Yönel - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Yönel Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Fransızca irrationel "aklî olmayan" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince rationalis sözcüğünden in+2 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için rasyonel maddesine bakınız.
Fransızca professionel "meslekten, uzman" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca profession "mezhep, itikat, meslek" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince professio "bir şey lehine konuşma" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince profiteri, profess- "lehe konuşmak" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için profesör maddesine bakınız.
Fransızca rationel "akla uygun, akılcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen rationalis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince ratio "akıl, hesaplama yeteneği" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için racon maddesine bakınız.
Arapça Aml kökünden gelen ˀamal أمل z "umut, beklenti" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀamala أمل z "umdu, bir hedefe yöneldi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḥaḳārat حقارة z ve Farsça āmēz آميز z "karışan, karıştıran" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) āmēχtan, āmēz- آميختن, آميز z "karışmak, karıştırmak" fiilinden türetilmiştir. ) Farsça fiil Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) ā- آ z "yönelme, katılma, eklenme bildiren önek" ve Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *meik- veya meig- "karışmak, karıştırmak" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için miks maddesine bakınız.
Arapça ḥwl kökünden gelen ḥāl حال z "1. durum, 2. görünüm, varoluş evresi, 3. şimdiki zaman" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāla حال z "döndü, dönüştü, evrildi, yöneldi, bir hale geldi, bir hal aldı, bir hale büründü, bir görüntü edindi" fiilinin masdarıdır.
Arapça hdy kökünden gelen hidāyat هداية z "yol gösterme, kılavuz olma, tanrı yoluna yönelme veya yöneltme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hadā هدا z "yol gösterdi, kılavuz oldu" fiilinin masdarıdır.
Arapça hmm kökünden gelen himmat همّة z "ilgi, kaygı, manen yönelme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için ehemmiyet maddesine bakınız.
Arapça χṭb kökünden gelen χiṭāb خطاب z "nutuk, birine yönelik olarak yapılan formel konuşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṭaba خطب z "nutuk söyledi" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #χṭb חטב z "1. renklendirme, alacalı yapma, 2. övme, medhetme" kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça ḳṣd kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *iḳtiṣād إقتصاد z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṣd قصد z "1. tam hedefe yönelme, 2. doğru yol, amaca uygun, mutedil" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kasıt maddesine bakınız.
Arapça lft kökünden gelen iltifāt إلتفات z "dikkat ve ilgi gösterme, ilgilenme, kayırma, yüz çevirip bakma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lafata لفت z "döndü, eğildi, yüzünü veya dikkatini bir şeye yöneltti" fiilinin iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır.
Arapça ḳbl kökünden gelen istiḳbāl إستقبال z "1. yönelme, yönseme, karşılama, 2. misafir kabul etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳabila قبل z "yöneldi, karşıladı, misafir ağırladı" fiilinin istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kabul maddesine bakınız.
Arapça ḳṣd kökünden gelen ḳaṣd قصد z "1. tam hedefe yönelme, 2. amaç, hedef, 3. amaca giden doğru yol, amaca uygun, mutedil, rasyonel" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṣada قصد z "hedefe yöneldi, amaçladı" fiilinin masdarıdır.
Arapça lahu لهُ z "1. onun için, ona, 2. hukukta ondan yana" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça la+ ل z "yöneliş edatı" ve Arapça hu هُ z "üçüncü tekil eril şahıs zamiri" sözcüklerinin bileşiğidir.
Arapça ḳbl kökünden gelen mustaḳbal مستقبل z "kendisine yönelinen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça istiḳbāl إستقبال z "yönelme" sözcüğünün istifˁāl vezni (X) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için kabul maddesine bakınız.
Arapça wch kökünden gelen mutawaccih متوجّه‎ z "bir şeye veya yöne yönelen, birine teveccüh gösteren" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için teveccüh maddesine bakınız.
Arapça nḥw kökünden gelen naḥw نحو z "1. taraf, yön, usul, metod, 2. (Arapça dilbilgisinde) sözdizimi, sentaks" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḥā نحا z "kastetti, yöneldi, yol gitti" fiilinin masdarıdır.
Arapça nḥw kökünden gelen nāḥiyyat ناحيّة z "taraf, yöre" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḥw نحو z "yönelme, bir yöne gitme" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için nahiv maddesine bakınız.
Arapça nfs kökünden gelen nafs نفس z "1. ruh, benlik, kimlik, can, kişi, 2. felsefede ruhun maddeye yönelen veya hayvani düzeyi (appetitus veya spiritus appetens)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nafasa "nefes aldı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için nefes maddesine bakınız.
Arapça ymm kökünden gelen tayammum تيمّم z "1. kasdetme, niyet etme, 2. su yokluğunda toprakla abdest alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça yammama "kastetti, yöneldi" fiilinin tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır.
Farsça ārizū آرزو z "bir şeye yönelik istek, heves, cinsel istek" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen āwarzōg veya āwarjōg sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde bərəj-, bərəg "istek, arzu" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Farsça rāst راست z "1. düz, doğru, hayırlı, şanslı, 2. sağ taraf, 3. İran musikisinde bir makam" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde rāşta- "düz, doğru, sağ taraf" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *rg-sta- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *reg-1 "yöneltmek, yönetmek" kökünden türetilmiştir.
Farsça āstān veya āsitāne آستان/آستانه z "eşik, kapı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça yazılı örneği bulunmayan *ā-stāna sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça ā- "yönelme, önünde olma, varma bildiren edat ve önek" ve Eski Farsça stāna "durma" sözcüklerinin bileşiğidir. Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *stā- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için istasyon maddesine bakınız.
Fransızca rail "tren yolu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce rail "1. tahta çubuk, cetvel, 2. tren yolu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Fransızca reille "tahta çubuk, cetvel" sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Latince regula "1. cetvel, 2. kural, düzen" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *reg-1 "doğrultmak, yöneltmek, yönetmek" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için rast maddesine bakınız.
Eski Türkçe tiz- "yönlendirmek, yöneltmek" fiilinden +gIn sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için diz- maddesine bakınız.
Fransızca atropine "belladonna bitkisinden elde edilen zehir" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1818 Pierre-Hubert Nysten, Belç. hekim. ) Fransızca sözcük Yeni Latince atropa "belladonna bitkisinin bilimsel adı, güzelavrat otu" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca átropos άτροπος z "1. değişmez, dönmez, eğilmez, 2. kader tanrıçalarından birinin adı" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca trépō, trop- τρέπω, τροπ- z "dönmek, yönelmek" fiilinden an+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tropik maddesine bakınız.
Eski Yunanca eis εις z "içeri girme, içe doğru yönelme, içte olma bildiren edat ve fiil öneki" parçacığından alıntıdır.
Türkçe egin "mafsal" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için eğin maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 28 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.