Topra - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Topra Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Eski Türkçe topur- "kuruyup toz haline gelmek" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe toprak sözcüğünden evrilmiştir.
Arapça Adm kökünden gelen ādam آدم z "1. insanların atası, Adem, 2. insanoğlu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice aynı anlama gelen ˀādām אָדָם z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice ˀādamā אדמה z "toprak" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.
Arapça ˀarāḍī أراضي z "topraklar, arsalar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça Arḍ kökünden gelen ˀarḍ أرض z "1. yer, toprak parçası, arsa, 2. yeryüzü " sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için arz2 maddesine bakınız.
Arapça bwr kökünden gelen bāˀir بائر z "işlenmeyen toprak, yaban" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bawār بوار z "(toprak) boş durma, nadasa bırakılma, işe yaramama" sözcüğünün failidir.
Arapça bū ḳalamūn بو قلمون z "'kalemun babası', bir tür sürüngen" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça بو z "baba" ve Eski Yunanca χamailéōn χαμαιλέων z "'bodur aslan', bukalemun" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca χamaí χαμαί z "yere ya da toprağa yakınlık bildiren, toprak" (NOT: Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ghm-ai "toprağa (dativ)" biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca léōn λέων z "aslan" sözcüklerinin bileşiğidir. ) Daha fazla bilgi için ebu, humus1, leopar maddelerine bakınız.
Arapça flḥ kökünden gelen fallāḥ فلّاح z "çiftçi, toprak işçisi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça falḥ فلح z "yarma, toprağı sürme" sözcüğünün meslek adıdır. Daha fazla bilgi için felah maddesine bakınız.
Arapça χrc2^ kökünden gelen χarāc خراج z "vergi, İslam hukukunda gayrımüslimlerin ödediği toprak vergisi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice khəragā כרגא z "vergi, özellikle bir kerelik olağanüstü vergi, salma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca χorēgía χορηγία z "1. olağan dışı kamu giderlerini karşılamak için salınan vergi, 2. genelde kamu gideri, masraf" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca χorēgos χορηγος z "Eski Yunan'da kamu eğlenceleri düzenlemekle görevli makam" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça ḥrs̠ kökünden gelen ḥars̠ حرث z "kültivasyon, tarla sürme, tarım" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaras̠a حرث z "toprağı sürdü, ekip biçti" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #χrt veya χrṣ חרת/חרצ z "yarma, kazma, özellikle hendek kazma" kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça dmn kökünden gelen idmān إدمان z "bir işi sürekli ve düzenli biçimde yapma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça damana دمن z "toprağı işleyip hazırladı, kalbinde (öfke) besledi" fiilinin ifˁāl vezni (IV) masdarıdır.
Arapça kamˀat كمءة z "toprak altında yetişen bir tür mantar, trüf" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Akatça kamˀatum "keme" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ˁdn kökünden gelen maˁdin معدن z "topraktan cevher çıkarılan yer ve topraktan çıkan cevher" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça nbş kökünden gelen nabbāş نبّاش z "toprak kazıcı, mezar soyucu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nabaşa نبش z "toprağı kazdı, mezar soydu" fiilinin meslek adıdır.
Arapça tl kökünden gelen tall تلّ z "höyük, yığma toprakla yapılmış tepe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen tell sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen tillu sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ymm kökünden gelen tayammum تيمّم z "1. kasdetme, niyet etme, 2. su yokluğunda toprakla abdest alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça yammama "kastetti, yöneldi" fiilinin tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır.
Arapça trb kökünden gelen turāb تراب z "toprak" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça trb kökünden gelen turbat تربة z "toprak, kabir" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için türab maddesine bakınız.
Farsça kūp كوپ z "sarnıç, toprağa gömülen su veya şarap küpü" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen gūbbā גובא z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen gubbu sözcüğü ile eş kökenlidir.
Farsça āzād آزاد z "serbest, özgür" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) āzāt "1. soylu, asil, eski İran toplumunda toprak sahibi asilzade sınıfına mensup olan kimse, 2. köle olmayan, özgür " sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde zāy- "salmak" fiili ile eş kökenlidir.
Farsça zamīn زمين z "yer, toprak" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen zamīk veya damīk sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen zam- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ghem- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için humus1 maddesine bakınız.
İngilizce dumdum bullet "bir tür kurşun" deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1897 İng. Hind.) İngilizce deyim Dumdum "Hindistan'ın Bengal bölgesinde bir müstahkem yer ve cephane fabrikası" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Bengal dilinde damdama "toprak kale, burç, tabya" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Farsça aynı anlama gelen damdama دمدمه z sözcüğünden alıntıdır.
Sırpça plug "toprağı yarmak için öküzler tarafından çekilen demir alet" sözcüğünden alıntıdır. Sırpça sözcük Eski Yüksek Almanca aynı anlama gelen plug sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Kelt dillerinde aynı anlama gelen plov- sözcüğünden alıntıdır.
İngilizce test "deneme, sınav" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to test "altın ve gümüşü sınamak [esk.], denemek, sınamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca test "altın ve gümüş tahlili için kullanılan toprak kâse" sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Latince testa "saksı, kâse" sözcüğünden evrilmiştir.
İngilizce trench coat "'siper ceketi', I. Dünya Savaşında İngiliz ordusunda kullanılan su geçirmez üstlük" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce trench "siper, toprağa kazılan dar uzun yarık" (NOT: Bu sözcük Fransızca tranche "yarık" sözcüğünden alıntıdır. ) ve Fransızca coat "ceket, palto" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Eski Fransızca cote sözcüğünden evrilmiştir. Eski Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *kotto "kaba yün giysi" biçiminden alıntıdır. ) Daha fazla bilgi için tranş maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
İtalyanca azalea "kumlu toprakta yetişen bir çiçek" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen azalea sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Linnaeus, İsv. doğabilimci (1707-1778).) Bu sözcük Eski Yunanca azaléos αζαλέος z "susamış, susuzluktan yanan" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *asd- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *as- "yanmak" kökünden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 26 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.