İva - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İva Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ciwāˀ جواء z "havalar, iklim koşulları" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cww kökünden gelen caww جوّ z "hava" sözcüğünün çoğuludur.
Arapça cwr kökünden gelen ciwār veya cuwār جوار/جُوار z "mücavir olma, komşuluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cawr جور z "komşu olma" sözcüğünün masdarıdır.
Arapça ve Farsça dīwān ديوان z "1. defter, özellikle resmi karar ve hesapların yazıldığı defter, şiir koleksiyonu, 2. yazmanlar heyeti, büro, sekretarya, mahkeme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) dīvān "resmi daire, büro, sekretarya" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Farsça yazılı örneği bulunmayan *dipi-vahana- "yazı evi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Akatça duppu "yazı tableti" sözcüğünden türetilmiştir. Akatça sözcük Sumerce dup- "yazı" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ˀamr أمر z "olgu" ve Arapça wāḳī واقي z "olmuş" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için emir1, vaki maddelerine bakınız.
Arapça ḥwy kökünden gelen iḥtiwāˀ إحتواء z "kapsama, içerme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāwī حاوي z "kapsayan" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için havi maddesine bakınız.
Arapça zwy kökünden gelen inziwāˀ إنزواء z "bir köşeye çekilme, yalnızlaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zāwiyat زاوية z "köşe" sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için zaviye maddesine bakınız.
Arapça swy kökünden gelen istiwā إستوا z "eşitleme, dengeleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sawiya "eşit idi" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için seviye maddesine bakınız.
Arapça ˁwḍ kökünden gelen ˁiwaḍ عوض z "1. bedel verme, yerine bir şey koyma, 2. bir şeyin veya birinin yerine geçen, bedel, tazminat" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça zwc kökünden gelen izdiwāc إزدواج z "evlenme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zawc زوج z "eş" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için zevç maddesine bakınız.
Arapça ḳwm/ḳym kökünden gelen ḳiwām قوام z "bir arada durma, mukavemet, konsistans" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳāma قام z "durdu" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için kamet maddesine bakınız.
Arapça lwy kökünden gelen liwāˀ لواء z "sancak, tuğ, bir mızrağa sarılı olarak taşınan alamet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lawā لوا z "sardı, büktü" fiilinden türetilmiştir.
Arapça lwṭ kökünden gelen liwāṭat لواطة z "eşcinsel ilişki" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice lewāṭā לוטא z "lanet, beddua" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük lwṭ kökünden gelen Lūṭ "Tevrat'ta eşcinsel olan oğullarını lanetleyen peygamber" özel adından türetilmiştir.
Arapça mā siwāˀ ما سواء z "gayrısı, bir şeyden gayrı olanların tümü" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça swy kökünden gelen siwāˀ سواء z "gayrı, diğer" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça sawāˀ سواء z "eşit, eşdeğer, bedel" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için seviye maddesine bakınız.
Arapça rwy kökünden gelen riwāyat رواية z "(birinden aktararak) söyleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rawā روا z "hikâye etti, haber iletti" fiilinin masdarıdır.
Farsça cavān veya cuvān جوان/جُوان z "genç, delikanlı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen yavān veya yuvān sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen yvan- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *yuwen- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *yeu- "genç olma, canlılık" kökünden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 15 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.