Nük - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Nük Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça nks kökünden gelen nuks نكس z "geri dönme, özellikle hastalığın geri gelmesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nakasa نكس z "geri döndü, hastalık geri geldi" fiilinin masdarıdır.
Arapça nkt kökünden gelen nuktat نكتة z "şaka, espri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nakata نكت z "dürttü, sivri bir şeyle dokundu" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için nakit maddesine bakınız.
Farsça nuktadān نكته دان z "nükte bilen, esprili" fiilinden alıntıdır. Farsça fiil Arapça nuktat نكتة z ve Farsça dān2 دان z "bilen" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için nükte, +dan2 maddelerine bakınız.
Fransızca nucléér "çekirdeksel" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince nucleus "çekirdek" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince nux, nuc- "her türlü çekirdek, özellikle ceviz" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için nua maddesine bakınız.
İbranice χnk kökünden gelen χanukah חנכה z "1. kutsama, adama, 2. Kudüs tapınağının kutsanmasını kutlayan Yahudi bayramı" sözcüğünden alıntıdır.
Türkçe dilinden alınan konuk kelimesi Şatoda yaşayanlarla konuklar, buralarda, topluca yıkanırlarmış. - S. Birsel anlamındadır. Eski Türkçe sözcük, Ad halinde misafir anlamına gelir. Eski Türkçe dilinden alınan konuk kelimesi misafirşruh anlamındadır.
Türkçe dilinden alınan donuk kelimesi Donuk ışıkta birçok fokun mağaraya girdiğini görmüş. - Halikarnas Balıkçısı anlamındadır.
Arapça ˀadabiyyāt أدبيّات z "'dini veya bilimsel nitelikte olmayan yazın etkinliklerinin tümü,' belles-lettres" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça Adb kökünden gelen ˀadab أدب z "1. görgü, terbiye, konuk ağırlama adabı, 2. yaşam tarzına ilişkin hikaye ve gözlemlerden oluşan ve Arapçada 8. yy'dan itibaren yaygınlaşan yazın biçimi" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için edep maddesine bakınız.
Arapça Adb kökünden gelen ˀadab أدب z "terbiye, incelik, düzgün davranış ve yazı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀadaba أدب z "konuk ağırladı, terbiyeli ve kültürlü davrandı" fiilinin masdarıdır.
Arapça anḳāḍ أنقاض z "yıkıntılar, harabat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nḳḍ kökünden gelen nuḳḍ نقض z "yıkım, yıkıntı" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için nakz maddesine bakınız.
Arapça aynı anlama gelen bunduḳ veya funduḳ بندق/فندق z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Yunanca pontikón kárion ποντικόν (κάριον) z "'Karadeniz cevizi', fındık" deyiminden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca Póntos Euksēnios "'Konuksever Deniz', Karadeniz" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca póntos πόντος z "deniz" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça nkr kökünden gelen inkār إنكار z "yalanlama, yadsıma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nakr veya nukūr نكر/نكور z "bilmeme, tanımama" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Akatça nakru "yabancı, yad" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça ḳbl kökünden gelen ḳabūl قبول z "alma, benimseme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳabila قبل z "1. yüz yüze geldi, yüzünü döndü, yüzleşti, 2. aldı, benimsedi, direnmedi, misafir etti, konukseverlik gösterdi" fiilinin masdarıdır.
Arapça nakrat نكرة z "bilinmeyen şey, belirsizlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nukr نكر z "bilmeme, inkâr etme" sözcüğünün ismi merresidir.
Arapça nḳṣ kökünden gelen nuḳṣān نقصان z "eksiklik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḳaṣa نقص z "eksildi, eksik idi" fiilinin masdarıdır.
Arapça nḳṭ kökünden gelen nuḳṭat نقطة z "nokta, özellikle Arap yazısında kullanılan noktalama işaretleri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice nūḳdtā נוקדתא z "nokta, özellikle İbrani yazısında kullanılan noktalama işaretleri" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #nḳd נקד z "noktalama, sivri bir uçla işaretleme, gagalama" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için nakit maddesine bakınız.
Arapça nks kökünden gelen nuks نكس z "geri dönme, özellikle hastalığın geri gelmesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nakasa نكس z "geri döndü, hastalık geri geldi" fiilinin masdarıdır.
Arapça nkt kökünden gelen nuktat نكتة z "şaka, espri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nakata نكت z "dürttü, sivri bir şeyle dokundu" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için nakit maddesine bakınız.
Farsça nuktadān نكته دان z "nükte bilen, esprili" fiilinden alıntıdır. Farsça fiil Arapça nuktat نكتة z ve Farsça dān2 دان z "bilen" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için nükte, +dan2 maddelerine bakınız.
Arapça nkl kökünden gelen tankīl تنكيل z "'kaçındırma', ibret için ceza verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nukūl نكول z "kaçınma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır.
Arapça nḳṣ kökünden gelen tanḳīṣ تنقيص z "eksiltme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nuḳṣān نقصان z "eksiklik" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için noksan maddesine bakınız.
Arapça ḍyf kökünden gelen ḍiyāfat ضيافة z "konuk ağırlama, konukseverlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍāfa ضاف z "konuk oldu" fiilinin masdarıdır.
Yeni Yunanca kédron κέδρον z "Akdeniz'in yüksek dağlarında yetişen çam cinsinden bir ağaç, sedir ağacı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kédros κέδρος z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice ḳiṭer קטר z "buhur, günnük, tütsü amacıyla yakılan reçine" sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #ḳṭr קטר z "damlama" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için katran1 maddesine bakınız.
Farsça mihmāndār مهماندار z "ev sahibi, konuk ağırlayan kimse" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça mihmān مهمان z "konuk, misafir" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde yazılı örneği bulunmayan *maētha-māna- "'konut-kalan'" sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde maēthana "konut, ev" sözcüğünden türetilmiştir. Avestaca sözcük Avesta (Zend) dilinde maēt- "konaklamak, kalmak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +dar maddesine bakınız.
Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bu- "büzülmek, donmak, donuklaşmak" fiilinden +Iz1 sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe buz sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe bud- "donmak" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Eski Türkçe kümüş sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen künük sözcüğü ile eş kökenlidir.
Eski Türkçe tanuk sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe tanu- "konuşmak, söz söylemek" fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için danış- maddesine bakınız.
Fransızca autisme "içine dönüklük, moronluk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen autismus sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1911 Paul Bleuler, İsviçr. psikolog.) (NOT: Bu sözcük Eski Yunanca autistikós αυτιστικός z "kendici, bencil" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Yunanca sözcük Eski Yunanca autós αυτός z "kendi, ben" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için oto+1 maddesine bakınız.
Farsça tanke veya tanuke تنگه/تنكه z "1. ince metal tabakası, 2. Hindistan'a özgü bir tür ince gümüş para" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça tanuk veya tunuk "ince" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Sanskritçe tanuka तनुक z "ince" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tn-u- "ince" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ten- "germek" kökünden türetilmiştir.
Fransızca esprit "1. ruh, 2. zekâ, nükte" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince spiritus "nefes, ruh" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince spirare "solumak, nefes almak/vermek" fiilinden türetilmiştir.
Fransızca glacé "1. buzlu, donuk, 2. cam gibi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca glacer "dondurmak, camlaştırmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince glaciēs "buz" sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gl-k- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gel-2 "soğuk, donmak" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için jöle maddesine bakınız.
Fransızca hôtel "konukevi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince hospitale "yolcular ve kimsesizler için barınak, han" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince hospes, hospit- "konuk ağırlayan" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için host maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 32 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.