Ayvan - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Ayvan Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ḥyy/ḥyw kökünden gelen ḥayawān حيوان z "1. yaşama, canlı olma, 2. her çeşit canlı varlık, canavar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥayya حيّ z "yaşadı, canlı idi" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için hayat1 maddesine bakınız.
Farsça sāye-bān سايه بان z "gölgelik, tente, şemsiye" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için saye, +ban maddelerine bakınız.
Arapça yazılı örneği bulunmayan *abū'l-labūṭ أبو اللبوط z "çifte atan hayvan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça abū أبو z "baba" ve Arapça lbṭ kökünden gelen labūṭ لبوط z "tekmeleyen, saldırgan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ebu maddesine bakınız.
Arapça bhm kökünden gelen bahīmiyyat بهيميّة z "hayvanlık, öküz gibi hantal ve aptal olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bahīmat بهيمة z "hayvan, davar, büyükbaş" sözcüğünün masdarıdır.
Arapça csd kökünden gelen casad جسد z "kadavra, ölü gövde" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen gūşdā גושדא z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) gōşt "insan ve hayvan eti" sözcüğünden alıntıdır. Orta Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde gav gen. gauş- "sığır" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için cisim maddesine bakınız.
Fransızca fanfare "gürültülü bando müziği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca fanfaronnade "şatafat, pahalı ve gürültülü gösteriş" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İspanyolca fanfarrón "şatafat meraklısı, gösterişçi kimse" sözcüğünden türetilmiştir. İspanyolca sözcük Arapça farfarat فرفرة z "(hayvan, özellikle tavus kuşu) tüylerini kabartma" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük Arapça farfara فرفر z "tüylerini kabarttı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḥss kökünden gelen ḥiss حسّ z "duygu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥass حسّ z "duyu organlarıyla duyma, (hayvan) burnuyla kurcalama" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça χurtūm خرتوم z "1. burun, gaga, yaban domuzu dişi, 2. fil hortumu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice χūrṭamā חורטמא z "burun, özellikle hayvan burnu, kuş gagası" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Bu sözcük İbranice χṭm kökünden gelen χarṭūm חרטום z "burun" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça ḥll kökünden gelen ḥulūl حلول z "1. konma, durma, varma, uğrama, 2. ruhun bedene girmesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥalla حلّ z "çözdü, binek hayvanından indi, kondu" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için hal2 maddesine bakınız.
Arapça nḥr kökünden gelen intiḥār إنتحار z "kendini öldürme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḥr نحر z "(hayvanı) boğazını keserek öldürme, boğazlama" sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) masdarıdır. Bu sözcük Arapça naḥr نحر z "boğazın alt kısmındaki çukur" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ḳfṣ kökünden gelen ḳafaṣ قفص z "hasır örgü sepet veya hayvan kafesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ḳapsā קפסא z "sepet" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince capsa "sandık, kasa" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kasa maddesine bakınız.
Farsça lagan لگن z "yayvan tas, leğen, içki tası" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Farsça sözcük Arapça aynı anlama gelen laḳan لقن z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen lekáni λεκάνι z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Yunanca sözcük Akatça lakannu "içki tası" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça hmz kökünden gelen mihmaz veya mihmāz مهمز/مهماز z "dürtme aracı, hayvanı dürtmek için çizmeye takılan sivri nesne" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hamz همز z "dürtme, mahmuzlama" sözcüğünün alet adıdır. Daha fazla bilgi için hemze maddesine bakınız.
İspanyolca matador "1. öldüren, 2. boğa güreşinde hayvana son darbeyi vuran kişi" sözcüğünden alıntıdır. İspanyolca sözcük İspanyolca matar "öldürmek" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Arapça māt مات z "ölüm" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için mat2 maddesine bakınız.
Arapça mtn kökünden gelen matn متن z "1. hayvanın sırtı, omurganın iki yanı, gövde, torso, 2. bir yazının gövde kısmı, edebi metin" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Akatça matnu "kas, kiriş" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça ḏbḥ kökünden gelen maḏbaḥat مذبحة z "hayvan kesme yeri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏabḥ ذبح z "hayvan kesme" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #dbḥ "hayvan kesme, kurban etme" kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça nfr kökünden gelen nafar نفر z "1. çete, hayvan güruhu, akıncı birliği, ordu, 2. asker, er" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nufūr veya nafar نفور/نفر z "ürkme, irkilme, (bir hayvan güruhu) ürkerek kaçışma" sözcüğünün masdarıdır.
Arapça nfs kökünden gelen nafs نفس z "1. ruh, benlik, kimlik, can, kişi, 2. felsefede ruhun maddeye yönelen veya hayvani düzeyi (appetitus veya spiritus appetens)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nafasa "nefes aldı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için nefes maddesine bakınız.
Arapça rḥl kökünden gelen raḥlat رحلة z "deve semeri, deve semeri şeklinde okuma masası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raḥl رحل z "deveyi donatma, semer bağlama" sözcüğünün ismi merresidir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice raχlā רחלא z "hayvan yükü, bagaj" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça rˁy kökünden gelen raˁiyyat رعيّة z "sürü hayvanı, davar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raˁā رعا z "hayvan güttü, gözetti" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için riayet maddesine bakınız.
Arapça rwḍ kökünden gelen rawḍat روضة z "bahçe" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rawḍ veya riyāḍat روض/رياضة z "(hayvan veya araziyi) bakma, yetiştirme, ehlileştirme, eğitme" sözcüğünün ismi merresidir.
Arapça raˁayāˀ رعياء z "davar, sürü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rˁy kökünden gelen raˁiyat رعيّة z "güdülen hayvan, koyun veya davar" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için riayet maddesine bakınız.
Arapça rwḍ kökünden gelen riyāḍiyyat رياضيّة z "1. disiplin, özellikle tarikat ve züht disiplini, 2. matematik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça riyāḍat رياضة z "disipline etme, perhiz" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça rāḍa را‎ض z "hayvan veya insan eğitti, yetiştirdi, idman etti, disipline etti" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ravza maddesine bakınız.
Arapça rˁm kökünden gelen ruˁām رعام z "kanlı burun akıntısıyla beliren bir hayvan hastalığı, malleus" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca rheûma ῥεῦμα z "akıntı, azellikle göz veya burun akıntısı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca rhéō ῥέω z "akmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir.
Arapça slχ kökünden gelen salχ سلخ z "hayvan derisini yüzme" (NOT: Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice aynı anlama gelen #şlχ שלח z kökü ile eş kökenlidir. ) ve Farsça χāne خانه z "ev" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hane maddesine bakınız.
Arapça smr kökünden gelen sammūr سمّور z "kürkü makbul bir hayvan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen samōr sözcüğünden alıntıdır.
Arapça bṣbṣ kökünden gelen tabaṣbuṣ تبصبص z "kuyruk sallama, dalkavukluk etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça basbasat "(hayvan) kuyruk sallama" sözcüğünün murabba (dörtlü) tefˁîl vezni (II) masdarıdır.
Bu arama sonucu toplam 27 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.