Yini - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Yini Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁrf kökünden gelen ˁarafat عرفة z "Zilhicce ayının dokuzuncu günü, Kurban bayramından önceki gün" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁarafa عرف z "bildi" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için irfan maddesine bakınız.
Fransızca average "gemi sigortasında hasar payının ortaklara dağılımı [xv], aritmetik ortalama [xviii]" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca avariaggio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca avaria "deniz ticaretinde kayıp, hasar" sözcüğünden +age sonekiyle türetilmiştir. İtalyanca sözcük Arapça ˁwr kökünden gelen ˁawār عوار z "hasar, kusur" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ar1 maddesine bakınız.
Arapça as̠wāb أثواب z "giyinilen şeyler, giysi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça s̠wb kökünden gelen s̠awb ثوب z "kumaş, bez, tek parça kumaştan oluşan dikişsiz entari veya toga gibi giysi" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için sevap maddesine bakınız.
Arapça ḳṭf kökünden gelen ḳaṭīfat قطيفة z "hav, havlı kumaş, kadife" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṭf قطف z "bir şeyin yüzeyini sıyırma, traşlama, sütün kaymağını alma" sözcüğünün sıfat dişil (müennes, feminine) halidir.
Arapça ḳdr kökünden gelen ḳadr قدر z "1. güçlü olma, gücü yetme, 2. kapasite, değer, kıymet, nicelik, ölçü, 3. Ramazan ayının 26cı gecesine verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳadara veya ḳadira قدَر/قدِر z "1. güçlü idi, gücü yetti, -ebildi, 2. (Allah) emretti, buyurdu" fiilinin masdarıdır.
Arapça kˁb kökünden gelen mukaˁˁab مكعّب z "zar şeklinde olan, matematikte bir sayının kübü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça takˁīb تكعيب z "zar şekline getirme, kübünü alma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Bu sözcük Arapça kaˁbat كعبة z "Mekke'de bulunan zar şeklinde tapınak, Kâbe" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kâbe maddesine bakınız.
Arapça ˁrc kökünden gelen miˁrāc معراج z "1. merdiven, 2. Hz Muhammed'in Receb ayının 27ci gecesi gökyüzüne tırmanması" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça murūc مروج z "tırmanma" sözcüğünün alet adıdır.
Arapça raġāˀib رغائب z "1. dilekler, 2. Recep ayının ilk Cuma gecesine verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rġb kökünden gelen raġībat رغيبة z "şiddetle arzulanan şey, dilek" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça raġiba رغب z "arzuladı, dilek diledi" fiilinin sıfat dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için rağbet maddesine bakınız.
Arapça ṣdḳ kökünden gelen ṣidḳ صدق z "doğru olma, doğruluk, iyiniyet, sadakat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣadaḳa صدق z "doğru idi, doğruyu söyledi" fiilinin masdarıdır.
Arapça Ass kökünden gelen ˀuss اوسّ z "1. temel, baz, esas, 2. matematikte bir sayının üssü" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice Awş kökünden gelen ˀuşşā אוששא z "temel, baz, esas" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen uşşu sözcüğü ile eş kökenlidir. )
İbranice yōm kippūr יוֹם כִּפּוּר z "kefaret günü, Musevi takviminde Tişri ayının onuncu gününe rastlayan bayram" deyiminden alıntıdır. İbranice deyim İbranice yōm יוֹם z "gün" (NOT: Bu sözcük Arapça aynı anlama gelen yawm يوم z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) ve İbranice kippūr כִּפּוּר z "kefaret, günahtan arınma" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İbranice sözcük Arapça aynı anlama gelen kafārat كفارة z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Daha fazla bilgi için yevm, kefaret maddelerine bakınız.
Fransızca palace "saray, görkemli konut" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince palatium "saray" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince Mons Palatinus "Roma kentinde Augustus'un sarayının bulunduğu tepenin adı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Etrüskçe Pales "çobanları ve davarı koruyan tanrıçanın adı" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
Fransızca epithélium "1. meme başı dokusu, 2. iç organları ve ağız iç yüzeyini örten doku, zar" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca epithēlion επιθηλιον z "meme başı üstü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca thēlē θήλη z "meme başı" sözcüğünden epi+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca tháō θάω z "süt emmek" fiili ile eş kökenlidir.
Fransızca kermesse "Kilisede Pazar ayininden sonra hayır için yapılan satış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Holandaca kerkmisse "kilise ayini" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Holandaca kerk "kilise" (NOT: Holandaca sözcük Germence aynı anlama gelen kîrikon biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Eski Yunanca kyrikón κυρικόν z "'tanrı evi', kilise" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kýrios κύριος z "rab, tanrı" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. ) ve Latince missa "Pazar ayini" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Latince sözcük Latince mittere, miss- "göndermek" fiilinden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için mesaj maddesine bakınız.
Fransızca habillé "giyinik, özellikle gece kıyafeti giymiş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca habiller "hazırlamak, donatmak, giydirmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince habitus "kılık, donanım" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Latince sözcük Latince habēre "sahip olmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için habitat maddesine bakınız.
Fransızca distributeur "dağıtıcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince distribuere "dağıtmak, bölüştürmek" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince tribuere, tribut- "tahsis etmek, payını vermek" fiilinden di+2 önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince tribus "bölük, zümre" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tribün maddesine bakınız.
Fransızca rite grégorien2 "eski tip Katolik ilahisi" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Gregorius I "Katolik kilise ayinini düzenleyen papa (6. yy)" özel adından türetilmiştir.
Fransızca lavabo "1. Kutsal Perşembe ayininde rahibin ellerini yıkadığı kâse [xvi], 2. el yıkama leğeni [xix]" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince lavabo "yıkayacağım" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince lavare, laut- "yıkamak" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *law-ā- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *leuə- kökünden türetilmiştir.
Fransızca boîte de vitesses "mekanik araçlarda hız düzeyini belirleyen düzenek, şanzuman" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca vitesse "hız, sürat" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca vite "hızlı, çabuk" sözcüğünden türetilmiştir.
İngilizce hocus pocus "sihirbazlık sözü" deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1624 İng.) İngilizce deyim Latince hoc est corpus "kilise ayininde ekmeğin kutsanması için söylenen söz" deyiminden alıntıdır.
Venedikçe plania "ahşap yüzeyini düzlemeye yarayan marangoz aracı" sözcüğünden alıntıdır. Venedikçe sözcük Geç Latince plana veya planula sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince planus "düz, yassı" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için planör maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 21 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.