Kinci - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Kinci Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça cyş kökünden gelen cayş جيش z "askeri birlik, ordu" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice gaysā גיסא z "akıncı birliği, ordu" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #gys גיס z "akın ve gaza etme, yağmalama" kökünden türetilmiştir. )
Arapça farˁī فرعى z "ikincil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça frˁ kökünden gelen farˁ فرع z "dallanma, alt kollara ayrılma" sözcüğünün nisbet halidir. Daha fazla bilgi için füru maddesine bakınız.
Arapça ġzw kökünden gelen ġāzī غازى z "dini veya dünyevi amaçla akın eden, baskıncı, istilacı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için gaza maddesine bakınız.
Arapça rsl kökünden gelen mursal مرسل z "1. gönderilmiş, aktarılmış, 2. kaynağı ikinci derecede rivayete dayanan hadis" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça irsāl إرسال z "gönderme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için resul maddesine bakınız.
Arapça nfr kökünden gelen nafar نفر z "1. çete, hayvan güruhu, akıncı birliği, ordu, 2. asker, er" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nufūr veya nafar نفور/نفر z "ürkme, irkilme, (bir hayvan güruhu) ürkerek kaçışma" sözcüğünün masdarıdır.
Arapça nīsān نيسان z "Rumi takvimin ikinci ayı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice nisān נסן z "Arami/İbrani takviminin birinci ayı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça nisannu "1. yılın ilk ayı, 2. taze mahsul, turfanda" sözcüğünden alıntıdır. Akatça sözcük Sumerce bir sözcükten alıntıdır.
Arapça s̠ny kökünden gelen s̠ānī ثاني z "ikiye katlayan, ikinci" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça is̠nān إثنان z "iki" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Arapça s̠anā ثنا z "ikiye katladı" fiilinden türetilmiştir.
Arapça s̠ny kökünden gelen s̠āniyyat ثانيّة z "ikinci şey, ikincil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça s̠ānī ثاني z "ikinci" sözcüğünün fail dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için sani maddesine bakınız.
Arapça şubāṭ شباط z "Rumi takvimin onikinci ayı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice şəbāṭ שבט z "Arami ve İbrani takviminin onbirinci ayı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça şabāṭu "vurma, çarpma, yıkma" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.
Arapça tlw kökünden gelen tālī تالى z "izleyen, arkadan gelen, ikincil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tulūˀ تلوء z "izleme, takip etme" sözcüğünün failidir.
Eski Yunanca bēta βητα z "Yunan alfabesinin ikinci harfi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Fenike dilinde bēt "ev, Fenike alfabesinin ikinci harfi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice bēt בת z "Arami/İbrani alfabesinin ikinci harfi" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için beyit maddesine bakınız.
Farsça tāzī تازى z "hızlı koşan, akıncı, Arap, bir tür yarış ve savaş köpeği" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) tāzīk "akıncı, Arap" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) taχtan, tāz "koşmak, akın etmek" fiilinden türetilmiştir. Farsça fiil Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen tak-, taçaiti sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *tekʷ- "seğirtmek, hızlı gitmek" biçiminden evrilmiştir.
İngilizce destroyer "1. yıkan, tahrip eden, 2. bir tür savaş gemisi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: İkinci anlamda 1882 ABD.) İngilizce sözcük İngilizce destroy "yıkmak, tahrip etmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca aynı anlama gelen destruir fiilinden alıntıdır. Eski Fransızca fiil Latince aynı anlama gelen destruere, destruct- fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince struere, struct- "dikmek, inşa etmek" fiilinden de+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için strüktür maddesine bakınız.
Yeni Latince deuterium "atom ağırlığı 2 olan hidrojen izotopu" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1933 Harold C. Urey, Amer. kimyacı.) Latince sözcük Eski Yunanca déuteros δεύτερος z "ikinci" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca dúo, di- δύο z "iki" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için di+1 maddesine bakınız.
Fransızca epithète veya İngilizce epithet "lakap, biyolojik taksonomide tür belirten ikinci ad" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen epítheton ἐπίθετον z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca epíthetos ἐπίθετος z "üstüne-konan" sözcüğünün nötr halidir. Yunanca sözcük Eski Yunanca epitíthēmi "üstüne-koymak" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca títhēmi, the- τίθημι, θε- z "koymak" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için tez2, tez1 maddelerine bakınız.
Farsça māla ماله z "ekincilerin tarla düzledikleri sürgü, cila fırçası, mala" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) mālīdan, māl- ماليدن, مال z "sürmek, oğmak, silmek" fiilinden türetilmiştir.
Farsça şīrdān veya şīrdan شيردان/شيردن z "geviş getiren hayvanların ikinci midesi" fiilinden alıntıdır. Farsça fiil Farsça şīr شير z "süt" ve Farsça dān1 دان z "kap, taşıyan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için şıra, +dan1 maddelerine bakınız.
Fransızca bis "1. tekrar, iki kez, ikinci kez 2. konserde genel istek üzerine çalınan program harici parça" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince bis "iki kez" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için bi+3 maddesine bakınız.
Fransızca duplicata "bir belgenin ikinci kopyası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen duplicata sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince duplicare "ikiye katlamak, ikilemek, kopyalamak" fiilinin nötr hal çoğuludur. Latince fiil Latince duplex, duplic- "iki kat" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dupleks maddesine bakınız.
Fransızca casaque "Ruslara özgü düğmesiz kısa yün giysi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen casacca sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Casacco "Kazak, Güney Rusya akıncıları" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Türkçe kazak "saçı kazınmış kimse, asker, akıncı" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kazak1 maddesine bakınız.
Fransızca complexe veya İngilizce complex "1. karmaşık, 2. karmaşa, psikolojide bastırılmış düşünce ve duygular sistemi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: İkinci anlamda 1907 Carl Gustav Jung, Alm. psikolog.) Bu sözcük Latince complexus "içiçe geçmiş, sarmaşık, kucaklama" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince plegere, plex- "katlamak, bükmek, burmak, sarmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pli maddesine bakınız.
Fransızca original "1. kökene ait, asli, sonradan eklenmiş olmayan, 2. tuhaf huylu insan" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: İkinci anlamda 1670 Mme. de Sévigné, Fr. yazar.) Fransızca sözcük Latince originalis "kökene ait" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince origo, origin- sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için orijin maddesine bakınız.
Fransızca placé "1. yerleştirilmiş, bir yere konmuş, 2. at yarışlarında ikinci favori" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca placer "yerleştirmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca place "alan, meydan, yer" sözcüğünden türetilmiştir. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen platea sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için piyasa maddesine bakınız.
Fransızca réassurance "ikincil sigorta" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca assurance "sigorta" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca assicurare "sigortalamak" fiilinden türetilmiştir. İtalyanca fiil İtalyanca sicuro "güvenli, emin" sözcüğünden ad+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sigorta maddesine bakınız.
Fransızca réescompte "bankanın kırdığı senedi Merkez Bankasının ikinci kez kırması " sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca escompte "iskonto, senet kırma" sözcüğünden re+ önekiyle türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca sconto sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için iskonto maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 25 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.