Poe - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Poe Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca poème "şiir" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen poema sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca poíēma ποίημα z "eser, mamul, yapı, özellikle sanat eseri, şiir" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca poiéō ποιέω z "yapmak, imal veya inşa etmek" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷoi-wo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷei-2 "yapmak, üstüste koymak, katmak, inşa etmek" kökünden türetilmiştir.
Arapça blbl kökünden gelen bulbul بلبل z "ötücü bir kuş, luscinia" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça balbala بلبل z "'blbl' sesi çıkardı" fiilinin ses benzeştirmesi (onomatopoeia)ıdır.
Arapça cmcm kökünden gelen cumcumat جمجمة z "kafatası, tahta kâse" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça dġdġ kökünden gelen daġdaġat دغدغة z "1. gıdıklama, gıcıklama, 2. anlaşılmaz şekilde konuşma, 3. kargaşa, teşviş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daġdaġa دغدغ z "gıdıkladı, anlaşılmaz şekilde konuştu vb." fiilinin murabba (dörtlü) masdarıdır.
Arapça darabukka دربكّ z "bir tür küçük davul (Mıs.)" fiilinden alıntıdır.
Arapça dbdb kökünden gelen dabdabat دبدبة z "1. kısa adımlarla ve ayağını vurarak yürüme, 2. at nalı sesi, 3. davul sesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dabdaba دبدب z fiilinin murabba (dörtlü) masdarıdır.
Arapça fasāfis فسافس z "haşerat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fsfs kökünden gelen fisfisat فسفسة z "haşere, böcek, özellikle tahta kurusu" sözcüğünün çoğuludur.
Arapça ġrġr kökünden gelen aynı anlama gelen ġarġarat غرغرة z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġarġara غرغر z fiilinin murabba (dörtlü) masdarıdır.
Arapça χlχl kökünden gelen χalχal خلخل z "ayak bileziği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalχala خلخل z "şangır şungur etti" fiilinden türetilmiştir.
Arapça ḳhḳh kökünden gelen ḳahḳahat قهقهة z "yüksek sesle gülme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳahḳaha قهقه z "yüksek sesle güldü" fiilinin murabba (dörtlü) masdarıdır.
Arapça ḳṣḳṣ kökünden gelen ḳuṣḳūṣ قصقوص z "Mağrip ülkelerine özgü, kırpık hamurdan yapılan bir yemek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṣḳaṣa قصقص z "kırptı" fiilinden türetilmiştir.
Arapça laḳlaḳ veya laklak لقلق/لكلك z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lḳlḳ kökünden gelen laḳlaḳa لقلق z "'lak lak' etti" fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça laḳlaḳḳu "leylek" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için lak2 maddesine bakınız.
Arapça slsl kökünden gelen silsilat سلسلة z "zincir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça salsala سلسل z "zincirlenme" fiilinin murabba (dörtlü) masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice şalşalitā שלשלתא z "zincir" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça şˁşˁ kökünden gelen şaˁşaˁat شعشعة z "parlama, parıltı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaˁşaˁa شعشع z "parıldadı" fiilinin masdarıdır.
Arapça wlwl kökünden gelen walwalat ولولة z "yaygara, kalabalık sesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walwala ولول z "kalabalık sesi çıkardı" fiilinin murabba (dörtlü) masdarıdır.
Arapça wsws kökünden gelen waswasat وسوسة z "kararsızlık, kuşku" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waswasa وسوس z "bir o yana bir bu yana yalpaladı" fiilinin murabba (dörtlü) masdarıdır.
Arapça zlzl kökünden gelen zalzalat زلزلة z "yer sarsıntısı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zalzala زلزل z "sarsıldı" fiilinin murabba (dörtlü) masdarıdır.
Arapça zmzm kökünden gelen zamzam زمزم z "bol akan kaynak, Kâbe yakınında meşhur kuyu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zamzama زمزم z "gürültüyle kaynadı" fiilinden türetilmiştir.
Arapça zmzm kökünden gelen zamzamat زمزمة z "coşkulu müzik" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için zemzem maddesine bakınız.
Farsça parçīn پرچين z "1. çit, bahçe etrafına çekilen sınır, 2. çiviyi çaktıktan sonra başını kıvırarak sağlamlaştırma" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde pairi-çayeiti- "etrafını çevirmek, döndürmek" fiili ile eş kökenlidir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde çayeiti- "yapmak, katmak, üstüste koymak, örmek" fiilinden per+2 önekiyle türetilmiştir. (NOT: Avestaca fiil Farsça çīdan, çīn- چيدن, چين z "toplamak, dizmek, düzene koymak" fiili ile eş kökenlidir. ) Farsça fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kʷei-2 biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için poem maddesine bakınız.
Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sakız "öten?" sözcüğünden +gAn2 sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *sakı- "kuş sesi?" fiilinden +Iz sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe sakızgan sözcüğünden evrilmiştir.
Eski Türkçe siŋek sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe siŋ "sızlama veya vınlama sesi" sözcüğünden +Ak sonekiyle türetilmiştir.
Fransızca barbare "yabancı, vahşi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen barbarus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca bárbaros βάρβαρος z "'anlaşılmaz bir dil konuşan kimse', a.a." sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca épopée "destan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca epopoiía εποποιία z "destan şairi gibi okuma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca épos έπος z "destan" ve Eski Yunanca poiós ποιός z "inşa eden, şiir söyleyen" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için epos, poem maddelerine bakınız.
İngilizce penalty "1. her çeşit ceza, 2. futbolda ceza atışı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca pénalité "hukuk dilinde ceza" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen poenalitas sözcüğünden alıntıdır. Geç Latince sözcük Latince poena "bir suça karşılık ödenen cereme, ceza, kan bedeli" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca poinē ποινη z "kan bedeli, kısas, cereme" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷoi-nā- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷei- "kan bedeli ödemek, kan davası gütmek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kin maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 26 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.