Hend - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Hend Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça χandaḳ خندق z "ark, kanal" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) kandak كندگ z "kazılmış şey, ark, kanal" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) kandan كندن z "kazmak" fiilinden türetilmiştir.
Arapça hnds kökünden gelen handasat هندسة z "geometri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) handāçak "ölçü, ölçme" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) handāχtan, handāç- "ölçmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için endaze maddesine bakınız.
Arapça hnds kökünden gelen muhandis مهندس z "arazi ölçen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça handasat هندسة z "arazi ölçme, geometri" sözcüğünün failidir. Daha fazla bilgi için hendese maddesine bakınız.
Arapça ḥrs̠ kökünden gelen ḥars̠ حرث z "kültivasyon, tarla sürme, tarım" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaras̠a حرث z "toprağı sürdü, ekip biçti" fiilinin masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #χrt veya χrṣ חרת/חרצ z "yarma, kazma, özellikle hendek kazma" kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça laġam veya laġm لغم z "tünel" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca laχōma λαχώμα z "kazı, hendek, tünel" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca laχaínō λαχαίνω z "kazmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için lahana maddesine bakınız.
Arapça matāris متارس z "siper, hendek, tabya" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük Arapça trs kökünden gelen mitras مترس z "siper" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça turs ترس z "daire şeklinde kalkan, disk" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça hnds kökünden gelen muhandis مهندس z "arazi ölçen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça handasat هندسة z "arazi ölçme, geometri" sözcüğünün failidir. Daha fazla bilgi için hendese maddesine bakınız.
Farsça band بند z "1. bağ, 2. bağlanan şey, kuşak, 3. su bendi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) bandan, bastan بستن, بند z "bağlamak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Farsça ve Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen band- sözcüğünden evrilmiştir. Eski Farsça sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bhendh- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için bant maddesine bakınız.
Fransızca ve İngilizce dynamo "elektrik akımını güce dönüştüren motor" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen dynamo­elektrische maschine deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1867 Werner Siemens, Alm. mühendis (1816-92).) Bu sözcük Eski Yunanca dynámis δυνάμις z "güç " sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için dinamik maddesine bakınız.
Fransızca géometrie "hendese" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca geōmetría γεωμετρία z "yer ölçümü, hendese" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca γή z "yer" ve Eski Yunanca métron μέτρονγή z "ölçüm" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için geo+, +metre maddelerine bakınız.
Fransızca périscope "denizaltından çevre gözetleme aracı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1854 E. H. Marié-Davy, Fr. mühendis.) Fransızca sözcük Eski Yunanca skópos σκόπος z "seyreden" sözcüğünden peri+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +skop maddesine bakınız.
Fransızca télévision "'uzak-görüş', görüntüyü uzağa iletme işlemi ve bu işi yapan araç" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1911 Hugo Gernsback, Alm. mühendis.) Fransızca sözcük Eski Yunanca têlos τῆλος z "uzak" ve Latince visio "görme, görüş" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için tele+1, vizyon maddelerine bakınız.
Farsça kande kārī كنده كارى z "ağaç üstüne oyma işi" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça kande كنده z "kazılmış, oyulmuş" (NOT: Bu sözcük Farsça kandan كندن z "kazmak, oymak" fiilinden türetilmiştir. ) ve Farsça kārī كارى z "işçilik" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hendek, +kâr maddelerine bakınız.
Fransızca ascenseur "mekanik tırmanma aracı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1867 Léon Edoux, Fr. mühendis.) Fransızca sözcük Fransızca ascendre "yükselmek, tırmanmak" fiilinden +or sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen adscendere fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince scandere "basamak çıkmak, tırmanmak" fiilinden ad+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için iskele maddesine bakınız.
Fransızca bande1 "şerit, kurdele" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bandam sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *bindan "bağlamak" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *bhendh- biçiminden evrilmiştir.
Fransızca decauville "dar demiryolu hattı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1889 Paris Sergisi.) Fransızca sözcük Paul Decauville "Fransız mühendis (1846-1922)" özel adından türetilmiştir.
Fransızca ve İngilizce diesel "bir tür içten yanmalı motor, bu motorlarda kullanılan yakıt" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Rudolf Diesel "Alman mühendis (1858-1913)" özel adından türetilmiştir.
Fransızca fosse septique "lağım çukuru" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca fosse "çukur, hendek" (NOT: Bu sözcük Latince aynı anlama gelen fossa sözcüğünden alıntıdır. ) ve Fransızca septique "lağım" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için fosil, septik1 maddelerine bakınız.
Fransızca carter "içten yanmalı motorların alt kısmında bulunan yağ tankı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce Carter's Oiltight Chain Lubricator "bisiklet zincirini yağ damlatmadan yağlamaya yarayan bir aygıt" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1897 Sunbeam Bicycles Inc., Wolverhampton, İng.) Bu sözcük J. Harrison Carter "İngiliz mühendis (ö. 1903)" özel adından türetilmiştir.
Fransızca polytechnique "'çok sanatlar', Fransa'da 1795'te kurulan mühendislik okulunun adı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için poli+, teknik maddelerine bakınız.
Fransızca prise "1. tutma, alma, 2. elektrik alma yeri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca prendre, pris- "tutmak, almak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince praehendere, praehens- "tutmak" biçiminden evrilmiştir. Latince biçim Latince yazılı örneği bulunmayan *hendere fiilinden pre+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ghend- "ele almak, tutmak" biçiminden evrilmiştir.
İngilizce bandanna "lekeler bırakılarak boyanmış mendil" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Modern Hintçe bandhanu "kumaşı düğümleyerek boyama usulü" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Sanskritçe bandh- "bağlamak" fiilinden türetilmiştir. Sanskritçe fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhendh- "bağlamak" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için bant maddesine bakınız.
İngilizce aynı anlama gelen aerosol sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1926 Erik Rotheim, Norv. mühendis.) İngilizce sözcük Latince aer "hava" ve Latince solutio "eriyik" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için aero+, solüsyon maddelerine bakınız.
İngilizce bionic "canlı organizmalara ait özellikleri mekanik ve elektronik sistemlere uygulama disiplini" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1958 Jack Steele, Amer. mühendis.) İngilizce sözcük İngilizce bio-electronic sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için biyo+ maddesine bakınız.
İngilizce macadam "yol kaplaması olarak kullanılan mıcır" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük John L. MacAdam "kendi adıyla anılan yol kaplama tekniğini geliştiren İskoçyalı mühendis (1756-1836)" özel adından türetilmiştir.
İngilizce pullman "yataklı vagon" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük George Pullman "Amerikalı mühendis ve tren tasarımcısı (1831-97)" özel adından türetilmiştir.
Sellotape "şeffaf yapışkan bant markası" ticari markasından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1937 Colin Kininmonth ve George Gray, İng. mühendis.) Bu sözcük İngilizce cellulose "selüloz" ve İngilizce tape "bant" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için selüloz, teyp maddelerine bakınız.
Macarca sarampó "kazıklardan oluşan çitle korunmuş hendek" sözcüğünden alıntıdır. Macarca sözcük Almanca schrankpfalz "çit kazığı, sivriltilmiş kazıklardan oluşan çit, palisad" sözcüğünden alıntıdır.
Bu arama sonucu toplam 28 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.