Kunda - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Kunda Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Yeni Yunanca kontáki κοντάκι z "1. sopa, sap, dipçik, 2. rulo şeklinde evrak, ferman" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kóntaks κόνταξ z sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca kontós κοντός z "sırık, kargı" sözcüğünden türetilmiştir.
Farsça ġundak غندك z sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ġund veya ġunde غند/غنده z "küme, yumak, hamur topu" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) gund "küme, top, topluluk" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Türkçe sözcük, Ad halinde Yeni doğmuş çocuğu ilk aylarda sıkıca sarıp sarmalamaya yarayan geniş bez anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan kundak kelimesi Kundağa sarılmış bebek anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde kundak anlamına gelir. Ad dilinden alınan kundak kelimesi Eski Türkçe qondaq anlamındadır.
Arapça ˁwr kökünden gelen ˁāriyyat عاريّة z "1. ödünç, eğreti, 2. İslam hukukunda faizsiz verilen borç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁawira عور z "sakat ve kusurlu idi" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için ar1 maddesine bakınız.
Arapça ˁyn kökünden gelen ˁayn عين z "1. göz, 2. göze, pınar, 3. seçkin kimse, zat, 4. bir şeyin ta kendisi, muayyen ve mahsus olan şey, 5. İslam hukukunda maddi değeri olan nesne, mal, 6. Arap alfabesinde bir harf" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ˁayin עין z "göz" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen īnu sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça cny2^ kökünden gelen cināyat جناية z "suç, özellikle İslam hukukunda kabahatten daha ağır olan suç, ölüm cezası gerektiren suç" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice gny kökünden gelen gunāyā גניא z "suç, günah, kefaret gerektiren eylem" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen vināh sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için günah maddesine bakınız.
Arapça czy kökünden gelen cizyat جزية z "haraç, İslam hukukunda gayrımüslim halktan alınan vergi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice gazītā גזיתא z "kelle vergisi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #gzy גזי z "ödeme" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ceza maddesine bakınız.
Arapça cundī "ordu mensubu, asker" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cund "ordu" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) gund "1. topluluk, güruh, 2. ordu" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kundak1 maddesine bakınız.
Arapça cunhā "küçük suç, İslam hukukunda kabahat ile cinayet arası kategori" fiilinden alıntıdır.
Arapça ġdd kökünden gelen ġuddat غدّة z "ur, tümör, vücutta şişkinlik, salgı bezi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) gund "top, küme" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için kundak1 maddesine bakınız.
Arapça ḥanafī حنفي z "İslam hukukunda Ebu Hanife mezhebi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Abū ḥanīfa أبو حنيفة z "İslam hukukçusu Numan bin Sabit'in künyesi (699-767)" özel adından türetilmiştir.
Arapça χrc2^ kökünden gelen χarāc خراج z "vergi, İslam hukukunda gayrımüslimlerin ödediği toprak vergisi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice khəragā כרגא z "vergi, özellikle bir kerelik olağanüstü vergi, salma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca χorēgía χορηγία z "1. olağan dışı kamu giderlerini karşılamak için salınan vergi, 2. genelde kamu gideri, masraf" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca χorēgos χορηγος z "Eski Yunan'da kamu eğlenceleri düzenlemekle görevli makam" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça ḥll kökünden gelen ḥullat حلّة z "1. giysi, özellikle cennette giyilecek bir giysi, 2. İslam hukukunda üç talakla boşanmış eşle tekrar nikâh kıyabilmek için kadının geçici bir süre için başka bir kişi ile nikâh kıyması" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥalla حلّ z "çözdü, helal etti" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için hal2 maddesine bakınız.
Arapça rbˁ kökünden gelen murābiˁ مرابع z "İslam hukukunda kâr ve zararın dörtte birini üstlenen ortak (özellikle tarımda)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rubˁ ربع z "çeyrek, dörtte bir" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) failidir. Daha fazla bilgi için rubai maddesine bakınız.
Arapça krh kökünden gelen makrūh مكروه z "iğrenç, İslam hukukunda haram olmadığı halde çirkinliğinden ötürü kaçınılması gereken şey" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kerh maddesine bakınız.
Arapça ḏhb1 kökünden gelen maḏhab مذهب z "1. gidiş, yol, rota, 2. kanı, görüş, İslam hukukundaki ekollerden her biri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏahaba ذهب z "gitti, bir yol izledi" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için zehap maddesine bakınız.
Arapça nfḳ kökünden gelen nafaḳat نفقة z "1. gider, harcama, bedel, 2. İslam hukukunda eşin geçimi için harcanan tutar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nafaḳa نفق z "çıktı, sarfetti, harcadı" sözcüğünün ismi merresidir.
Arapça slm kökünden gelen salam سلم z "İslam hukukunda kredili satış sözleşmesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça salima "emin idi, güvendi" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için selam maddesine bakınız.
Arapça s̠wb kökünden gelen s̠awāb ثواب z "İslam hukukunda iyiliğin ödülü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça s̠awb ثوب z "dönme, geri gelme" sözcüğünün masdarıdır.
Arapça lḳn kökünden gelen talḳīn تلقين z "öğretme, yol gösterme, İslam hukukunda tanığı etkileme" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ˀuṣūl اصول z "1. ilkeler, aksiyomlar, kökler, atalar, 2. İslam hukukunda genel ilkeler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça Aṣl kökünden gelen ˀaṣl أصل z "kök, ilke" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için asıl maddesine bakınız.
Arapça ḏī'l-yadd ذى اليدّ z "elinde tutan, İslam hukukunda bir malın tasarrufuna fiilen sahip olan kimse" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏī ذى z "sahip" ve Arapça al-yadd اليدّ z "el" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için zü+, yed maddelerine bakınız.
İngilizce barter "takas, değiş tokuş" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski Fransızca barater veya bareter "pazarlık, yalan dolan, irtikâp" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca baratteria "deniz ticaret hukukunda kaptanın taşıdığı malı zimmetine geçirmesiyle oluşan suç, irtikâp" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.
Farsça kundurak كندرك z "bir tür güzel kokulu reçine, boswellia thurifera ağacı ve zamkı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen kunduruka veya kundarikā कुन्दुरुक z sözcüğünden alıntıdır.
Farsça kunde كنده z "iri ve kalın ağaç, tomruk" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) kundak "tomruk" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) kund veya gund "yuvarlak nesne, top" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kundak1 maddesine bakınız.
Fransızca féodal "vassalaj ilişkilerine dayalı siyasi düzen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince feudum veya feodum "Ortaçağ hukukunda belli kişisel yükümlülükler karşılığında tasarruf edilen mülk biçimi" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Germence bir sözcükten alıntıdır.
Fransızca maillot "1. bebek kundağı, 2. vücudu sıkıca saran giysi, tulum, 3. yüzme giysisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca maille "1. zincir baklası, örgüde punt, 2. zincir şeklinde zırh, örgü, ağ" sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Latince macula "leke, benek" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için maki maddesine bakınız.
Fransızca aynı anlama gelen notaire sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince notārius "Roma hukukunda yazman, zabıt kâtibi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince notāre "yazmak, not etmek, hatırlatıcı işaret koymak" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için not maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 28 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.