Gide - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Gide Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁfw kökünden gelen ˁafw عفو z "silme, giderme, cezasını iptal etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁafā عفا z "sildi, giderdi, affetti, muaf tuttu, kaçındı" fiilinin masdarıdır.
Arapça blġ kökünden gelen balāġat بلاغة z "bilgide ve özellikle retorikte yetkin olma, güzel söyleme yeteneği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça bulūġ بلوغ z "erme, varma, yetişme" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için büluğ maddesine bakınız.
Arapça cry kökünden gelen cārī جارى z "cereyan eden, akan, süregiden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça carayān جريان z "akma" sözcüğünün failidir. Daha fazla bilgi için cereyan maddesine bakınız.
Arapça css kökünden gelen cāsūs جاسوس z "izci, ordunun önünden giderek bilgi toplayan kimse, istihbarat elemanı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cass veya macassat جسّ/مجسّة z "yoklama, el yordamıyla arama" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça cahannam جهنّم z "Kuran'a göre kıyamette günahkârların gideceği yer, cehennem" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice gē hinnōm ג הנם z "Gözyaşı Vadisi, Kudüs yakınında bir yer" deyiminden alıntıdır. Bu sözcük İbranice hinnōm הנם/הנום z "gözyaşı, ağıt" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça χrc2^ kökünden gelen χarāc خراج z "vergi, İslam hukukunda gayrımüslimlerin ödediği toprak vergisi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice khəragā כרגא z "vergi, özellikle bir kerelik olağanüstü vergi, salma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca χorēgía χορηγία z "1. olağan dışı kamu giderlerini karşılamak için salınan vergi, 2. genelde kamu gideri, masraf" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca χorēgos χορηγος z "Eski Yunan'da kamu eğlenceleri düzenlemekle görevli makam" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça cll kökünden gelen iclāl إجلال z "yüceltme, saygı gösterme, yücelik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça calāl جلال z "yüce ve saygıdeğer olma" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için celal maddesine bakınız.
Arapça Anf kökünden gelen istiˀnāf إستئناف z "yeniden başlama, baştan alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ānif آنف z "önceki, önde giden" sözcüğünün istifˁāl vezni (X) masdarıdır. Bu sözcük Arapça ˀanf أنف z "burun" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için enfiye maddesine bakınız.
Arapça zwl kökünden gelen izālat إزالة z "giderme, yoketme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zawāl زوال z "gitme, eksilme, yokolma, tükenme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için zeval maddesine bakınız.
Arapça ḳṣd kökünden gelen ḳaṣd قصد z "1. tam hedefe yönelme, 2. amaç, hedef, 3. amaca giden doğru yol, amaca uygun, mutedil, rasyonel" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṣada قصد z "hedefe yöneldi, amaçladı" fiilinin masdarıdır.
Arapça lṭf kökünden gelen luṭf لطف z "zarif ve dostça davranış, incelik, iyilik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laṭafa لطف z "hoşa gider şekilde davrandı" fiilinin masdarıdır.
Arapça ṣrf kökünden gelen maṣraf مصرف z "harcama, gider" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣarf sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için sarf maddesine bakınız.
Arapça wfḳ kökünden gelen muwaffaḳ موفّق z "talihli, kısmetli, şansı yaver giden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tawfīḳ توفيق z "rast gelme, başarılı olma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Bu sözcük Arapça wafḳ وفق z "uyma, uygun olma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır.
Arapça ysr kökünden gelen muyassar ميسّر z "işi rast giden, talihli, yolu açık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taysīr تيسير z "kolaylaştırma, rast getirme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Bu sözcük Arapça yasar يسر z "kolay olma, kolaylaşma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır.
Arapça nfḳ kökünden gelen nafaḳat نفقة z "1. gider, harcama, bedel, 2. İslam hukukunda eşin geçimi için harcanan tutar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nafaḳa نفق z "çıktı, sarfetti, harcadı" sözcüğünün ismi merresidir.
Arapça nsχ kökünden gelen nasχ نسخ z "1. bir belge veya kitabı kopyalama, temize çekme, nüshasını çıkarma, 2. bu iş için kullanılan standart kitap yazısı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice nəsāχ נְסָח z "1. kaldırma, giderme, 2. yazı kopyalama, temize çekme" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça nzh kökünden gelen nazih veya nazīh نزه/نزيه z "saf, pak, dürüst, saygıdeğer" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nuzhat نزهة z "temiz olma, arı ve lekesiz olma, saygıdeğer olma" sözcüğünün sıfatıdır.
Kürtçe (Kurmanci) şêχ "tarikat önderi, saygıdeğer kişi" sözcüğünden alıntıdır. Kürtçe sözcük Arapça şayχ شيخ z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için şeyh maddesine bakınız.
Arapça tbˁ kökünden gelen tābiˁ تابع z "birinin peşinden giden, bağımlı, uyruk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tabaˁ veya tabāˁat تبع/تباعة z "izleme, ardından gitme" sözcüğünün failidir.
Arapça lfw kökünden gelen talāfī تلافي z "bozulmuş bir şeyi düzeltme, ziyanı giderme" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça nzh kökünden gelen tanazzuh تنزّه z "hoşça vakit geçirme, eğlenme, dolaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aynı anlama gelen nuzhat نزهة z sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır. Bu sözcük Arapça nazāhat نزاهة z "zarif ve saygıdeğer olma" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için nezih maddesine bakınız.
Arapça ṭrf kökünden gelen ṭurfat طرفة z "yeni ve hoşa giden şey, icat, ender ve görülmemiş şey" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük İbranice ṭrf kökünden gelen ṭrefah טְרֵפָה z "Musevi dini kurallarına aykırı şey, bidat" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için turfa maddesine bakınız.
Arapça ve Farsça aynı anlama gelen yūnān يونان z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen yōnān sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Farsça yōn "İyonyalı, Yunan" sözcüğünün çoğuludur. Eski Farsça sözcük Eski Yunanca Iōn ιών z "Yunan boylarından biri, İyonyalı" özel adından alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca iōn ιών z "giden, göçen, yörük" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için iyon maddesine bakınız.
Arapça zwl kökünden gelen zāˀil زائل z "eksik, gidik, giderilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zāla "düştü, indi, eksildi" fiilinin failidir. Daha fazla bilgi için zeval maddesine bakınız.
Farsça rāhvār راهوار z "yollu, hızlı giden at" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça rāh veya rah راه/ره z "yol" (NOT: Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen rās veya rah sözcüğünden alıntıdır. Orta Farsça sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen raithya- sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen rathyā रथ्या z sözcüğü ile eş kökenlidir. ) ve Farsça vār وار z "sahip, -li" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için reva, +aver maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 25 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.