Gund - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Gund Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Eski Türkçe kün "gün" sözcüğünden +tUz sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için gün maddesine bakınız.
Kürtçe (Kurmanci) gundî "köylü" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Kürtçe (Kurmanci) gund "köy" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) gund "1. topluluk, top, 2. ordu" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için kundak1 maddesine bakınız.
Türkçe gün sözcüğünden +dAm sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için gün maddesine bakınız.
Arapça cundī "ordu mensubu, asker" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cund "ordu" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) gund "1. topluluk, güruh, 2. ordu" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kundak1 maddesine bakınız.
Arapça ġdd kökünden gelen ġuddat غدّة z "ur, tümör, vücutta şişkinlik, salgı bezi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) gund "top, küme" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için kundak1 maddesine bakınız.
Arapça ḥsr kökünden gelen ḥasrat حسرة z "bir şeyin yokluğundan ötürü acı çekme" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice #χsr חסר z "eksik veya yoksun olma" kökü ile eş kökenlidir. ) Daha fazla bilgi için hasar maddesine bakınız.
Arapça wrd kökünden gelen īrād ايراد z "1. getirme, gelir getirme, bir konuyu gündeme getirme, 2. gelir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wurūd ورود z "varma, gelme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için vürut maddesine bakınız.
Arapça ḥkk kökünden gelen miḥakk محكّ z "sürtüldüğünde altının saflığını gösteren taş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥakka حكّ z "kazıdı, sürttü" fiilinin alet adıdır. Daha fazla bilgi için hak2 maddesine bakınız.
Arapça nfḳ kökünden gelen munāfiḳ منافق z "yalancı, ikiyüzlü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nifāḳ نفاق z "ikiyüzlülük etme, olduğundan farklı görünme" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) failidir. Daha fazla bilgi için nifak maddesine bakınız.
Arapça nahārī نهارى z "güne ait, günlük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nhr kökünden gelen nahār نهار z "gündüz" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice nhr kökünden gelen nəhar נְהַר z "ışıma, aydınlık olma" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça rAy kökünden gelen riyāˀ رياء z "görünür olma, olduğundan farklı görünme, yalan, ikiyüzlülük" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için rey maddesine bakınız.
Arapça ymm kökünden gelen tayammum تيمّم z "1. kasdetme, niyet etme, 2. su yokluğunda toprakla abdest alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça yammama "kastetti, yöneldi" fiilinin tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır.
Farsça rūz روز z "gün" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen rōç veya rōz sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen rauçah- sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde raoçah- "ışık, aydınlık" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe rōçati "aydınlık olmak, ışımak" fiili ile eş kökenlidir. Sanskritçe fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *louk-o- "gündüz, ışık, aydınlık" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *leuk- "ışımak, parlamak" kökünden türetilmiştir.
Ermenice cagınteğ ճակնդեղ z "pancar" sözcüğü ile eş kökenlidir. Ermenice sözcük Farsça aynı anlama gelen çuğundur veya çuğundur چغندر/چكندر z sözcüğü ile eş kökenlidir.
Latince basilica "Roma imparatorluğunda bir tür kamu binası" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca stoa basilikē στοα βασιλικη z "'kral revakı', Atina'da yüksek mahkeme olarak kullanılan revakın adı" deyiminden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca basileús βασιλεύς z "kral" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir.
Yeni Yunanca tráχōma τράχωμα z "saçkı, düğünde saçılan para veya pirinç, yeni evlilere verilen hediyeler" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca traχōnō τραχωνω z "(düğünde) para saçmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Yeni Yunanca traχí τραχί z "gümüş para" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen draχmē δραχμη z sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için dirhem maddesine bakınız.
Yeni Yunanca dukáni δουκάνι z "ekini kabuğundan ayırmak için kullanılan cihaz, düven" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen tykánē τυκάνη z sözcüğünden evrilmiştir.
Yeni Yunanca kókkino κόκκινο z "1. kırmızı, 2. kırmızı tane şeklinde meyveleri olan bir bitki, dikenli mersin, ruscus aculatus" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kókkinos κόκκινος z "kabuğundan kırmızı boya elde edilen böcek, koşnil kırmızısı" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kókkos κόκκος z "tane, tohum, koza" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca cochenil "kabuğundan kırmızı boya elde edilen bir böcek, kirmis" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca aynı anlama gelen cochinilla sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen coccinella sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Latince aynı anlama gelen coccinus sözcüğünün küçültme halisidir. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kókkinos κόκκινος z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kokina maddesine bakınız.
Fransızca métathèse "dilbilimde göçüşme (bir kelimede iki sesin telaffuz zorluğundan ötürü yer değiştirmesi)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca metáthesis μετάθεσις z "diğeri yerine koyma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca thésis θέσις z "koyma" sözcüğünden meta+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tez2 maddesine bakınız.
Farsça ġundak غندك z sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ġund veya ġunde غند/غنده z "küme, yumak, hamur topu" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) gund "küme, top, topluluk" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Farsça kunde كنده z "iri ve kalın ağaç, tomruk" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) kundak "tomruk" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) kund veya gund "yuvarlak nesne, top" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kundak1 maddesine bakınız.
Farsça rūzgār روزگار z "gün, gündüz, zaman" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) rōzkār "bir günde yapılan iş, gün (süre)" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) rōz "gün, gündüz (aydınlık anlamında)" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ruz, +kâr maddelerine bakınız.
Farsça dār-i çīnī دار چينى z "'Çin ağacı', Güney Asya kökenli bir ağacın kabuğundan elde edilen baharat" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen dār-i çēnīk deyiminden evrilmiştir.
Fransızca abat-jour "'gün-kısan', 'ışık-kısan', lamba siperi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca abat "kısar" (NOT: Bu sözcük Fransızca abattre "kısmak, düşürmek" fiilinden türetilmiştir. ) ve Fransızca jour "gün, ışık" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Latince diurnus "gün" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince dies "gün, gündüz" sözcüğünden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için bateri, jurnal maddelerine bakınız.
Fransızca agenda "gündem, günlük işler defteri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince agenda "yapılacak olan şeyler" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince agendus "yapılacak" sözcüğünün nötr hal çoğuludur. Latince sözcük Latince agere, act- "yapmak, eylemek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için aksiyon maddesine bakınız.
Fransızca bluff veya İngilizce bluff "özellikle pokerde elini olduğundan güçlü göstererek rakibi kandırma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Holandaca bluff "böbürlenme, yüksekten atma" sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca duc "yönetici, önder, Avrupa'da bir soyluluk unvanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince dux, duc- "önder, lider, Roma imparatorluğunda bir rütbe" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince dūcere, duct- "yöneltmek, yönetmek, önderlik etmek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *deuk- "öncülük etmek" biçiminden evrilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 28 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.