Sind - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Sind Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Türkçe sın- "kırılmak, kesilmek" fiilinden +dU sonekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Türkçe sı- "kırmak, kesmek" fiilinden +In- sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sın- maddesine bakınız.
Arapça abdāl أبدال z "1. bedeller, 2. sufi düşüncesinde rical-i gaybın bir rütbesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bdl kökünden gelen badal بدل z "karşılık olarak verilen şey, bedel" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için bedel maddesine bakınız.
Arapça ˁḳb kökünden gelen ˁaḳab عقب z "1. ayak topuğu, iz, ard, peş, sonra, 2. izleme, peşinden gitme" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ˁnbr kökünden gelen ˁanbar عنبر z "bir tür balinanın midesinden çıkarılan güzel kokulu madde, her çeşit güzel koku" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen ambar sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ˁrf kökünden gelen aˁrāf أعراف z "Kuran'a göre cennetle cehennem arasındaki yer" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁurf عرف z "1. pratik bilgi, örf, 2. yüksek yer, çıkıntı, yükselti, tümsek" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için örf maddesine bakınız.
Fransızca average "gemi sigortasında hasar payının ortaklara dağılımı [xv], aritmetik ortalama [xviii]" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca avariaggio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca avaria "deniz ticaretinde kayıp, hasar" sözcüğünden +age sonekiyle türetilmiştir. İtalyanca sözcük Arapça ˁwr kökünden gelen ˁawār عوار z "hasar, kusur" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ar1 maddesine bakınız.
Arapça ˁyn kökünden gelen ˁayn عين z "1. göz, 2. göze, pınar, 3. seçkin kimse, zat, 4. bir şeyin ta kendisi, muayyen ve mahsus olan şey, 5. İslam hukukunda maddi değeri olan nesne, mal, 6. Arap alfabesinde bir harf" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ˁayin עין z "göz" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen īnu sözcüğü ile eş kökenlidir.
Ar (Mağr) bandir بندر z "1. Mağrip müziğine özgü, keçi derisinden imal edilen geniş yüzeyli davul, 2. rezonans amacıyla bu davulun iç kısmına gerilen ip" sözcüğünden alıntıdır. sözcük Fransızca timbre veya tymbre "(ortaçağ müziğinde) 1. Mağrip müziğine özgü, keçi derisinden imal edilen geniş yüzeyli davul, 2. rezonans amacıyla bu davulun iç kısmına gerilen ip" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça brzχ kökünden gelen barzaχ برزخ z "1. Kuran'a göre ölümle kıyamet arasındaki süre, 2. (mec.) aralık, ayıraç; darlık, sıkıntı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) barzaχ sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde barəz-aŋhvā "yüksek alem, tanrılar dünyası" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için balâ maddesine bakınız.
Arapça budalāˀ بدلاء z "abdallar, sufi hiyerarşisinde bir rütbe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bdl kökünden gelen badīl بديل z "abdal" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için abdal maddesine bakınız.
Arapça cbr kökünden gelen cabr جبر z "1. kırık kemiği kaynaştırma, 2. sentez, matematikte cebir, 3. güç, zor, şiddet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cabara جبر z "1. birleştirdi, kaynaştırdı, 2. güç kullandı" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #gbr גבר z "üstesinden gelme, şişme, kabarma, kahramanlık ve cesaret gösterme" kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça ve Farsça dihlīz دهليز z "koridor, geçit, sofa" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) dahrīz "revak, kapı girişindeki sütunlu eşik, propylon" sözcüğünden evrilmiştir.
Arapça dhr kökünden gelen dahr دهر z "1. zaman, çağ, dünyanın başından sonuna kadar olan süre, 2. kader, kısmet" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça Adw kökünden gelen ˀadāt أدات z "araç, gereç, dilbilgisinde bağımsız anlamı olmayan kelime parçacığı" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça Amr kökünden gelen ˀamārat أمارة z "belirti, bazı kişiler arasında özel bir anlamı olan işaret, belirlenmiş olan zaman, randevu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀamara أمر z "belirledi, buyurdu" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için emir1 maddesine bakınız.
Arapça fnn kökünden gelen fann فنّ z "beceri, hüner" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fanna فنّ z "becerdi, zor bir işin üstesinden geldi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ftḥ kökünden gelen fatḥat فتحة z "1. açılım, açılma, 2. Arap yazısında a sesini belirten hareke" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fataḥa "açtı" fiilinin ismi merresidir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice patāḥ פַתָח z "Arami yazısında uzun a sesini belirten nokta" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Daha fazla bilgi için fetih maddesine bakınız.
Arapça ḥrr1 kökünden gelen ḥarr حرّ z "sıcaklık, ateş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarra حرّ z "ısındı, sıcak idi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḥayāṭ حياط z "1. duvarlar, 2. duvarla çevrili avlu, dış duvarın içinde fakat ev kapısı dışında olan alan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥwṭ kökünden gelen ḥāˀit حائت z "çevre duvarı, çit" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça ḥayṭ veya ḥīṭat حيط/حيطة z "etrafını çevirme, koruma, savunma, sakınma" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça ḥyr kökünden gelen ḥayrān حيران z "şaşkın, aklı başında olmayan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāra حار z "şaştı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için hayret maddesine bakınız.
Arapça hḍm kökünden gelen haḍm هضم z "sindirim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça haḍama هضم z "sindirdi" fiilinin masdarıdır.
Arapça hayūlāˀ هيولاء z "şekilsiz madde, felsefede materia" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca ʰylē ὑλη z "1. tahta, ağaç, 2. hammadde, Aristoteles felsefesinde şekillenmemiş madde, materia" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ve Farsça hind هند z "Hint ülkesi, Hindistan'a ait" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde hindu- "Hindistan'ın kuzeyinde bir ülke, Pencap" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe sindhu- "nehir, özellikle İndus nehri" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḥmm kökünden gelen ḥummāˀ حمّاء z "1. genel anlamda ateş, 2. hastalık ateşi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamma حمّ z "ısındı, sıcak oldu" fiilinden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen #χmm חממ z kökü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice kök Akatça aynı anlama gelen emēmu sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça cnb1 kökünden gelen ictināb إجتناب z "yanından geçme, dışından dolaşma, kaçınma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça canb جنب z "yan" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için canip maddesine bakınız.
Arapça swḳ kökünden gelen insiyāḳ إنسياق z "sürüklenme, iradesi dışında hareket etme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için sevk maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 27 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.