Mind - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Mind Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁrf kökünden gelen ˁarafat عرفة z "Zilhicce ayının dokuzuncu günü, Kurban bayramından önceki gün" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁarafa عرف z "bildi" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için irfan maddesine bakınız.
Arapça bārūd بارود z "1. potasyum nitrat minerali, güherçile, 2. güverçile ve kükürt karışımından yapılan patlayıcı toz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca pyrítēs πῦρίτης z "ateş taşı, çakınca ateş alan bir mineral" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Eski Yunanca pyr πυρ z "ateş" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için piro+ maddesine bakınız.
Arapça aynı anlama gelen fulān فلان z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice pəlān פלן z "'ve saire' anlamında kullanılan bir sözcük, falan" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça فى z "-de, içinde (edat)" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça Falistīn فلستين z "Orta Doğu'da bir ülke" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Latince Palestina "kugünkü İsrail'i kapsayan Roma eyaletinin adı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice pliştīm פלשתים z "Tevrat'a göre Kenan ülkesinin kıyı kesiminde yaşayan bir kavim" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça fṭr kökünden gelen fiṭrat فطرة z "Ramazan bayramında verilen sadaka" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fiṭr فطر z "oruç açma, iftar" sözcüğünün ismi merresidir. Daha fazla bilgi için fıtrat maddesine bakınız.
Arapça ġlb kökünden gelen ġalabat غلبة z "sayı veya güç bakımından üstün olma, yenme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġalaba غلب z "üstün idi, üstün geldi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ḥcc kökünden gelen ḥacc حجّ z "Arap töresi uyarınca yılın belli döneminde yapılan Mekke ziyareti" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ḥg kökünden gelen ḥaggā חַגָא z "kutlama, kutsama" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice ḥg kökünden gelen aynı anlama gelen ḥagg חַג z sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça χayzurān خيزران z "tropik ülkelerde yetişen ve yaprakları örme mobilya yapımında kullanılan bir cins kamış, rattan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen χzīr חזירא z sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ˁibārat ˁan عبارة عن z "'söylenen şudur' anlamında deyim" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça ˁibārat عبارة z "söz, ifade, cümle" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ibare maddesine bakınız.
Arapça fls kökünden gelen aynı anlama gelen iflās إفلاس z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fils veya fals فلس z "en küçük bakır para birimi, pul, metelik" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Bu sözcük Latince follis "1. torba, kese, 2. Geç Roma imparatorluğu döneminde en küçük para birimi, pul" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhel-2 "şişmek, kabarmak" kökünden türetilmiştir.
Arapça nḥr kökünden gelen intiḥār إنتحار z "kendini öldürme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḥr نحر z "(hayvanı) boğazını keserek öldürme, boğazlama" sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) masdarıdır. Bu sözcük Arapça naḥr نحر z "boğazın alt kısmındaki çukur" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ˁcn kökünden gelen maˁcūn معجون z "hamur, hamur kıvamında olan şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁacn عجن z "yoğurma" sözcüğünün mefˁuludur.
Arapça ndl kökünden gelen mindāl مندال z "kapı veya pencere kanadını kapamaya mahsus döner tahta parçası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nadl ندل z "kapma, yakalama" sözcüğünün alet adıdır.
Arapça maˁnan معنً z "anlamca, anlam bakımından" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁny kökünden gelen maˁnā معنا z "anlam" fiilinin zarfıdır. Daha fazla bilgi için mana maddesine bakınız.
Arapça ṭrḥ kökünden gelen maṭraḥ مطرح z "1. atılan şey, atkı, atış, 2. yere serilen yaygı veya minder" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭrḥ kökünden gelen ṭarḥ طرح z "atma, aritmetikte çıkarma işlemi" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için tarh maddesine bakınız.
Arapça cwz kökünden gelen macāz مجاز z "1. geçit, yol, köprü, 2. edebiyatta bir kelimenin asıl anlamından başka anlamda kullanımı, metafor" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cawāz جواز z "geçti" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için cevaz maddesine bakınız.
Arapça ṣrˁ kökünden gelen miṣrāˁ مصراع z "1. kapının iki kanadından her biri, 2. bir beytin iki kısmından her biri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣarˁ veya maṣraˁ صرع/مصرع z "yere indirme, düşürme" sözcüğünün alet adıdır. Daha fazla bilgi için sara maddesine bakınız.
Arapça rff kökünden gelen raff رفّ z "sergen, duvarın üst kısmında olup üzerine çeşitli eşya konulan ahşap çıkıntı" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça rwḳ kökünden gelen rawāḳ رواق z "saçak, sundurma, bedevi çadırının dış kısmındaki tente, sütunlu koridor" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rāḳa راق z "saçtı, taşırdı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ricāl رجال z "erkân, insanlar, özellikle yüksek rütbeli kişiler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rcl kökünden gelen racul رجل z "insan, adam ('ayakta duran, iki ayak üzerinde yürüyen' anlamında)" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça ricl رجل z "ayak" sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice aynı anlama gelen rgel רגל z sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça wkA kökünden gelen takiyyat تكيّة z "dayanma, özellikle sırtını minder veya iskemleye dayama" sözcüğünden alıntıdır.
İbranice yōm kippūr יוֹם כִּפּוּר z "kefaret günü, Musevi takviminde Tişri ayının onuncu gününe rastlayan bayram" deyiminden alıntıdır. İbranice deyim İbranice yōm יוֹם z "gün" (NOT: Bu sözcük Arapça aynı anlama gelen yawm يوم z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) ve İbranice kippūr כִּפּוּר z "kefaret, günahtan arınma" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İbranice sözcük Arapça aynı anlama gelen kafārat كفارة z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Daha fazla bilgi için yevm, kefaret maddelerine bakınız.
Fransızca kaolin "porselen yapımında kullanılan kil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Çince gao ling "yüksek dağ" deyiminden alıntıdır.
Fransızca Mercure "güneş sistemindeki gezegenlerin ilki" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Latince Mercurius "eski Roma'da çarşı tanrısı" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Latince merx "alımsatım, ticaret, sözleşme" sözcüğü ile eş kökenlidir. Latince sözcük Etrüskçe bir sözcükten alıntıdır. Daha fazla bilgi için market maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 25 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.