E Göre - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

E Göre Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça χrc2^ kökünden gelen χarāc خراج z "vergi, İslam hukukunda gayrımüslimlerin ödediği toprak vergisi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice khəragā כרגא z "vergi, özellikle bir kerelik olağanüstü vergi, salma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca χorēgía χορηγία z "1. olağan dışı kamu giderlerini karşılamak için salınan vergi, 2. genelde kamu gideri, masraf" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca χorēgos χορηγος z "Eski Yunan'da kamu eğlenceleri düzenlemekle görevli makam" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça ˁnd kökünden gelen ˁinda عند z "yan, nezd, taraf, -e göre, -e nazaran (edat)" fiilinden alıntıdır.
Arapça ḍyf kökünden gelen iḍāfat إضافة z "1. eklenme, ilinme, aslen bir şeye ait olmayıp sonradan katılma, 2. gramerde bağıl cümle veya isim tamlaması, 3. felsefede görecelik" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için ziyafet maddesine bakınız.
Arapça ḳṣṣ kökünden gelen ḳiṣāṣ قصاص z "ödeşme, hesaplaşma, göze göz dişe diş ilkesine göre verilen ceza" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṣṣ قصّ z "kesme, kırpma" sözcüğünün masdarıdır. Bu sözcük Arapça ḳaṣaṣ قصص z "kısaca anlatma" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça wẓf kökünden gelen muwaẓẓaf موظّف z "bir işle görevlendirilmiş kimse, vazifeli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tawẓīf توظيف z "bir işle görevlendirme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için vazife maddesine bakınız.
Arapça zabāni veya zubāni زبان z "1. silahlı muhafız, 2. cehennemde günahkârları ateşe itmekle görevli melek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zubāni زبانى z "akrebin makas şeklindeki ön organı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça zbn kökünden gelen zabn زبن z "itme, kakma, kıstırma" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
İngilizce catering "ihtiyaç maddesi temini, özellikle yemek temini ve servisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce to cater "her türlü ihtiyaç maddesi temin etmek" fiilinden +ing sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca acatour "büyük hanelerde yiyecek teminiyle görevli kişi" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Fransızca sözcük Latince acceptator "temin eden, satın alıcı" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince accipere, accept- "almak" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için akseptans maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce performance "icraat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce to perform "icra etmek, gereğini yerine getirmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca parformer "'usulüne göre yapmak', icra etmek, gereğini yerine getirmek" fiilinden alıntıdır. Eski Fransızca fiil Latince forma sözcüğünden per+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için form maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce horoscope "bir kimsenin doğum gününe göre bakılan fal" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ʰōra ὡρα z "zaman, devre, çağ" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *yēr- biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca skopéō σκοπέω z "gözetlemek, seyretmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için +skop maddesine bakınız.
Fransızca monade "Leibniz'e göre varoluşun bölünmez birimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca monas, monad- μονας, μοναδ- z "birim" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mónos μόνος z "bir" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mono+ maddesine bakınız.
Fransızca oxygène "Lavoisier'ye göre asitlerin oluşumuna yol açan kimyasal gaz" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1787 Antoine de Lavoisier, Fr. kimyacı.) Fransızca sözcük Eski Yunanca oksýs, oksyd- οξύς, οξυδ- z "sivri, keskin, ekşi, asit" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ok-su- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ak- "keskin, sivri, ekşi" kökünden türetilmiştir. ) ve Eski Yunanca genēs γενης z "doğuran" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için akro+, +jen1 maddelerine bakınız.
Fransızca à la carte "'listeye göre', restoranda seçmeli menü" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca carte "kart, liste" sözcüğünden ad+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kart2 maddesine bakınız.
İngilizce barcode "çubuklardan oluşan kodlama sistemi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce bar "çubuk" ve İngilizce code "1. yasa derlemesi, 2. sinyal yorumlama sistemi, bir sisteme göre yorumlanan her türlü sinyal" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen code sözcüğünden alıntıdır. ) Daha fazla bilgi için bar1, kod maddelerine bakınız.
Fransızca ve İngilizce fluorescent "gaz ışıması ilkesine göre çalışan elektrik ampulü" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1934 General Electric Co.) Fransızca sözcük İngilizce fluorescence "fluor gazı gibi elektrik akımı verildiğinde ışıma özelliği" sözcüğünden türetilmiştir. (İlk kullanımı: 1852 George Gabriel Stokes, İng. fizikçi.) Bu sözcük Yeni Latince fluor "bir element" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için flor maddesine bakınız.
Fransızca commis "1. bir işle görevlendirilen kimse, 2. otel hizmetçisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca commettre, commis- "görevlendirmek, emanet etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen committere, commiss- fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince mittere, miss- "göndermek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mesaj maddesine bakınız.
Fransızca commissaire "özel bir görevle görevlendirilen kimse, özellikle güvenlik görevlisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince commissarius "görevli" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince committere "görevlendirmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için komi maddesine bakınız.
Fransızca commission "1. bir işle görevlendirilmiş heyet, 2. bir işi yerine getirmek için alınan ücret" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca commettre, commis- "bir işi veya görevi yerine getirmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için komi maddesine bakınız.
Fransızca croupier "'arkacı, artçı', kumarhane görevlisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca croupe "arka, sağrı, kıç" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *kruppa- "kabarık şey, şişik, sağrı" biçiminden evrilmiştir.
İngilizce pattern "1. model, örnek, 2. modele göre üretilen motif" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca patron "1. baba, ağa, pir, 2. kopyası alınan kitabın aslı, çoğaltılan şeyin modeli" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için patron maddesine bakınız.
İngilizce to sort "cinslerine göre ayırmak" fiilinden alıntıdır. İngilizce fiil İngilizce sort "cins" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca aynı anlama gelen sorte sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince sors, sort- "pay, kısmet" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için asorti maddesine bakınız.
Fransızca surveillant "gece nöbetçisi, yatılı okullarda yatakhane görevlisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca surveiller "nöbeti tutmak, birinin başında beklemek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen supervigilare fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince vigilare "beklemek" fiilinden super+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince vigēre "pek ve güçlü olmak, canlı olmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *weg-ē- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *weg-2 kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için vejetal maddesine bakınız.
İngilizce rating "derecelendirme" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce rate "1. derece, düzey, ölçü, oran, 2. derecelendirmek, düzey ölçmek" sözcüğünden +ing sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince pro rata parte "belli bir ölçüye göre" deyiminden türetilmiştir. Latince deyim Latince ratus "hesaplanmış, ölçülü" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince reri, rat- fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için racon maddesine bakınız.
Orta Yunanca kommérki(on) κομμέρκιον z "ticaret, Bizans'ta ticareti denetlemekle görevli memur, ticaretten alınan vergi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Latince commercium "ticaret" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince commercari "ticaret yapmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince mercari "alışveriş etmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için market maddesine bakınız.
Yeni Yunanca kartárizo καρτάριζο z "pusulanın 32'de bir bölümlerine göre yön tayin etmek" fiilinden alıntıdır. Yunanca fiil Venedikçe aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *quartarisàr sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Venedikçe quarta "kerte" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kerte maddesine bakınız.
Türkçe sözcük, Ön ad halinde (coğrafya) yöresel anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan yerel kelimesi (gök bilimi) gözlem yerine veya gözlemcinin bulunduğu yere göre tanımlanan anlamındadır.
Bu arama sonucu toplam 25 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.