Magi - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Magi Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça drk kökünden gelen darakat دركة z "merdivenin en alt basamağı, bir şeyin en dip noktası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice drākā דרכא z "basamak, yol" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #drk דרכ z "ayağıyla basma" kökünden türetilmiştir. Aramice/Süryanice kök Aramice/Süryanice #drg דרג z "yürüme, gitme" kökü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için derece maddesine bakınız.
Farsça χʷoşmaram خوش مرم z "kaymakla yapılan bir tür tatlı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça χʷoş خوش z "tatlı" ve Farsça maram مرم z "süt kaymağı, krema" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Farsça sözcük Arapça aynı anlama gelen malham ملهم z sözcüğünden alıntıdır. ) Daha fazla bilgi için hoş, merhem maddelerine bakınız.
Arapça ḳṭf kökünden gelen ḳaṭīfat قطيفة z "hav, havlı kumaş, kadife" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṭf قطف z "bir şeyin yüzeyini sıyırma, traşlama, sütün kaymağını alma" sözcüğünün sıfat dişil (müennes, feminine) halidir.
Arapça ṭrḳ kökünden gelen miṭraḳ مطرق z "davul tokmağı, hallaç değneği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭaraḳa طرق z "dövdü, davul çaldı" fiilinin alet adıdır. Daha fazla bilgi için tarik maddesine bakınız.
Farsça ravġanī روغنى z "bir tür tereyağlı tatlı, tereyağında pişen her şey" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ravġan روغن z "yağ, özellikle tereyağı veya sadeyağı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen rōgn sözcüğünden evrilmiştir. Orta Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen raoγna- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *reugh-men "süt kaymağı, krema" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca magie "büyü, sihir" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mageía μαγεία z "mecusilik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mágos μάγος z "Zerdüşt rahibi, mecusi" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Farsça maguş "muhterem kişi, din büyüğü, rahip" sözcüğünden alıntıdır. Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *magh-1 "gücü olmak, muktedir olmak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca bouquet "1. çalı yumağı, çiçek demeti, 2. çiçek rayihası, 3. şarap rayihası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca bosquet "çalılık" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca bosc "orman" sözcüğünün küçültme halisidir. Eski Fransızca sözcük Germence bir sözcükten alıntıdır. Germence bir sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *busk- "çalılık, orman" biçiminden evrilmiştir.
İngilizce master "1. egemen, usta, efendi, 2. akademik bir rütbe, 3. kopyası çıkartılan asıl" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca maistre "rütbece üstün kimse, efendi, usta" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince magister "'daha büyük', rütbece üstün kimse, efendi, usta" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince magnus "büyük" sözcüğünün tafdilidir. Daha fazla bilgi için maksi+ maddesine bakınız.
Türkiye Türkçesinde bazı veya baza "hamur yumağı, bir ekmeklik hamur parçası" sözcüğünden türetilmiştir. Türkçe sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca aynı anlama gelen máza sözcüğü ile eş kökenlidir.
Yeni Yunanca kanχáli καγχάλι z "ip halkası, kıvrılmış küme" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kánχalos κάγχαλος z "halka, halka şeklinde kapı tokmağı" sözcüğünden evrilmiştir.
Latince laterna magica "mekanik görüntü aygıtı (daha sonra müzikli çeşitleri de üretildi)" deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1671 Athanasius Kircher, Alm. yazar.) Latince deyim Latince lanterna veya lanterna "fener, lamba" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen lamptēr λαμπτηρ z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca lámpō λάμπω z "ışımak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için lamba1 maddesine bakınız.
Fransızca paradigme "örnek, model" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen parádeigma παράδειγμα z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca paradeíknymi παραδείκνυμι z "iki şeyi yanyana koyup kıyaslamak, örnek olarak göstermek, teşhir etmek" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca deiknými, deig- δεικνύμι, δειγ- z "göstermek" fiilinden para+1 önekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *deik- "(parmağıyla) işaret etmek, göstermek, belirtmek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için dijital maddesine bakınız.
Yeni Yunanca stúpi στούπι z "kalafatta gemi tahtaları arasına sıkıştırılıp ziftlenen bez yumağı, paçavra" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen styppē στυππη z sözcüğünden evrilmiştir.
Farsça culle جلّه z "sepet, iplik yumağı, bir tür su kabı, gebelik" sözcüğünden alıntıdır.
Farsça kōtang كوتنگ z "çırpıcı tokmağı, ağır sopa" sözcüğünden alıntıdır.
Farsça muşte مشته z "yumruk, kabza, bıçak sapı, hallaç tokmağı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça muşt مشت z "sıkılmış el, yumruk" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen muşt sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca baron "bir soyluluk ünvanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince barō "1. orduda asker yamağı, 2. kralın şahsi hizmetinde bulunan ve sofrasından yiyen kimse, 3. feodal hukukta doğrudan krala bağlı mülk sahibi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence bir sözcükten alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Fransızca ve İngilizce digital "tamsayılara ilişkin, sayısal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce digit "1 ile 10 arası sayıların her biri, rakam" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince digitus "parmak, özellikle işaret parmağı" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dik- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *deik- "işaret etmek, belirtmek, göstermek" kökünden türetilmiştir.
Fransızca dicter "1. kelimeleri tane tane söyleyerek yazdırmak, 2. buyurmak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince dictare "bildirmek, buyurmak" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince dicere, dict- "söylemek" fiilinin tekrarlanan eylem (frequentative) halidir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *deik- "parmağıyla işaret etmek, belirtmek, belirlemek, adını koymak" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için dijital maddesine bakınız.
Fransızca écurie "bir kişiye ait yarış atlarının tümü, bir ekibin mensupları" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca écuyer "bir soylunun kalkanını taşıyan süvari yamağı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince scutarius "1. kalkancı, kalkan taşıyan, 2. imparatorun özel muhafız birliğine mensup kişi" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince scūtum "büyük dikdörtgen beden kalkanı" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *skoit- "tabla, tahta" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *skei- "yarmak, ayırmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için şist maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce index "gösterge, cetvel, dizin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince index, indic- "işaret parmağı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *dex, dig- "parmak" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dijital maddesine bakınız.
Fransızca indication "belirti, belirtme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince indicare "belirtmek, işaret etmek, ifşa etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince index, indic- "işaret parmağı" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dijital maddesine bakınız.
Fransızca image "resim, suret, görüntü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen imago, imagin- sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *əim- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *aim- "kopya, suret" kökünden türetilmiştir.
Fransızca imagination "zihninde canlandırma, hayal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince imaginari "zihninde canlandırmak, hayal etmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince imago "resim, suret" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için imaj maddesine bakınız.
İtalyanca crema veya Fransızca crème "süt kaymağı, bir tür sütlü tatlı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için krem maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 25 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.