Okta - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Okta Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça nḳṭ kökünden gelen nuḳṭat نقطة z "nokta, özellikle Arap yazısında kullanılan noktalama işaretleri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice nūḳdtā נוקדתא z "nokta, özellikle İbrani yazısında kullanılan noktalama işaretleri" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #nḳd נקד z "noktalama, sivri bir uçla işaretleme, gagalama" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için nakit maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce octane "sekiz hidrojen atomu olan bir organik bileşik" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için okto+ maddesine bakınız.
Fransızca octave "sekizli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince octavus "sekizinci" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince octo "sekiz" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için okto+ maddesine bakınız.
Arapça bḥr kökünden gelen buḥrān بحران z "hastalığın dönüm noktası, kriz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice bḥr kökünden gelen bəḥrānā בחרנא z "1. sınav, sınayış, 2. hastalığın dönüm noktası, kriz" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice bəḥar בְּחַר z "sınama, yargılama" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça drk kökünden gelen darakat دركة z "merdivenin en alt basamağı, bir şeyin en dip noktası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice drākā דרכא z "basamak, yol" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #drk דרכ z "ayağıyla basma" kökünden türetilmiştir. Aramice/Süryanice kök Aramice/Süryanice #drg דרג z "yürüme, gitme" kökü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için derece maddesine bakınız.
Arapça ftḥ kökünden gelen fatḥat فتحة z "1. açılım, açılma, 2. Arap yazısında a sesini belirten hareke" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fataḥa "açtı" fiilinin ismi merresidir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice patāḥ פַתָח z "Arami yazısında uzun a sesini belirten nokta" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Daha fazla bilgi için fetih maddesine bakınız.
Arapça ġy kökünden gelen ġāyat غاية z "bir şeyin son noktası, uç, sonuç, amaç" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça bi-ġāyat بغاية z "son derece (zarf)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġāyat غاية z "bir şeyin son noktası, uç, zirve (isim)" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için gaye maddesine bakınız.
Arapça drk kökünden gelen idrāk إدراك z "bir şeyin sonuna veya dibine ulaşma, erme, bir şeyi tam olarak kavrama, anlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça darak درك z "ulaşım, varma, bir şeyin en dip noktası, dereke" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için dereke maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça ḳṭb kökünden gelen ḳuṭb قطب z "1. eksen, aks, kutup, 2. tasavvufta en yüksek mertebeye erişmiş kişi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṭb قطب z "1. kaşlarını çatma, 2. bir noktaya toplama, konsantre etme" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça rkz kökünden gelen markaz مركز z "dairenin merkezi, orta nokta" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rakz ركز z "direk dikme, mızrak saplama" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır.
Arapça bi mas̠ābati بمثابت z "bir şeyle aynı nitelikte, eş koordinatlı" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça s̠wb kökünden gelen mas̠ābat مثابة z "dönülen yer, referans noktası, merci" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça s̠awb ثوب z "dönme, geri gelme" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır.
Arapça nhw kökünden gelen muntehā منتهىً z "limit, bir şeyin son noktası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nahiya "vardı, sona erdi" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için nihayet maddesine bakınız.
Arapça şrk kökünden gelen muşrik مشرك z "tanrıya şirk koşan, çoktanrıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça işrāk إشراك z "ortak etme, tanrıya şirk koşma" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) failidir. Daha fazla bilgi için şirk maddesine bakınız.
Arapça nḳd kökünden gelen naḳd نقد z "1. gagalama, eleştirme, 2. metal para, akçe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḳada نقد z "1. gagaladı, 2. eleştirdi, eleştirel yorumda bulundu" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #nḳd נקד z "noktalama, sivri bir nesneyle tıklama " kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça ṭrf kökünden gelen ṭaraf طرف z "uç, bir şeyin merkezden uzak olan noktası, kenar, yan, ekstremite" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca zénith "astronomide göğün en yüksek noktası, başucu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Arapça samtu-r-raˀs سمت الرأس z "başucu, düz yukarı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça samt سمت z "yön, taraf" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için semt maddesine bakınız.
Fransızca apogée "1. eliptik bir yörüngenin en uzak noktası, 2. zirve, doruk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca apógeion απόγειον z "yeröte, yerden-uzağa" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca apó από z "birşeyden uzaklaşma bildiren edat" ve Eski Yunanca γή z "yer, yeryüzü" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için apo+, geo+ maddelerine bakınız.
Fransızca astigmate "gözü noktaları seçemeyen kimse" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen astigmatic sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1849 William Whewell, İng. bilim adamı.) Bu sözcük Eski Yunanca stígma στίγμα, στιγματ- z "nokta" sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca stízō στίζω z "sivri bir uçla delmek" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için stigma maddesine bakınız.
Fransızca hypothèse "varsayım" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰypothésis ὑποθέσις z "'alta koyma', temel, zemin, argümanın hareket noktası, varsayım" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca títhēmi, the- τίθημι, θε- z "koymak" fiilinden +sis sonekiyle hipo+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tez2 maddesine bakınız.
Fransızca crise "buhran" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca krísis, krit- κρίσις, κριτ- z "1. yargı, hüküm, 2. hastalığın dönüm noktası" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca krínō κρίνω z "yargılamak, hüküm vermek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kriter maddesine bakınız.
Fransızca météorite "göktaşı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca météore "göğe veya havaya ait" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca metéōron μετέωρον z "gökte veya yüksekte olan şey" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aeírō, aer- "yükselmek, kalkmak" fiilinin nötr halidir. Daha fazla bilgi için aort maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce oxymoron "kendi içinde çelişkili ifade" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca oksýmōron ὀξύµωρον z "'aptallığın uç noktası', retorikte bir yöntem" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca oksýs ὀξύς z "sivri, keskin, bir şeyin sivri ucu" ve Eski Yunanca mōron µωρονς z "aptal" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için oksijen, moron maddelerine bakınız.
İngilizce stigma "sivri uçla delmek suretiyle oluşan yara" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen stigma sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca stígma στίγµα z "sivri uçla yapılan delik, nokta" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca stízō "delmek, sivri uçla dürtmek" sözcüğünden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *stig-yo- "sivri" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *steig- "delmek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için etiket maddesine bakınız.
Fransızca diffusion "(dökülmüş bir sıvı gibi) yayılma, bir noktadan etrafa saçılma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince diffundere, diffus- "döküp saçmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince fundere, fus- "dökmek" fiilinden di+2 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fondan maddesine bakınız.
Fransızca filigrane "1. kuyumculukta telkâri işi, 2. şeffaf kâğıt markası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca filigrano "telkâri" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca filo "tel" ve İtalyanca grano "tane, nokta büyüklüğünde nesne" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için filament, granit maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 28 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.