Kıla - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Kıla Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḳlb kökünden gelen inḳilāb إنقلاب z "altüst olma, tersine dönme, tepetaklak olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳalb قلب z "dönme, dönüşme" sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kalp2 maddesine bakınız.
Arapça ḳlb kökünden gelen ḳallāb قلّاب z "çıkrık, iplik eğirme çarkı" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük Arapça ḳalaba قلب z "çevirdi, döndürdü" fiilinin meslek adıdır. Daha fazla bilgi için kalp2 maddesine bakınız.
Eski Türkçe kulabuz sözcüğünden evrilmiştir.
İspanyolca tequila "Meksika'ya özgü bir içki" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük Tequila "Meksika'da bir kent" özel adından türetilmiştir.
Arapça chz kökünden gelen cihāz جهاز z "donanım, teşkilat, gerekli eşya" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça dll kökünden gelen dalīl دليل z "yol gösteren, kılavuz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dalālat دلالة z "yol gösterme" sözcüğünün sıfatıdır. Daha fazla bilgi için delalet maddesine bakınız.
Arapça ftw/fty kökünden gelen futuwwat فتوّة z "1. gençlik, 2. İslam ülkelerinde 12. yy'dan itibaren yayılan gençlik ve dayanışma teşkilatı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fatā فتا z "genç, delikanlı" fiilinin masdarıdır.
Kürtçe (Kurmanci) aynı anlama gelen xizêm sözcüğü ile eş kökenlidir. Kürtçe sözcük Arapça χzm kökünden gelen χizām veya χizāmat خزام/خزامة z "develere takılan burun halkası" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça χazm خزم z "ipe boncuk dizme, devenin burnunu delerek halka geçirme" sözcüğünün masdarıdır.
Arapça hdy kökünden gelen hidāyat هداية z "yol gösterme, kılavuz olma, tanrı yoluna yönelme veya yöneltme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hadā هدا z "yol gösterdi, kılavuz oldu" fiilinin masdarıdır.
Arapça s̠ny kökünden gelen istis̠nāˀ إستثناء z "1. bir yemin veya sözleşmeyi hukuken geçersiz kılacak şekilde bir şart ileri sürme, 2. dışlama, hariç tutma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça s̠unyāˀ ثنياء z "ikircik, 1. bir yemin veya sözleşmeyi hukuken geçersiz kılacak şekilde bir şart ileri sürme, 2. dışlama, hariç tutma" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça is̠nān إثنان z "iki" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sani maddesine bakınız.
Arapça işkāl veya aşkāl إشكال/أشكال z "karışık ve muğlak şeyler, müşkilat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şkl kökünden gelen şakl2 شكل z "engel, belirsizlik, anlaşılmazlık, zorluk" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça şakala شكل z "ket vurdu" fiilinin masdarıdır.
Arapça hmz kökünden gelen mihmaz veya mihmāz مهمز/مهماز z "dürtme aracı, hayvanı dürtmek için çizmeye takılan sivri nesne" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hamz همز z "dürtme, mahmuzlama" sözcüğünün alet adıdır. Daha fazla bilgi için hemze maddesine bakınız.
Arapça maḥrūḳāt محروقات z "yakılan şeyler, yakıt olarak kullanılan odun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥrḳ kökünden gelen maḥrūḳ محروق z "yanmış, yakılan" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça ḥarḳ حرق z "yakma" sözcüğünün mefˁuludur.
Arapça hdy kökünden gelen mahdī مهدي z "1. yol gösterilmiş olan, doğru yolu izleyen, 2. İslam inancında kıyametten önce gelecek olan önder" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hadā هدا z "yol gösterdi, kılavuz oldu" fiilinin mefˁuludur. Daha fazla bilgi için hidayet maddesine bakınız.
Arapça zmr kökünden gelen mazmūr مزمور z "Kuran'a göre Hz. Davud'un kitabı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice mizmōr מזמור z "şarkı, özellikle Eski Ahit'te Hz. Davud'a atfedilen şarkılara verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice #zmr זמר z "şarkı söyleme" kökünden türetilmiştir.
Arapça wrs̠ kökünden gelen mūris̠ مورث z "birini mirasçı kılan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waris̠a و‎رث z "mirasçı oldu" fiilinin ifˁāl vezni (IV) failidir. Daha fazla bilgi için irs maddesine bakınız.
Arapça wḥd kökünden gelen muwaḥḥid موحّد z "bir kılan, tevhitçi, Müslüman" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḥada "tek ve bir idi" fiilinin tefˁîl vezni (II) failidir. Daha fazla bilgi için vahdet maddesine bakınız.
Arapça rşd kökünden gelen murşid مرشد z "yol gösteren" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça irşād إرشاد z "yol gösterme, kılavuzluk etme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) failidir. Daha fazla bilgi için rüşt maddesine bakınız.
Arapça rdd kökünden gelen mutaraddid متردّد z "tereddüt eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taraddud تردّد z "gidip gelme, yankılanma, kararsız kalma" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) failidir. Daha fazla bilgi için tereddüt maddesine bakınız.
Farsça naˁlçe نعلچه z "ayakkabı altına çakılan demir parçası" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça naˁl نعل z "ayakkabı, topuk" sözcüğünün küçültme halisidir. Daha fazla bilgi için nal maddesine bakınız.
Arapça rml kökünden gelen raml رمل z "1. kum, 2. kumda oluşan şekillerle bakılan fal" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ṣdy kökünden gelen ṣadāˀ صداء z "yankı, eko, tınlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣadā صدا z "yankılandı, tınladı" fiilinin masdarıdır.
Yeni Yunanca kédron κέδρον z "Akdeniz'in yüksek dağlarında yetişen çam cinsinden bir ağaç, sedir ağacı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kédros κέδρος z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice ḳiṭer קטר z "buhur, günnük, tütsü amacıyla yakılan reçine" sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #ḳṭr קטר z "damlama" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için katran1 maddesine bakınız.
Fransızca absinthe "pelin otu (artemisia), bu bitkiyle tatlandırılmış alkollü içki" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen absinthium sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ápsinthos veya apsínthion ἀψίνθιον z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Farsça ispand "törenlerde adak olarak yakılan bir bitki, üzerlik otu, peganum harmala" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde spənta- "adak, tanrılara adanan şey, kutsal" sözcüğünden alıntıdır.
İngilizce halter "1. hayvan veya insan boynuna takılan ip, koşum, yular, 2. giyside ip şeklinde boyun askısı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen hælfter sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *halb- "tutmak, iki şeyi birbirine bağlamak" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca écho "yankı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ēχō ηχω z "ses, yankı (ad)" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ēχō ηχω z "seslenmek, yankılanmak (fiil)" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *(s)wāgh- biçiminden evrilmiştir.
İngilizce holocaust "büyük felaket, özellikle Nazi Almanyasında uygulanan Yahudi soykırımı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca ʰolókaustos ὁλόκαυστος z "eski Yunan geleneğinde tamamen yakılarak tanrılara kurban edilen hayvan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰólos ὅλος z "tüm, bütün" ve Eski Yunanca kaustós καυστός z "yanmış, yakılmış" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için holo+, kostik maddelerine bakınız.
Fransızca ve İngilizce horoscope "bir kimsenin doğum gününe göre bakılan fal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰōra ὡρα z "zaman, devre, çağ" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *yēr- biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca skopéō σκοπέω z "gözetlemek, seyretmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için +skop maddesine bakınız.
Yeni Yunanca skará σκαρά z "mangal" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca esχárā εσχάρα z "ocak, ateş yakılan yer, özellikle tanrılara adanan kurban etinin kızartıldığı ateş" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca esχarís εσχαρίς z "mangal" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Bu arama sonucu toplam 29 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.