Ortaya - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Ortaya Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁrḍ kökünden gelen ˁāriḍat عارضة z "1. arız olan şey, sakatlık, beklenmedik engel, 2. felsefede bir varlığın özüne ait olmayıp dış etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan şey, accidens" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaraḍa عرض z "yoluna çıktı, belirdi" fiilinin failidir. Daha fazla bilgi için arz1 maddesine bakınız.
Arapça ˁrḍ kökünden gelen ˁarḍ عرض z "1. önüne çıkma, ortaya koyma, sunma, önerme, 2. en, coğrafyada enlem" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaraḍa عرض z "önüne çıktı, belirdi" fiilinin masdarıdır.
Arapça brz kökünden gelen bāriz بارز z "ortaya çıkan, çıkıntı, yüksek, aşikâr" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça burūz بروز z "çıkma, ortaya çıkma, kendini gösterme" sözcüğünün failidir.
Arapça clw kökünden gelen cilāˀ جلاء z "parlaklık, ışıma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça calā جلا z "parladı, aydınlandı, gün ışığına çıktı, ortaya çıktı, belirdi" fiilinin masdarıdır.
Arapça clw kökünden gelen cilwat جلوة z "1. yüzünü açma, gelinin duvağını açarak yüzünü göstermesi, 2. yüze sürülen parlatıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça calā جلا z "parlattı, aydınlattı, ortaya çıkardı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için cila maddesine bakınız.
Arapça brz kökünden gelen ibrāz إبراز z "ortaya çıkarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça burūz بروز z "ortaya çıkma" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için bariz maddesine bakınız.
Arapça kşf kökünden gelen inkişāf إنكشاف z "açılma, ortaya çıkma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kaşf كشف z "açma, ortaya çıkarma" sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için keşif maddesine bakınız.
Arapça nşA kökünden gelen inşāˀ إنشاء z "ortaya çıkarma, yaratma, kurma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naşaˀa نشأ z "ortaya çıktı, zuhur etti" fiilinin ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için neşet maddesine bakınız.
Arapça ṭlˁ kökünden gelen iṭṭilāˁ إطّلاع z "tanıma, bilme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭalaˁa طلع z "belirdi, ortaya çıktı" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için talih maddesine bakınız.
Arapça ẓhr kökünden gelen iẓhār إظهار z "görünür kılma, ortaya çıkarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ẓahara ظهر z "göründü, belirdi" fiilinin ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için zuhur maddesine bakınız.
Arapça kşf kökünden gelen kāşif كاشف z "keşfeden, bulan, saklı bir şeyi ortaya çıkaran" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kaşafa كشف z "buldu, ortaya çıkardı" fiilinin failidir. Daha fazla bilgi için keşif maddesine bakınız.
Arapça ˁrḍ kökünden gelen maˁrūḍ معروض z "1. arz olunmuş, açık bir şekilde ortaya konan, sergilenen, sunulan, 2. bir şeye veya etkiye açık olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaraḍa عرض z "ortaya çıktı, belirdi, yoluna çıktı" fiilinin mefˁuludur. Daha fazla bilgi için arz1 maddesine bakınız.
Arapça wḍˁ kökünden gelen mawḍūˁ موضوع z "ortaya konan, konmuş olan, müzakerenin konusu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḍaˁa وضع z "koydu, vazetti" fiilinin mefˁuludur. Daha fazla bilgi için vaz2 maddesine bakınız.
Arapça ṭlˁ kökünden gelen muṭṭaliˁ مطّلع z "bilen, tanıyan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭalaˁa طلع z "belirdi, ortaya çıktı" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) failidir. Daha fazla bilgi için talih maddesine bakınız.
Arapça wḍˁ kökünden gelen muwāḍaˁat مواضعة z "karşılıklı anlaşarak aslı olmayan bir şeyi ortaya atma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḍˁ وضع z "koyma, belirleme" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için vaz2 maddesine bakınız.
Arapça ṭlˁ kökünden gelen muṭālaˁat مطالعة z "inceleme, inceleyerek gerçeği ortaya çıkarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭalaˁa طلع z "ortaya çıktı, belirdi" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için talih maddesine bakınız.
Farsça navẓuhūr نو ظهور z "yeni zuhur eden" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça nav نو z "yeni" ve Arapça ẓuhūr ظهور z "belirme, ortaya çıkma" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için nev, zuhur maddelerine bakınız.
Arapça ˁrḍ kökünden gelen taˁrīḍ تعريض z "açığa çıkarma, birinin kötü bir yanını ortaya koyma, dolaylı olarak kötüleme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için arz1 maddesine bakınız.
Arapça brz kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *tabāruz تبارز z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça burūz بروز z "ortaya çıkma" sözcüğünün tefāˁul vezni (VI) masdarıdır. Daha fazla bilgi için bariz maddesine bakınız.
Arapça clw kökünden gelen tacallā تجلّي z "ortaya çıkma, belirme, özellikle tanrısal bir gerçeğin belirmesi, manifestation" fiilinden alıntıdır. (NOT: Arapça fiil Aramice/Süryanice tagallā תגלא z "özellikle Sina Dağında Allahın Musa'ya görünmesi" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Arapça cilāˀ "ışıma, aydınlanma" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için cila maddesine bakınız.
Arapça ẓhr kökünden gelen taẓāhur تظاهر z "görünme, ortaya çıkma, kendini gösterme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen ẓuhūr ظهور z sözcüğünün tefāˁul vezni (VI) masdarıdır. Daha fazla bilgi için zuhur maddesine bakınız.
Farsça paydā veya paydād پيدا/پيداد z "görünen, aşikâr, belli, ortaya çıkmış" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen paitāk sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça yazılı örneği bulunmayan *pati-yāka- sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Eski Farsça patiy "karşı, yüz yüze, ön (edat)" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pey+ maddesine bakınız.
Fransızca développer "1. kabuktan veya torbadan çıkarmak, açmak [esk.], 2. geliştirmek, ortaya çıkarmak, 3. fotoğraf filmini banyo etmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Eski Fransızca voloppe "tahıl kepeği, kabuk, torba" sözcüğünden de+ önekiyle türetilmiştir.
Fransızca ve İngilizce apocalypse "kıyamet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca apokálypsis ἀποκάλυψις z "1. gizli bir şeyi ortaya çıkarma, faş etme, revelation, 2. antik dinde tanrının kendini insanlara göstermesi, Hıristiyanlıkta kıyamet gününe dair alametler" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kalýptō "gizlemek, saklamak" fiilinden +sis sonekiyle apo+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kulübe maddesine bakınız.
Fransızca hypothèque sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰypothēkē ὑποθηκη z "önerilen şey, ortaya atılan şey, bir borca karşılık rehin verilen şey" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰypotíthēmi ὑποτίθημι z "aşağı koymak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca títhēmi, the- τίθημι, θε- z "koymak" fiilinden hipo+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tez2 maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 25 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.