MerK - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

MerK Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁadam عدم z "yokluk, yoksunluk" ve Arapça markazī مركزى z "merkeze ait" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için adem, merkez maddelerine bakınız.
Arapça rkb kökünden gelen markab مركب z "binek, taşıt aracı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rukūb ركوب z "(ata veya bir vasıtaya) binme" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. (NOT: Bu sözcük Akatça markabtu "araba" sözcüğü ile eş kökenlidir. Akatça sözcük Akatça rakābu "binmek" fiilinden türetilmiştir. )
Arapça rkz kökünden gelen markaz مركز z "dairenin merkezi, orta nokta" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rakz ركز z "direk dikme, mızrak saplama" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır.
Arapça mrkz kökünden gelen tamarkuz تمركز z "bir merkezde toplama, yoğunlaştırma, konsantre etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rkz kökünden gelen markaz مركز z "merkez" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için merkez maddesine bakınız.
Fransızca Mercure "güneş sistemindeki gezegenlerin ilki" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Latince Mercurius "eski Roma'da çarşı tanrısı" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Latince merx "alımsatım, ticaret, sözleşme" sözcüğü ile eş kökenlidir. Latince sözcük Etrüskçe bir sözcükten alıntıdır. Daha fazla bilgi için market maddesine bakınız.
Fransızca mercantilisme "tüccar zihniyeti, eski bir ekonomik öğreti" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen mercantilismo sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca mercante "tüccar, pazarcı" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için market maddesine bakınız.
Arapça ˁadam عدم z "yokluk, yoksunluk" ve Arapça markazī مركزى z "merkeze ait" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için adem, merkez maddelerine bakınız.
Arapça acnabī أجنبى z "yabancı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cnb1 kökünden gelen acnab أجنب z "(bir şeyin merkezine oranla) kenar, daha dış taraf" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Arapça canb جنب z "yan" sözcüğünün tafdilidir. Daha fazla bilgi için canip maddesine bakınız.
Arapça rkb kökünden gelen irtikāb إرتكاب z "(ağır bir şeyi) üstüne alma, (suç veya günah) işleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rukūb ركوب z "üstüne binme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için merkep maddesine bakınız.
Arapça dwr kökünden gelen madār مدار z "1. döngü, yörünge, 2. etrafında dönülen şey, eksen, merkez, bahis konusu olan şey, 3. dönülen yer, göz çukuru" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için devir maddesine bakınız.
Arapça rkz kökünden gelen markaz مركز z "dairenin merkezi, orta nokta" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rakz ركز z "direk dikme, mızrak saplama" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır.
Arapça rkb kökünden gelen murakkab مركّب z "1. terkip edilmiş, 2. bileşik, bileşim, kompozit" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tarkīb تركيب z "bindirme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için merkep maddesine bakınız.
Arapça srr kökünden gelen surrat سرّة z "göbek, bir şeyin merkezi" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için sır1 maddesine bakınız.
Arapça ṭrf kökünden gelen ṭaraf طرف z "uç, bir şeyin merkezden uzak olan noktası, kenar, yan, ekstremite" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça mrkz kökünden gelen tamarkuz تمركز z "bir merkezde toplama, yoğunlaştırma, konsantre etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rkz kökünden gelen markaz مركز z "merkez" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için merkez maddesine bakınız.
Arapça rkb kökünden gelen tarkīb تركيب z "bindirme, üstüste bindirme, kompozisyon" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için merkep maddesine bakınız.
Fransızca excentrique "kuraldışı, tuhaf" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen excentricus veya eccentricus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ékkentros έκκεντρός z "(Ptolemaios coğrafyasında) eşmerkezli olmayan dairesel yörünge, aksı merkezde olmayan, kaymış, sapkın" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca kéntron "merkez" sözcüğünden ek+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için santra maddesine bakınız.
Yeni Latince hypothalamus "beyin merkezinde bulunan badem şeklinde organ" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca hypo+ "alt, altında" ve Eski Yunanca thálamos θάλαμος z "hücre, odacık, evin iç odası" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hipo+1 maddesine bakınız.
Fransızca métropole "büyük ve merkezi şehir, başkent" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mētrópolis μητρόπολις z "anakent, bir koloniyi kuran kent" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mētér μητέρ z "ana" (NOT: Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *māter- biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca pólis πόλις z "kent" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için mader, politik maddelerine bakınız.
İngilizce centre veya center veya Fransızca centre "merkez, orta" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen centrum sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca kéntron κέντρον z "geometride dairenin merkezi, pergelin sabit ayağı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kentéō κεντέω z "saplamak, sokmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kent- "saplamak" biçiminden evrilmiştir.
Farsça çārsū چار سو z "1. dörtyol, 2. kent merkezinde dükkânların bulunduğu alan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça çār چار z "dört" ve Farsça سو z "yön, yol" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen sōk sözcüğünden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için çehar maddesine bakınız.
Fransızca égocentrique "benmerkezci" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca ego "ben" ve Fransızca centre "merkez" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ego, santra maddelerine bakınız.
Fransızca cardinal "1. başlıca, en önemli, merkezi, 2. Katolik kilisesinde bir makam" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince cardinalis "başlıca, en önemli" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince cardo, cardin- "mihver, eksen, kutup" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir.
Fransızca concentrer "yoğunlaştırmak, bir merkeze toplamak" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Fransızca centre "merkez" sözcüğünden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için santra maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce sadece bileşiklerde görülen radio+ "1. ışıma, ışın, 2. radyo" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Latince radiare "ışın saçmak, ışımak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince radius "tekerlek çubuğu, dairenin yarıçapı, bir merkezden yayılan ışın" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca réescompte "bankanın kırdığı senedi Merkez Bankasının ikinci kez kırması " sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca escompte "iskonto, senet kırma" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca sconto sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için iskonto maddesine bakınız.
Fransızca central "1. merkezî (sıfat), 2. herhangi bir şeyin merkezî birimi (isim)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince centralis sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince centrum sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için santra maddesine bakınız.
Fransızca centrifuge "merkezkaç (kuvvet)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen centrifuge sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1687 Isaac Newton, İng. fizikçi.) Bu sözcük Latince centrum "merkez" ve Latince fuga "kaçış" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için santra, füg maddelerine bakınız.
İngilizce amphetamine "merkezi sinir sistemi uyarıcısı olan bir kimyasal madde" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce alpha methyl phenyl ethyl amine sözcüğünün kısaltmasıdır. Daha fazla bilgi için alfa, metil, fenol maddelerine bakınız.
İngilizce center "merkez" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince centrum sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için santra maddesine bakınız.
İngilizce ethnocentric "ulus-merkezci" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için etno+, santra maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 31 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.