yürüyüp gitmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca marcher "yürümek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için marş maddesine bakınız.
Fransızca aynı anlama gelen sport sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen sport sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Fransızca desport "oyalanma, eğlenme, oyun" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Fransızca sözcük Eski Fransızca desporter "(yoldan veya rutinden) uzaklaşmak, oyalanmak, aylaklık etmek" fiilinden türetilmiştir. Eski Fransızca fiil Eski Fransızca porter "taşımak, yürümek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için portatif maddesine bakınız.
Eski Türkçe eş- "hızlı ve geniş adımlarla yürümek" fiilinden +gIn sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe eşkin sözcüğünden evrilmiştir.
Eski Türkçe bar- "yürümek" fiilinden +mAk sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe barmak sözcüğünden evrilmiştir.
Eski Türkçe yorı- "yürümek" fiilinden +Ut sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için yürü- maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen +drome veya dromo+ "yol, yarış pisti" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca drómos δρόμος z "1. koşu, 2. koşu yolu, pist" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca treχō, drom- τρεχω, δρομ- z "koşmak, hızlı yürümek, tırıs gitmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *drem-, dromo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *der-1 "adım atmak, koşmak, tırıs gitmek" kökünden türetilmiştir.
Fransızca acrobate "cambaz" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca akróbatos ακρόβατος z "parmak uçlarında yürüyen" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca akrós ακρός z "uç" ve Eski Yunanca bátos βάτος z "yürüyen" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca baínō, bat- βαίνω, βατ- z "yürümek, adım atmak" fiilinden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için akro+, baz maddelerine bakınız.
Fransızca base "1. temel, kaide, altlık, taban, 2. kimyada bir asitle birleşince tuz oluşturan madde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce ve Latince basis "temel, taban, kaide" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Yunanca básis βάσις z "1. adım, basamak, 2. heykel kaidesi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca baínō, bat- βαίνω, βατ- z "yürümek, adım atmak, gitmek" fiilinden +sis sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷm-yo- "geliş" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷem- "gelmek, gitmek" kökünden türetilmiştir.
Yeni Yunanca patikós πατικός z "hafif pabuç, terlik" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca pátéō πάτέω z "yürümek" fiilinden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için patika maddesine bakınız.
Yeni Yunanca pátiki πάτικι z "küçük yol, yolcuk" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca pátos πάτος z "yürümekle oluşan yol, patika" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pnt- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pent- "yürümek, ayak basmak" kökünden türetilmiştir.
Farsça raftār رفتار z "gidiş, yürüyüş" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça raftan, rav- "gitmek, yürümek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için reva maddesine bakınız.
Farsça ravā روا z "giden, (mec.) uyan, yakışan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen ravāg sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) raftan, rav- رفتن, رو z "gitmek, yürümek" fiilinden türetilmiştir. Farsça fiil Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) rah "yol" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Fransızca agression "saldırı, saldırganlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen agressio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aggredi, aggress- "üstüne yürümek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince gradi, gress- "yürümek, adım atmak" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için grado maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 26 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.