Kald - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Kald Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Yeni Yunanca kallidrómos καλλιδρόμος z "iyi yol (düzgün döşeli yol?)" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca kalē καλή z "iyi, güzel" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kal-wo- biçiminden evrilmiştir. ) ve Yeni Yunanca drómos δρόμος z "yol" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için +drom maddesine bakınız.
İngilizce caldera "volkanik çöküntü" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Portekizce caldeira "kazan, sıvı metal kazanı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince caldaria sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince calidus "sıcak" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kalori maddesine bakınız.
Arapça Abd kökünden gelen ābidat آبد z "akılda kalan şey, büyük olay, facia" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀabida "kaldı" fiilinin fail dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için ebed maddesine bakınız.
Arapça bˁs̠ kökünden gelen bāˁis̠ باعث z "1. gönderen, 2. sebep olan, mucip" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baˁas̠a "gönderdi, kaldırdı, ölüyü diriltti" fiilinin failidir.
Arapça bṭl kökünden gelen buṭlān بطلان z "geçersiz olma, yok hükmünde olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baṭala بطل z "geçersiz kaldı, iptal edildi, yok hükmünde idi" fiilinin masdarıdır.
Arapça dwm kökünden gelen dawām دوام z "sürme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dāma دام z "sürdü, kaldı, devam etti" fiilinin masdarıdır.
Arapça fsχ kökünden gelen fasχ فسخ z "1. kol veya bacağını çıkarma, sakatlama 2. hukuken geçersiz kılma, bir borcu veya yükümlülüğü ortadan kaldırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fasaχa فسخ z "sakatladı, hukuken geçersiz kıldı" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice pisēχ פִסֵח z "sakat, topal" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Akatça aynı anlama gelen pissū sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça χlṣ kökünden gelen χalāṣ خلاص z "1. arınma, temizlenme, aklanma, 2. (tehlikeden veya sıkıntıdan) kurtulma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaṣa خلص z "arı, temiz, berrak idi, arındı, kurtuldu, serbest kaldı" fiilinin masdarıdır.
Arapça χlṣ kökünden gelen χulāṣat خلاصة z "öz, özet, posa" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaṣa خلص z "arındı, kurtuldu, serbest kaldı" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için halas maddesine bakınız.
Arapça ḳwm/ḳym kökünden gelen iḳāmat إقامة z "1. kurma, dikme, ayağa kaldırma, 2. konma, konaklama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳiyām قيام z "ayağa kalkma, durma" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kamet maddesine bakınız.
Arapça ˁṣy kökünden gelen ˁiṣyān عصيان z "asi olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṣā عصا z "isyan etti, baş kaldırdı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḳrr kökünden gelen ḳarār قرار z "durma, sabit olma, istikrar, kesin görüş veya tercih" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳarra قرّ z "durdu, yerleşti, kaldı, karar kıldı, karar verdi" fiilinin masdarıdır.
Arapça kfr kökünden gelen kafārat كفارة z "suçunu örtme, suç veya günaha karşılık bedel ödeme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kafara كفر z "örttü, kararttı" fiilinin masdarıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice kpārā כפרא z "örtme, suçu veya bir yükümlülüğü ortadan kaldırmak için ödenen bedel" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Akatça kapāru "silme" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için küfür maddesine bakınız.
Arapça ḳll kökünden gelen ḳullat قلّة z "zirve, doruk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳall قلّ z "yükseltme, kaldırma" sözcüğünün ismi merresidir.
Arapça ḳṣr kökünden gelen ḳuṣūr قصور z "eksiklik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṣara قصر z "kıstı, kısalttı, yetersiz kaldı, eksik idi" fiilinin masdarıdır.
Arapça nṣb kökünden gelen manṣib منصب z "atanılan makam, birine nasip olan pay" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naṣb نصب z "kaldırma, atama" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için nasip1 maddesine bakınız.
Arapça bˁs̠ kökünden gelen mabˁūs̠ مبعوث z "yetkiyle gönderilmiş kişi, delege, elçi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça baˁas̠a بعث z "gönderdi, delege etti, kaldırdı" fiilinin mefˁuludur. Daha fazla bilgi için bais maddesine bakınız.
Arapça nbr kökünden gelen minbar منبر z "kürsü, platform" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nabara نبر z "kaldırdı, yükseltti" fiilinin alet adıdır.
Arapça ḥml kökünden gelen muḥtamal محتمل z "ihtimal edilen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iḥtimāl إحتمال z "taşıma, kaldırabilme, olasılık olarak tanıma, mümkün gördü" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için haml maddesine bakınız.
Arapça ḥll kökünden gelen munḥall منحلّ z "çözülmüş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça inḥalala إنحلل z "çözüldü, gevşedi, serbest kaldı" fiilinin infiˁāl vezni (VII) failidir. Daha fazla bilgi için hal2 maddesine bakınız.
Arapça nṣṣ kökünden gelen naṣṣ نصّ z "1. kesin ve nihai olma, 2. Kuran veya hadiste kesin önerme " sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naṣṣa نصّ z "yükseltti, kaldırdı, sonuna kadar götürdü, kanıtladı,nihai otoriteye dayandırdı" fiilinin masdarıdır.
Arapça nṣb kökünden gelen naṣb نصب z "1. dikme, kaldırma, kurma, çadır kurma, nişan alma, 2. bir makama yerleştirme, tayin etme, atama, ganimetten pay verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naṣaba نصب z "dikti, kaldırdı" fiilinin masdarıdır.
Arapça nsχ kökünden gelen nasχ نسخ z "1. bir belge veya kitabı kopyalama, temize çekme, nüshasını çıkarma, 2. bu iş için kullanılan standart kitap yazısı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice nəsāχ נְסָח z "1. kaldırma, giderme, 2. yazı kopyalama, temize çekme" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça rfˁ kökünden gelen rafˁ رفع z "yükseltme, kaldırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rafaˁa رفع z "yükseltti, kaldırdı" fiilinin masdarıdır.
Arapça sAr kökünden gelen sāˀir سائر z "kalan, artan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saˀara سأر z "kaldı, arttı" fiilinin failidir.
Arapça rfˁ kökünden gelen tarfīˁ ترفيع z "yükseltme, yukarı kaldırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen rafˁ رفع z sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için ref maddesine bakınız.
Arapça wḳf kökünden gelen waḳf وقف z "1. durma, hareketsiz kalma, 2. bir mülkü veya nesneyi tanrıya (veya hayır işine) adama, böyle adanan mülk veya nesne" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳafa وقف z "1. durdu, hareketsiz kaldı, 2. bir şeyin önünde durdu, durdurdu, 3. bilgilendi, vukuf kazandı, 4. vakfetti" fiilinin masdarıdır.
Bu arama sonucu toplam 28 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.