Atlama - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Atlama Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Türkçe dilinden alınan patlama kelimesi Alay komutanlığına sonradan verdiği raporda patlamayı şöyle anlatacaktır. - A. İlhan anlamındadır. Türkçe sözcük, Eylem halinde IPA: /patˈlama/ anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan patlama kelimesi Heceleme: pat·la·ma anlamındadır.
Arapça s̠ny kökünden gelen as̠nāˀ أثناء z "iki şeyin aynı zamanda olması, simültaneite" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça s̠iny ثنى z "ikilik, ikiye katlama" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için sani maddesine bakınız.
Arapça fsχ kökünden gelen fasχ فسخ z "1. kol veya bacağını çıkarma, sakatlama 2. hukuken geçersiz kılma, bir borcu veya yükümlülüğü ortadan kaldırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fasaχa فسخ z "sakatladı, hukuken geçersiz kıldı" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice pisēχ פִסֵח z "sakat, topal" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Akatça aynı anlama gelen pissū sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça fwr kökünden gelen fawarān فوران z "kaynama, patlama, fışkırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fāra فار z "kaynadı" fiilinin masdarıdır.
Arapça fawrī فورى z "kaynayarak, ani, patlama şeklinde" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fwr kökünden gelen fawr فور z "kaynama, patlama" sözcüğünün nisbet halidir. Daha fazla bilgi için feveran maddesine bakınız.
Arapça frṣ kökünden gelen furṣat فرصة z "kısa rahatlama anı, tatil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice pīrṣā פירצא z "delik, gedik (özellikle duvarda)" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #prṣ פרצ z "delme, gedik açma" kökünden türetilmiştir.
Arapça dfˁ kökünden gelen indifāˁ إندفاع z "püskürme, fırlama, şiddetle taşma, (yanardağ) patlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dafˁ دفع z "tepme" sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için def1 maddesine bakınız.
Arapça flḳ kökünden gelen infilāḳ إنفلاق z "yarılma, çatlama, kırıp çıkma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça falaḳa فلق z "yardı, çatlattı" fiilinin infiˁāl vezni (VII) masdarıdır.
Arapça fsχ kökünden gelen infisāχ إنفساخ z "kendini sakatlama, fesh olunma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fasaχa فسخ z "birini veya bir şeyi sakatladı" fiilinin infiˁāl vezni (VII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için fesih maddesine bakınız.
Arapça χms kökünden gelen taχmīs تخميس z "1. beşe katlama, beşe bölme, 2. bir beyte üç mısra ekleyerek yapılan şiir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χamsat خمسة z "beş" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hamsin maddesine bakınız.
Fransızca diplôme "her türlü resmi evrak [esk.], berat, ruhsat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca díplōma δίπλωμα z "ikiye katlanmış şey, özellikle parşömen; katlanmış evrak, dosya, berat" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca diplóō διπλόω z "ikiye katlamak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca di- δι- z "iki" ve Eski Yunanca ploō πλοω z "katlamak" sözcüklerinin bileşiğidir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *pel- kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için di+1, pli maddelerine bakınız.
İngilizce stop "1. (mantar veya bezle) tıkama, 2. durdurma, durma, 3. 'dur' emri" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Geç Latince stuppare "tıkamak, gemiyi kalafatlamak" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince stuppa "paçavradan yapılan tıkaç, üstüpü" sözcüğünden türetilmiştir. Geç Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen styppē στυππη z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için üstüpü maddesine bakınız.
Farsça aynı anlama gelen tufak veya tufang تفك/تفنگ z sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça tuf تف z "1. tükürme sesi, 2. patlama sesi" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için maddesine bakınız.
Fransızca détonateur "bomba patlatıcı cihaz, fünye" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca détonner "patlamak" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince tonare "gümbürdemek, gürlemek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)tenə- "gök gürlemek" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca duplicata "bir belgenin ikinci kopyası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen duplicata sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince duplicare "ikiye katlamak, ikilemek, kopyalamak" fiilinin nötr hal çoğuludur. Latince fiil Latince duplex, duplic- "iki kat" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dupleks maddesine bakınız.
Fransızca complexe veya İngilizce complex "1. karmaşık, 2. karmaşa, psikolojide bastırılmış düşünce ve duygular sistemi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: İkinci anlamda 1907 Carl Gustav Jung, Alm. psikolog.) Bu sözcük Latince complexus "içiçe geçmiş, sarmaşık, kucaklama" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince plegere, plex- "katlamak, bükmek, burmak, sarmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pli maddesine bakınız.
Fransızca compliqué "karmaşık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca compliquer "karmaşık hale getirmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince complicare "ip bükmek, örmek, sarmak, katlamak, rulo haline getirmek" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince plicare "katlamak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pli maddesine bakınız.
Fransızca croquant "her türlü çıtır yiyecek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca croquer "çıtırdamak, çatlamak, çiğnemek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kraker maddesine bakınız.
Fransızca mise en pli "kıvırma, katlama" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca mise "koyma" ve Fransızca pli "kat" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için mizanpaj, pli maddelerine bakınız.
Fransızca palpitation "kalp çarpıntısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince palpitatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince palpitare "hızla ve hafifçe vurmak, 'patpatlamak'" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince palpare "eliyle hafifçe vurmak" fiilinin tekrarlanan eylem (frequentative) halidir.
Fransızca pli "büklüm, kat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca plier "katlamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen plicare fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ple-k- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pel-3 "katlamak, bükmek" kökünden türetilmiştir.
Fransızca plissé "büklümlü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca plisser "büklümlemek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca plier "katlamak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pli maddesine bakınız.
Fransızca réplique "yanıt, tiyatroda aktörün sözleri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca répliquer "yanıtlamak, cevap vermek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen replicare fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince plicare "katlamak" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pli maddesine bakınız.
Fransızca souplesse "esneklik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca souple "esnek" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince supplex, supplic- "bükülen, eğilen" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince plicare "katlamak" fiilinden sub+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pli maddesine bakınız.
İngilizce manifold "1. çok katlı, çoklu, 2. gemi veya otomotivde içinden yakıt veya su boruları geçen kutu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce many "çok" ve İngilizce fold "kat, büklüm" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *falthan "katlamak" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pol-t- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pel-3 "katlamak" kökünden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için pli maddesine bakınız.
İngilizce popcorn "patlamış mısır" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce pop "patlama sesi, patlamak" ve İngilizce corn "1. tahıl, 2. (Amerikan lehçesinde) mısır" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *kaurnam "tahıl" biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *grnom "tanecik, tahıl tanesi" biçiminden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için granit maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 28 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.