Beyi - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Beyi Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça byt kökünden gelen bayt بيت z "1. ev, hane, 2. şiirde kıta" sözcüğünden alıntıdır.
Eski Türkçe méñi sözcüğünden evrilmiştir.
Arapça byt kökünden gelen bāˀit بائت z "akşamdan veya dünden kalan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bāta بات z "geceledi, konakladı" fiilinin failidir. Daha fazla bilgi için beyit maddesine bakınız.
Arapça baytu'l-māl بيت المال z "'hazine evi', devlet hazinesi" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için beyit, el3, mal maddelerine bakınız.
Arapça dmġ kökünden gelen dimāġ دماغ z "beyin, kafa" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Farsça damāġ دماغ z "burun, nefes" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.
Arapça ḳfw kökünden gelen ḳāfiyyat قافيّة z "beyit, şiirde kafiye" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳafw قفو z "peşinden gitme, izleme" sözcüğünün masdarıdır.
İspanyolca matador "1. öldüren, 2. boğa güreşinde hayvana son darbeyi vuran kişi" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük İspanyolca matar "öldürmek" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Arapça māt مات z "ölüm" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için mat2 maddesine bakınız.
Arapça mas̠nawī مثنوى z "her iki mısraı birbiriyle kafiyeli beyitlerden oluşan manzume" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça s̠ny kökünden gelen mas̠nū مثنو z "ikilenmiş, ikili" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Arapça s̠anā ثنا z "ikiledi, ikiye katladı" fiilinin mefˁuludur. Daha fazla bilgi için sani maddesine bakınız.
Eski Yunanca bēta βητα z "Yunan alfabesinin ikinci harfi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Fenike dilinde bēt "ev, Fenike alfabesinin ikinci harfi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice bēt בת z "Arami/İbrani alfabesinin ikinci harfi" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için beyit maddesine bakınız.
Fransızca banal "1. feodal hukukta bir beyin tüm tebaasına salınan yükümlülük, angarya, 2. köylü işi [esk.], adi, sıradan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca ban veya bandon "ferman, hüküm, salma" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *bannan veya *bandan "yüksek sesle ilan etmek, ferman okumak, askere çağırmak" fiilinden türetilmiştir.
Yeni Latince amygdala "beyinde badem şeklinde bir organ" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca amygdálē ἀμυγδάλή z "badem" sözcüğünden alıntıdır.
İngilizce epidural "beyin veya omuriliğin dış zarını etkileyen" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Yunanca épi- "üstü, üzeri" ve Geç Latince dura mater "'sert kütük', beyin ve omuriliğin dış zarı" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Geç Latince deyim Latince durus "sert, pek" sözcüğünden türetilmiştir. )
Yeni Latince hypothalamus "beyin merkezinde bulunan badem şeklinde organ" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca hypo+ "alt, altında" ve Eski Yunanca thálamos θάλαμος z "hücre, odacık, evin iç odası" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hipo+1 maddesine bakınız.
Fransızca méningite "beyin zarı enfeksiyonu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca méninks, mening- μένινξ, μενιγγ- z "zar, kılıf" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mēms- "et, yumuşak doku" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca troubadour "ortaçağda saz şairi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Provansal dilinde aynı anlama gelen trobador sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince tropator "şarkıcı" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Geç Latince tropa "şiirde beyit, şarkı" sözcüğünden +or sonekiyle türetilmiştir. Geç Latince sözcük Eski Yunanca trópos τρόπος z "1. çevirme, 2. özellikle söz çevirme, söz sanatı, zekice söylenmiş söz" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için tropik maddesine bakınız.
Farsça gurēzgāh گريزگاه z "1. kaçacak yer, kaçma kapısı, 2. kasidelerde birinci bölümü izleyen beyit" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça gurēz گريز z "kaçış" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Farsça gurēχtan, gurēz- گريختن, گريز z "kaçmak" fiilinden türetilmiştir. Farsça fiil Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen virēχtan, virēç- fiilinden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için gü+, +gâh maddelerine bakınız.
Farsça sabukmaġz سبكمغز z "yarım akıllı, beyinsiz" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sabuk "hafif" ve Farsça maġz "beyin" sözcüklerinin bileşiğidir.
Farsça sarsām سرسام z "akıl hastalığı, delirium, beyin iltihabı veya beyin tümörü" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça sar سر z "baş" ve Farsça sām سام z "ateş, ateşli hastalık" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ser maddesine bakınız.
Fransızca défense "savunma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince defendere, defens- "darbeyi savuşturmak, savunmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince fendere, fens- "kılıçla veya silahla vurmak" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷhen-do biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷhen- "öldürmek" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için zehir maddesine bakınız.
Fransızca couplet "çift olan her şey, iki mısradan oluşan beyit" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca couple "çift" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Latince copula "iki şeyin bağı, boyunduruk, rabıta" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince yazılı örneği bulunmayan *co-apula sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Latince apiō veya apiscor, apt- "bağlamak, iliştirmek" sözcüğünden con+ önekiyle türetilmiştir.
Fransızca marquis "bir soyluluk ünvanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince marchese "sınır komutanı, uçbeyi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince marca "sınır" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *markō sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için mark maddesine bakınız.
Fransızca pendentif "1. büyük tek mücevherli gerdanlık, 2. bir kubbeyi destekleyen asılı üçgen şeklinde alan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen pendentivus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince pendēre "sarkmak, asılmak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pend- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)pen- "sarkmak, asmak/asılmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pansiyon maddesine bakınız.
Fransızca cérébral veya İngilizce cerebral "beyne ilişkin, beyinsel" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince cerebrum "beyin" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kerəs-ro- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ker1- "kafatası" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ser maddesine bakınız.
Fransızca chancelier "mabeyinci [esk.], hazine bakanı [esk.], başbakan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince cancellarius sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için kançılarya maddesine bakınız.
İtalyanca ve Yeni Latince America "bir kıta" özel adından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1507 Martin Waldseemüller, Alm. haritacı.) Bu sözcük Amerigo veya Americus Vespucci "Amerika kıtasının ayrı bir kıta olduğunu ilk ileri süren İtalyan seyyah (1451-1512)" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Emmericus veya Emmeric "Doğu Gotlara özgü bir erkek adı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *haimiric "'ev yöneten', oba beyi" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için home maddesine bakınız.
Yeni Latince cortex "bir organın dış zarı, beyin zarı" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince cortex, cortic- "ağaç veya meyve kabuğu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kort- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)ker-1 "kesmek" kökünden türetilmiştir.
İngilizce endorphin "beyinde oluşan ve yapıca morfine benzeyen kimyasal madde" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1974 Eric Simon, Amer. kimyacı.) İngilizce sözcük İngilizce endogenous "içeride üreyen" ve İngilizce morphine "morfin" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için endo+, morfin maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 27 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.