Düny - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Düny Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça dnw kökünden gelen dunyāˀ دنياء z "aşağıda veya beri tarafta olan şey, yeryüzü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça danī "aşağı, beride" sözcüğünün tafdil dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için denaet maddesine bakınız.
Sardunya "Akdeniz'de bir ada" özel adından türetilmiştir.
Arapça āfāḳ آفاق z "ufuklar, uzak ülkeler, dünyanın dört bucağı" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça Afḳ kökünden gelen ufḳ اوفق z "ufuk" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için ufuk maddesine bakınız.
Arapça brA kökünden gelen barˀat برءة z "1. diploma, ferman, belge, 2. İslam inancında Kuran'ın dünyaya indirildiği gece" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice brīth ברית z "sözleşme, ahit, özellikle tanrının İsrailoğullarına ve onların peygamberlerine verdiği ahit" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça brzχ kökünden gelen barzaχ برزخ z "1. Kuran'a göre ölümle kıyamet arasındaki süre, 2. (mec.) aralık, ayıraç; darlık, sıkıntı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) barzaχ sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde barəz-aŋhvā "yüksek alem, tanrılar dünyası" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için balâ maddesine bakınız.
Arapça cūġrāfiyyā جوغرافيّا z "'tarif-i arz ilmi'" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Eski Yunanca geōgraphía γεωγραφία z "yeryüzünün tasviri, haritacılık, coğrafya" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca γή z "dünya, yeryüzü" ve Eski Yunanca gráphō γράφω z "çizmek, tasvir etmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için geo+, +grafi maddelerine bakınız.
Arapça dārayn دارين z "iki evler, dünya ve ahiret" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dwr kökünden gelen dār دار z "ev, diyar" sözcüğünün ikil (tesniye, dual) halidir. Daha fazla bilgi için dar2 maddesine bakınız.
Arapça dhr kökünden gelen dahr دهر z "1. zaman, çağ, dünyanın başından sonuna kadar olan süre, 2. kader, kısmet" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ġzw kökünden gelen ġāzī غازى z "dini veya dünyevi amaçla akın eden, baskıncı, istilacı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için gaza maddesine bakınız.
Arapça ḳāmūs قاموس z "1. dünyayı çevreleyen engin deniz, okyanus, 2. Fīrūzabadi'nin ünlü Arapça sözlüğünün adı [xv], sözlük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ōkeanós ωκεανός z sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için okyanus maddesine bakınız.
Arapça māwarāu-n-nahr "1. nehrin ötesi, 2. İslam dünyasında Amu Derya nehirinin ötesi, Transoxania" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için mavera, nehir maddelerine bakınız.
Arapça uḳyānūs اوقيانوس z "dünyanın çevresini saran sınırsız deniz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ōkeanós ωκεανός z sözcüğünden alıntıdır.
Arapça slṭ(n) kökünden gelen sulṭān سلطان z "1. iktidar, dünyevi kudret, hükümdarlık [ix], 2. hükümdar [x]" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice şulṭānā שלטנא z "iktidar, hükümdarlık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #şlṭ שלט z "egemen olma, iktidar sahibi olma" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sulta maddesine bakınız.
Arapça uχrawī اوخروى z "sonraki dünyaya ait" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça Aχr kökünden gelen uχrāˀ اوخراء z "sonraki dünya" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Arapça āχir آخر z "son, sonraki" sözcüğünün dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için ahir maddesine bakınız.
Arapça zhd kökünden gelen zāhid زاهد z "dünya nimetlerinden vazgeçen, züht sahibi" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için züht maddesine bakınız.
Farsça bar veya bar- "1. üzere, üzeri (edat), ismin de hali, 2. yukarı doğru hareket bildiren fiil öneki" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça upari- sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde upairi- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)uper- "üze, üst (edat)" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için super+ maddesine bakınız.
Farsça darvīş veya darvēş درويش z "1. fakir, yoksul, 2. tarikat uğruna dünya mülkünden vazgeçen kimse, zahit" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) drigūş veya dargūş "fakir" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen drigu- sözcüğü ile eş kökenlidir.
Farsça cihān جهان z "dünya, evren" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) gēhān "'tüm canlı varlıklar', yaşam dünyası, dünya" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça yazılı örneği bulunmayan *gaithānām sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Eski Farsça sözcük Eski Farsça gaithā- "canlı varlık, hayvan, davar" sözcüğünün genitif hal çoğuludur. )
İngilizce trench coat "'siper ceketi', I. Dünya Savaşında İngiliz ordusunda kullanılan su geçirmez üstlük" deyiminden alıntıdır. İngilizce deyim İngilizce trench "siper, toprağa kazılan dar uzun yarık" (NOT: Bu sözcük Fransızca tranche "yarık" sözcüğünden alıntıdır. ) ve Fransızca coat "ceket, palto" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Fransızca sözcük Eski Fransızca cote sözcüğünden evrilmiştir. Eski Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *kotto "kaba yün giysi" biçiminden alıntıdır. ) Daha fazla bilgi için tranş maddesine bakınız.
İngilizce ascetic "maddi dünyadan elini çeken kimse, zahit" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca askētikós ἀσκητικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca askéō ἀσκέω z "talim etmek, egzersiz etmek, bir disipline uymak" fiilinden +ikos sonekiyle türetilmiştir.
Fransızca ve İngilizce diaspora "bir ulusun ve özellikle Yahudilerin dünyaya dağılması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca diaspōrá διασπωρά z "saçılma, tamamen yayılma" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca speírō, spor- σπείρω, σπορ- z "saçma, tohum ekme" fiilinden dia+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sperm maddesine bakınız.
Fransızca oecuménique "evrensel, tüm alemi kapsayan, Hıristiyan aleminin tümünü kapsayan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca oikomenikós οικομενικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca oikoménē οικομένη z "meskûn dünya, uygar alem" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca oikéō οικέω z "iskân etmek, ikamet etmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca oíkos οίκος z "ev, konut" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ekoloji maddesine bakınız.
Fransızca aynı anlama gelen gaz sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Holandaca gaz "maddenin uçucu hali" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: J. B. van Helmont (1577-1644) Holl. kimyacı.) Bu sözcük Eski Yunanca χáos χάος z "dünya yaratılmadan önce varolan şekilsiz varlık" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kaos maddesine bakınız.
Fransızca idiot "budala, zekâ özürlü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince idiota "cahil, dünyadan habersiz" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca idiótēs ιδιότης z "sivil, avam, yönetici zümreye mensup olmayan" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca yazılı örneği bulunmayan ídios < *ʰwidios ίδιος z "kendi" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *s(w)e- "kendi" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için solo maddesine bakınız.
Fransızca cosmopolite "çokuluslu veya uluslarüstü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca kosmopolítēs κοσμοπολίτης z "dünya vatandaşı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Philon, İskenderiyeli Yahudi filozof (MÖ y. 15- MS y. 45).) Bu sözcük Eski Yunanca kósmos κόσμος z "evren" ve Eski Yunanca polítēs πολίτης z "vatandaş, hemşehri" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için kozmos, politik maddelerine bakınız.
Eski Yunanca kósmos κόσμος z "1. düzen, donanım, 2. alem, dünya" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kosméō κοσμέω z "düzenlemek, çeki düzen vermek, güzelleştirmek" fiilinden türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 27 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.