Gişi - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Gişi Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

İngilizce fungicide "mantar öldüren" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için fungus, +sid maddelerine bakınız.
Türkçe yazılı örneği bulunmayan *bağış- fiilinden +Ik sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bağışla- maddesine bakınız.
Arapça ādāb آداب z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça Adb kökünden gelen ˀadab أدب z "görgü, terbiye, usul bilgisi" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için edep maddesine bakınız.
Arapça ˁwd kökünden gelen ˁāˀid عائد z "1. dönen, geri gelen, gelir, 2. taalluk eden, ilgisi olan" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için avdet maddesine bakınız.
Fransızca azimut veya İngilizce azimuth "bir yıldızın ufuk çizgisine olan açısı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça as-sumūt السموت z "yönler, açılar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça smt kökünden gelen samt سمت z "yön" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için semt maddesine bakınız.
Arapça czy kökünden gelen cizyat جزية z "haraç, İslam hukukunda gayrımüslim halktan alınan vergi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice gazītā גזיתא z "kelle vergisi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #gzy גזי z "ödeme" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ceza maddesine bakınız.
Arapça Adw kökünden gelen ˀadāt أدات z "araç, gereç, dilbilgisinde bağımsız anlamı olmayan kelime parçacığı" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça flsf kökünden gelen aynı anlama gelen falsafat veya filsafat فلسفة z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca philosophía φιλοσοφία z "'bilgelik-sevgisi', felsefe" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca philósophos φιλόσοφος z "'bilgelik-seven', filozof" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için filozof maddesine bakınız.
Arapça ġbw/ġby kökünden gelen ġabāwat غباوة z "bilgisiz olma, anlayışsızlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġabī غبي z "bilgisiz, anlayışsız" sözcüğünün masdarıdır. Daha fazla bilgi için gabi maddesine bakınız.
Arapça ġbw/ġby kökünden gelen ġabī غبي z "bilgisiz, anlayışsız, ahmak" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice #ˁby עבי z "kalın" kökü ile eş kökenlidir. )
Arapça χrc2^ kökünden gelen χarāc خراج z "vergi, İslam hukukunda gayrımüslimlerin ödediği toprak vergisi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice khəragā כרגא z "vergi, özellikle bir kerelik olağanüstü vergi, salma" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca χorēgía χορηγία z "1. olağan dışı kamu giderlerini karşılamak için salınan vergi, 2. genelde kamu gideri, masraf" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca χorēgos χορηγος z "Eski Yunan'da kamu eğlenceleri düzenlemekle görevli makam" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça ˁrf kökünden gelen ˁirfān عرفان z "1. bilme, öğrenme, 2. bilgi, özellikle pratik bilgi, usul ve örf bilgisi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁarafa عرف z "bildi, öğrendi, tanıdı, ayırt etti" fiilinin masdarıdır.
Arapça lġw kökünden gelen laġw لغو z "1. boş konuşma, beyhude şey, 2. geçersiz ve yok hükmünde olma, 3. dilbilgisi açısından geçersiz söz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça laġā لغا z "anlamsız söz söyledi, lakırdı etti, boş konuştu" fiilinin masdarıdır. Bu sözcük Arapça luġat لغة z "söz, lakırdı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için lugat maddesine bakınız.
Arapça ˁfw kökünden gelen muˁāf معافٍ z "affa uğramış, bağışık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁafā عفا z "sildi, affetti" fiilinin mufā'alat vezni (III) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için af maddesine bakınız.
Arapça nḥw kökünden gelen naḥw نحو z "1. taraf, yön, usul, metod, 2. (Arapça dilbilgisinde) sözdizimi, sentaks" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḥā نحا z "kastetti, yöneldi, yol gitti" fiilinin masdarıdır.
Arapça rusūm رسوم z "harçlar, damga vergileri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rsm kökünden gelen rasm رسم z "harç, damga vergisi" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için resim maddesine bakınız.
Arapça ṣfr1 kökünden gelen ṣafrāˀ صفراء z "öd salgısı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aṣfar أصفر z "koyu sarı" sözcüğünün sıfat dişil (müennes, feminine) halidir.
İngilizce duty-free "gümrük vergisinden muaf" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce duty "ödev, biat, hükümdara ödenen pay, vergi" (NOT: Bu sözcük Eski Fransızca duité sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Eski Fransızca du "borç, yükümlülük" sözcüğünden türetilmiştir. Eski Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen debitus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince debere "borçlu olmak" fiilinden türetilmiştir. ) ve İngilizce free "özgür, muaf" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *frijo- biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *priyo- "sevilen, dost" biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *prī- "sevmek, barışık olmak" kökünden türetilmiştir. )
Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Fransızca agnostique "bilmezci, tanrının bilinemeyeceğini savunan kimse" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İngilizce aynı anlama gelen agnostic sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: T. H. Huxley, İng. düşünür (1825-1895).) Bu sözcük Eski Yunanca gnōstikós γνωστικός z "bilen, bilgisi olan" sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca gignōskō, gnō- γιγνωσκω, γνω- z "bilmek" fiilinden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için gnostik maddesine bakınız.
Fransızca apathie "ilgisizlik, duyarsızlık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen apatheía απαθεία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca páthos πάθος z "duygu, his" sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pato+ maddesine bakınız.
Fransızca philatélie "pul koleksiyonculuğu" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1864 Georges Herpin, Fr. pul koleksiyoncusu.) Fransızca sözcük Eski Yunanca philéō φιλέω z "sevmek" ve Eski Yunanca átelos άτελος z "vergisiz, harçtan muaf olan" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca télos τέλος z "harç, vergi" sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *telə- "kaldırmak, tartmak" biçiminden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için filo+, tolerans maddelerine bakınız.
Fransızca philologie "dil ve edebiyat incelemeleri disiplini" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince philologia "dil ve edebiyat sevgisi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca philología φιλολογία z "lafseverlik, münazara ve konuşma sevgisi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca philéō φιλέω z "sevmek" ve Eski Yunanca lógos λόγος z "konuşma, söz" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için filo+, +loji maddelerine bakınız.
Fransızca grammaire "dilbilgisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince grammaticarius sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen grammatica sözcüğünden türetilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca grammatikē γραμματική z "doğru yazı yazma bilgisi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca grámma γράμμα z "harf, yazı" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için gram maddesine bakınız.
Fransızca paraplégie "felç, özellikle belden aşağısını etkileyen felç" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen paraplēgía παραπληγία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca paraplēks παραπληξ z "felçli" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca plēssō, plēg- πλησσω, πληγ- z "vurmak, dövmek, yaralamak" fiilinden para+1 önekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *plāk-yo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *plāk-2^ "vurmak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca rheumatisme "1. her tür akıntılı hastalık [esk.], 2. eklem iltihabı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca rheûma ῥεῦμα z "akıntı, iltihap, her türlü vücut salgısı" sözcüğünden +ism sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca rhéō ῥέω z "akmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için ritm maddesine bakınız.
Fransızca vernissage "1. vernikleme, 2. resim sergisi açılışı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca vernis "vernik" sözcüğünden +age sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince veronice "sandarak ağacı reçinesi" sözcüğünden evrilmiştir. Geç Latince sözcük Eski Yunanca berenikē βερενικη z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için vernik maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 27 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.