Girme - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Girme Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *tegir- "döndürmek, çevirmek" fiilinden +mAn sonekiyle türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için devir- maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça dχl kökünden gelen daχl دخل z "1. içine veya arasına girme, 2. getiri, gelir, mahsul" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daχala دخل z "girdi" fiilinin masdarıdır.
Arapça dχl kökünden gelen dāχil داخل z "giren, duhul eden, içinde olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daχl veya duχūl "girme" sözcüğünün failidir. Daha fazla bilgi için dahil1 maddesine bakınız.
Arapça dχl kökünden gelen daχl veya duχūl "girme, içeri girme, ev halkına veya aşirete katılma" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için dahil1 maddesine bakınız.
Arapça dχl kökünden gelen duχūl دخول z "girme, içine girme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için dahil1 maddesine bakınız.
Arapça flk kökünden gelen falak فلك z "1. çıkrık, çark, 2. yıldızların döner küresi, 3. talih, baht" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice pelekā פלכא z "çark, çıkrık" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Bu sözcük Fenike dilinde pelekum "yün eğirme çıkrığı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça palāku "dönme, çevirme" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça ḥll kökünden gelen ḥulūl حلول z "1. konma, durma, varma, uğrama, 2. ruhun bedene girmesi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥalla حلّ z "çözdü, binek hayvanından indi, kondu" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için hal2 maddesine bakınız.
Arapça ġwy kökünden gelen iġwāˀ إغواء z "kandırma, yoldan çıkarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġayy غيّ z "kanma, kötü yola girme, baştan çıkma" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için gayya maddesine bakınız.
Arapça nfḏ kökünden gelen infāḏ إنفاذ z "sokma, geçirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nufūḏ نفوذ z "girme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için nüfuz maddesine bakınız.
Arapça dχl kökünden gelen idχāl إدخال z "içeri sokma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça duχūl دخول z "içeri girme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için dahil1 maddesine bakınız.
Arapça ḳlb kökünden gelen ḳallāb قلّاب z "çıkrık, iplik eğirme çarkı" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük Arapça ḳalaba قلب z "çevirdi, döndürdü" fiilinin meslek adıdır. Daha fazla bilgi için kalp2 maddesine bakınız.
Arapça ġwr kökünden gelen aynı anlama gelen maġārat مغارة z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġawr غور z "derinlemesine girme, dalma, çukur olma" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için garet maddesine bakınız.
Arapça dχl kökünden gelen madχal مدخل z "1. giriş [msd.], 2. giriş yeri, kapı [iz/m.]" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daχl veya duχūl دخل/دخول z "girme" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için dahil1 maddesine bakınız.
Arapça nfḏ kökünden gelen manfaḏ منفذ z "girinti, oyuk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nufūḏ نفوذ z "girme" sözcüğünün ismi zaman ve mekânıdır. Daha fazla bilgi için nüfuz maddesine bakınız.
Arapça şḳḳ kökünden gelen maşaḳḳat مشقّة z "zahmet çekme, sıkıntıya girme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için şık1 maddesine bakınız.
Arapça χṭr kökünden gelen muχāṭarat مخاطرة z "tehlikeye girme, risk alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṭara خطر z "kuyruğunu dikti, bir düşünce veya duyguya uyandı, uyarıldı" fiilinin mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için hatır maddesine bakınız.
Arapça dχl kökünden gelen mudāχalat مداخلة z "araya girme, girişme, işine karışma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daχala دخل z "girdi" fiilinin mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için dahil1 maddesine bakınız.
Arapça dχl kökünden gelen mudāχil مداخل z "araya giren, müdahale eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mudāχalat مداخلة z "araya girme, dahil olma" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) failidir. Daha fazla bilgi için dahil1 maddesine bakınız.
Arapça dmc kökünden gelen mundamic مندمج z "bir şeyin içine sıkı sıkıya sarılmış, kompakt" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça indimāc إندماج z "sıkı sıkıya sarılma" sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) failidir. Bu sözcük Arapça dumūc دموج z "içine girme, sokulma" sözcüğünün infiˁāl vezni (VII) masdarıdır.
Arapça nfḏ kökünden gelen nufūḏ نفوذ z "1. delme, içine girme, içine işleme, 2. sözü geçme, etkili olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nafaḏa نفذ z "deldi, içine girdi, sözünü geçirdi" fiilinin masdarıdır.
Arapça slk kökünden gelen sulūk سلوك z "bir yola veya mesleğe girme, tarikat mensubu olma, gidiş, davranış, hal ve hareket" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça salaka سلك z "yola gitti, seyahat etti" fiilinin masdarıdır.
Arapça şbk kökünden gelen şabakat شبكة z "ağ, balık ağı, seyrek dokunmuş kumaş, örgü, ızgara" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şabk شبك z "örme, sarma, bağlama, içiçe veya kolkola girme" sözcüğünün ismi merresidir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice #sbk סבכ z "örme, dokuma" kökü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice kök İbranice aynı anlama gelen #śbk veya sbk שׂבכ/סבכ z kökü ile eş kökenlidir. İbranice kök Akatça şabiku "başa örtülen kumaş, şal" sözcüğü ile eş kökenlidir. )
Arapça şfˁ kökünden gelen şufāˁ شفاع z "önalım hakkı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şafaˁa "araya girme, aracı olma" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için şefaat maddesine bakınız.
Arapça dχl kökünden gelen daχl دخل z "1. girme, giriş, 2. getiri, verim" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için dahil1 maddesine bakınız.
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Farsça rişte رشته z "ip, iplik, şerit" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) riştan, rēş- رشتن, ريش z "eğirmek, bükmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *rēş- sözcüğü ile eş kökenlidir.
Bu arama sonucu toplam 30 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.