Dali - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Dali Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Farsça zardalū زرد ألو z "'sarı erik', kayısı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça zard زرد z "sarı" (NOT: Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen zairita- sözcüğü ile eş kökenlidir. ) ve Farsça ālū آلو z "erik" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için zer, alıç maddelerine bakınız.
Türkçe χarbende "eşekçi, kervancı" sözcüğünden türetilmiştir. (İlk kullanımı: Men, LO) Türkçe sözcük Farsça aynı anlama gelen χarbande خربنده z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Farsça χar خر z "eşek" ve Farsça bande بنده z "hizmetçi, uşak" sözcüklerinin bileşiğidir. Farsça sözcük Türkçe χarbendelü "Anadolu'da bir aşiret veya cemaat adı" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için harpuşta, bende maddelerine bakınız.
Fransızca mandarine "turunçgillerden Çin kökenli bir meyve" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca mandarin "Çinli yönetici sınıfına mensup kişi" sözcüğünün dişil (müennes, feminine) halidir. Daha fazla bilgi için mandarin maddesine bakınız.
Fransızca vandalisme "amaçsız tahripkârlık, yıkıcılık" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1794 Henri Grégoire, Fr. din adamı.) Fransızca sözcük Vandale "455 yılında Roma kentini işgal ve tahrip eden Cermen kavmi" özel adından +ism sonekiyle türetilmiştir.
Türkçe onda sözcüğünden +lIk sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için on maddesine bakınız.
Arapça ˁalā ḏāliki على ذٰلك z "bundan ötürü, bu yüzden" deyiminden alıntıdır. Daha fazla bilgi için ale+ maddesine bakınız.
Arapça ˁandalīb عندليب z "bülbül" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça cdd2 kökünden gelen cidd جدّ z "ciddiyet, gayret, keskinlik" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça cadda جدّ z "1. biçti, dalından meyve kesti, 2. yeniledi, 3. keskin idi, ciddi ve canlı idi" fiilinin masdarıdır.
Arapça crd kökünden gelen carīd جريد z "kabuğu soyulmuş hurma dalı, sırık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça card جرد z "soyma, kabuğunu sıyırma" sözcüğünün sıfatıdır.
Arapça dll kökünden gelen dalīl دليل z "yol gösteren, kılavuz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dalālat دلالة z "yol gösterme" sözcüğünün sıfatıdır. Daha fazla bilgi için delalet maddesine bakınız.
Arapça faḏlakat فذلكة z "gerekçe yazısı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fa ḏālika ف ذالك z "'şunun için'" deyiminden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fe+ maddesine bakınız.
Arapça χardal خردل z "hardal bitkisi ve tanesi, sinapis alba" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice χardal חרדל z "adi hardal veya Mısır hardalı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Farsça ḳardāliyon veya ḳardāman "1. hardal-i Farisî adı verilen tere tohumu (lepidium sativum), 2. hardal" sözcüğü ile eş kökenlidir. Farsça sözcük Eski Yunanca kárdamon "tere bitkisi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük AYun kardamiya "baharlı bir ot" sözcüğünden evrilmiştir.
Arapça nfˁ kökünden gelen intifāˁ إنتفاع z "faydalanma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nafaˁa "yaradı, faydalı oldu" fiilinin infiˁāl vezni (VII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için nafi maddesine bakınız.
Arapça ka ḏāliki كذالك z "bunun gibi, böyle" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça ḏāliku ذالك z "bu" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için keza, alazalik maddelerine bakınız.
Arapça dll kökünden gelen dalīl دليل z "delil" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için delil maddesine bakınız.
Arapça bḥr kökünden gelen mutabaḥḥir متبحّر z "allame, bir konuda geniş malumat sahibi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tabaḥḥara تبحّر z "engin ve derin oldu, bir ilim dalında derinleşti" fiilinin tefeˁˁul vezni (V) failidir. Daha fazla bilgi için bahir maddesine bakınız.
Arapça şˁb kökünden gelen şuˁbat شعبة z "1. ağaç dalı, 2. bölüm, kısım, departman, bir gövdenin bölündüğü kısımlar" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ṭwr kökünden gelen ṭawr طور z "1. kere, sefer, 2. hal, durum, limit, evre, faz, modalite, statü" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḏll kökünden gelen ḏalīl ذليل z "düşkün" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için zül maddesine bakınız.
İngilizce gamma ray "bir tür radyoaktif ışın" deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1903 Ernest Rutherford, Yeni Zelanda kökenli Kanadalı fizikçi.) İngilizce deyim Eski Yunanca gámma γάμμα z "Yunan alfabesinin üçüncü harfi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fenike dilinde gmel "deve, Fenike alfabesinin üçüncü harfi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice gīmel גימל z "Arami/İbrani alfabesinin üçüncü harfi " sözcüğü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için cim1 maddesine bakınız.
İngilizce semolina "kaba öğütülmüş buğday unu, irmik" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca aynı anlama gelen semola sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen simil sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca semídālis σεμίδαλις z "kepekli un veya arpa unu, irmik, arpa bulamacı, keşkek" sözcüğü ile eş kökenlidir. Yunanca sözcük Aramice/Süryanice samīdā סמידא z "un" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için simit maddesine bakınız.
Fransızca mantisse "logaritmanın ondalık kısmı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen mantissa sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince mantisa "tartı fazlası" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Etrüskçe "fazla" bir sözcükten alıntıdır.
Yeni Yunanca aχládi ἀχλάδι z "yaban armudu, pyrus amygdaliformis" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen aχrás, aχrad- ἀχράς z sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aχreōn αχρεών z "yararsız, gereksiz" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca sözcük Eski Yunanca χráō χράω z "yaramak, gerekmek" sözcüğünden an+ önekiyle türetilmiştir.
Fransızca anatomie "kadavraları kesme yöntemiyle doku ve organları inceleyen tıp dalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen anatomía ανατομία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca témnō, tom- τέμνω, τομ- z "kesmek, bölmek" fiilinden ana+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tomo+ maddesine bakınız.
Fransızca démographie "nüfus kayıtları, nüfus olgularını inceleyen uzmanlık dalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen dēmographía δημογραφία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dēmos δημος z "halk" ve Eski Yunanca graphē γραφη z "yazı, kayıt" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için demo+, +grafi maddelerine bakınız.
Fransızca épigraphie "yazıtlara ilişkin uzmanlık dalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca epigraphē επιγραφη z "son-yazı, mezar yazıtı" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için +grafi maddesine bakınız.
Fransızca épistemologie "bilginin anlam ve özelliklerini inceleyen felsefe dalı " sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca epistēmē επιστήμη z "zihinsel hakimiyet, bilgi" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca epístāmai επίσταμαι z "bir şeye veya konuya hakim olmak, bilmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca ʰístēmi, stā- ἵστημι, στα- z "durmak" fiilinden epi+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için statik, +loji maddelerine bakınız.
Fransızca physique "1. doğa bilimlerine verilen genel ad [esk.], 2. maddenin özelliklerini inceleyen bilim dalı [xvii]" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince physica "doğa bilimi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen physikē teχnē φυσική τεχνή z deyiminden alıntıdır. Yunanca deyim Eski Yunanca phýsis φύσις z "doğa" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fiziyo+ maddesine bakınız.
Fransızca cosmographie "yerküre ve yıldızların yapısını inceleyen bilim dalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca kósmos κόσμος z "evren" ve Eski Yunanca graphé γραφέ z "yazım, çizim" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için kozmos, +grafi maddelerine bakınız.
Fransızca pathologie "hastalıkları inceleyen tıp dalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca páthos πάθος z "his, duygu, özellikle acı duygusu" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pato+, +loji maddelerine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 30 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.