Geli - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Geli Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Eski Türkçe kel- "gelmek" fiilinden +In sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için gel- maddesine bakınız.
Türkçe sözcük, Ad halinde Saklanan bir gelir vardı ki aç, çıplak kalmıyorlardı. - M. Yesari anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan gelir kelimesi gider anlamındadır. Türkçe sözcük, Çekimli eylem halinde IPA: /geˈliɾ/ anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan gelir kelimesi Heceleme: ge·lir anlamındadır.
Arapça ˁāˀidāt عائدات z "gelirler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁwd kökünden gelen ˁāˀidat عائدة z "gelir, rant, bir yatırımdan geri gelen" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Arapça ˁāda عاد z "geri geldi" fiilinin fail dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için avdet maddesine bakınız.
Arapça ˁwd kökünden gelen ˁāˀid عائد z "1. dönen, geri gelen, gelir, 2. taalluk eden, ilgisi olan" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için avdet maddesine bakınız.
Arapça ˁḳr kökünden gelen ˁaḳār عقار z "gelir getiren mülk" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ˁaḳārāt عقرات z "gelir getiren mülkler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁḳr kökünden gelen ˁaḳār عقار z "gelir getiren mülk" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için akar maddesine bakınız.
Arapça ˁrs kökünden gelen ˁarūs عروس z "evlenen kişi, gelin veya damat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice ˀarūş ארוש z "gelin" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Fransızca baldaquin "dört ayak üstüne bir çatıdan oluşan gölgelik, çardak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca baldacchino "1. Bağdadî, Bağdat'a özgü (esk.), 2. dört ayak üstüne bir çatıdan oluşan gölgelik, çardak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca Baldacco "Bağdat (esk.)" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Arapça Baġdād özel adından alıntıdır.
Arapça clw kökünden gelen cilwat جلوة z "1. yüzünü açma, gelinin duvağını açarak yüzünü göstermesi, 2. yüze sürülen parlatıcı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça calā جلا z "parlattı, aydınlattı, ortaya çıkardı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için cila maddesine bakınız.
Arapça dχl kökünden gelen daχl دخل z "1. içine veya arasına girme, 2. getiri, gelir, mahsul" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daχala دخل z "girdi" fiilinin masdarıdır.
Arapça flsf kökünden gelen aynı anlama gelen falsafat veya filsafat فلسفة z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca philosophía φιλοσοφία z "'bilgelik-sevgisi', felsefe" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca philósophos φιλόσοφος z "'bilgelik-seven', filozof" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için filozof maddesine bakınız.
Arapça faylasūf veya fīlasūf فيلسوف z "felsefe ile uğraşan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca philósophos φιλόσοφος z "bilgelik seven, felsefe ile uğraşan" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: Pythagoras, Yun. filozof (MÖ 5. yy).) Bu sözcük Eski Yunanca philéō φιλέω z "sevmek" ve Eski Yunanca sophós σοφός z "bilge, bilgin, üstad" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için filo+, sofist maddelerine bakınız.
Arapça ḥḳḳ kökünden gelen ḥaḳḳ حقّ z "yasaya, hakikate veya bilgeliğe uygun olma; doğruluk, hakikat, yasallık" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük İbranice ḥuḳḳā חֻקה z "taşa veya metale oyulmuş şey, yasa, ferman, kural" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #ḥḳḳ "oyma, taşa veya metale yazı yazma, hakketme" kökünden türetilmiştir. )
Arapça ḥṣl kökünden gelen ḥāṣil حاصل z "1. ürün, gelir, 2. işin veya konuşmanın özü" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için husul maddesine bakınız.
Arapça ḥṣl kökünden gelen ḥāṣilat حاصلة z "üreyen şey, gelir" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için hasıl maddesine bakınız.
Arapça ḥāṣilāt حاصلات z "gelirler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥṣl kökünden gelen ḥāṣilat حاصلة z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için hasıla maddesine bakınız.
Arapça ḥkm kökünden gelen ḥikmat حكمة z "bilgi, bilgelik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen χekmā חכמא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İbranice aynı anlama gelen χikmah חכמה z sözcüğü ile eş kökenlidir. İbranice sözcük İbranice #χkm חכמ z "bilme, bilge olma" kökünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için hüküm maddesine bakınız.
Arapça incīl إنجيل z "Kuran'a göre Hıristiyan dininin kutsal kitabı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Habeşçe (Ge'ez) wangīl "Yeni Ahit" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ˀengīliyun sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Aramice/Süryanice sözcük Eski Yunanca euangēlion ευαγγηλιον z "1. iyi haberci, müjdeci, 2. a.a." sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca εῦ z "iyi, hayırlı" ve Eski Yunanca ángēlos άγγηλος z "ulak, haberci" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ángaros veya angérios sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük Akatça aggaru "kraliyet hizmetkârı, ulak" sözcüğünden alıntıdır. ) Daha fazla bilgi için eu+, ecir maddelerine bakınız.
Arapça wrd kökünden gelen īrād ايراد z "1. getirme, gelir getirme, bir konuyu gündeme getirme, 2. gelir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wurūd ورود z "varma, gelme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için vürut maddesine bakınız.
Arapça ˁdl kökünden gelen iˁtidāl إعتدال z "dengeli olma, orta yolu izleme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için adl maddesine bakınız.
Arapça ḳannārat قنّارة z "kasap çengeli" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça mwl kökünden gelen māl مال z "menkul varlık, davar, zenginlik, servet, gelir" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wly kökünden gelen mawālī موالي z "sahip olunanlar, gözetilenler" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için velayet maddesine bakınız.
Arapça mwl kökünden gelen māliyyat ماليّة z "mala ve gelire ilişkin" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için mal maddesine bakınız.
Arapça māliyyat ماليّة z "mala ve gelire ilşkin" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mwl kökünden gelen māl مال z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için maliye maddesine bakınız.
Arapça wzn kökünden gelen mawzūn موزون z "dengeli, ölçülü" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için vezin maddesine bakınız.
Arapça rχṣ kökünden gelen muraχχaṣ مرخّص z "ruhsatlı, izinli, belgeli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tarχīṣ ترخيص z "ruhsat verme" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Bu sözcük Arapça ruχṣat رخصة z sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için ruhsat maddesine bakınız.
Arapça ˁdl kökünden gelen muˁtadil معتدل z "ılımlı, mülayim, dengeli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça iˁtidāl إعتدال z "orta yolu izleme, denge ile davranma" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) failidir. Daha fazla bilgi için itidal maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 27 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.