Yutma - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Yutma Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça lhm kökünden gelen ilhām إلهام z "1. yutma, yiyip bitirme, 2. insan ruhunu ele geçiren tanrısal güç, esin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lahm لهم z "yutma, tüketme, (yangın) yakıp bitirme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır.
Arapça lḳm kökünden gelen luḳmat لقمة z "yudum, bir defada yutulan yemek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laḳm لقم z "yutma" sözcüğünün ismi merresidir.
Arapça swġ kökünden gelen masāġ مساغ z "kolaylık, açık kapı, izin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāġa ساغ z "(lokma) yutması kolay idi, kabul edilebilir idi, izinli idi " fiilinin masdarıdır.
Türkiye Türkçesinde ob- "gürültüyle yemek, yalayıp yutmak" fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen op- fiili ile eş kökenlidir.
Fransızca bronche "nefes borusunun ana dalları" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca brónχos βρόνχος z "yutak veya nefes borusu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷrə- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gʷerə-4 "yutmak" kökünden türetilmiştir.
Yeni Yunanca rofitón ροφητόν z "yutulabilen, içilebilen" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen rophētos ροφητος z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca rophéō ροφέω z "yutmak, tek nefeste içine indirmek, hüplemek" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca absorber "emmek, özümsemek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince absorbere "bütün olarak yutmak, silip süpürmek" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince sorbere "emmek" fiilinden ab+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *srebh- biçiminden evrilmiştir.
Fransızca consomation "1. tüketme, tüketim, 2. kafe veya restoranda tüketilen içki" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca consomer "tüketmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince consumere, consumpt- "yiyip bitirmek, yutmak, tüketmek" fiilinden alıntıdır. Latince fiil Latince sumere, sumpt- "yutmak, içmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince emere, empt- "almak" fiilinden sub+ önekiyle türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için prim maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 9 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.