Arina - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Arina Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

İngilizce marina "yat limanı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca marina "plaj, deniz banyosu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince mare "deniz" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mori- "deniz" biçiminden evrilmiştir.
Arapça brA kökünden gelen barˀat برءة z "1. diploma, ferman, belge, 2. İslam inancında Kuran'ın dünyaya indirildiği gece" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice brīth ברית z "sözleşme, ahit, özellikle tanrının İsrailoğullarına ve onların peygamberlerine verdiği ahit" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça hmş kökünden gelen hāmiş هامش z "1. ısıran, 2. sayfa kenarına eklenen not" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hamaşa همش z "ısırdı" fiilinin failidir.
Arapça ḥşw kökünden gelen ḥaşiyyat حشيّة z "dolgu, kumaşın kenar süsü, sayfanın kenarına eklenen yorum, dip notu" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için haşa maddesine bakınız.
Arapça aynı anlama gelen ḳalāˁī veya ḳalˁī قلاعى/قلعى z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça raṣāṣu'l-ḳalāˁī رصاص القلاعى z "Güneydoğu Asya'dan gelen iyi bir cins kalay" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Kuala "Malaya'da Asya'nın başlıca kalay yataklarına sahip olan kent, Kuala Lumpur" özel adından türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
Arapça ve Farsça ḳaranful قرنفل z "1. Doğu Hint adalarına özgü bir baharat bitkisi, syzygium aromaticum, 2. kokusu ve dişil organı bu baharatı andıran çiçek, dianthus caryophyllus" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Modern Hintçe bir sözcükten alıntıdır.
Arapça ḳrn kökünden gelen ḳarīnat قرينة z "1. eş, zevce, 2. iki şey arasındaki bağlantı, akuplman, mantıki birliktelik, delil" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳarana قرن z "çift koştu, eşleştirdi" fiilinin sıfat dişil (müennes, feminine) halidir. Bu sözcük Arapça ḳarn قرن z "boynuz" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça myl kökünden gelen mīl ميل z "1. iğne veya şiş şeklinde şey, tekerlek ekseni, 2. yol kenarına dikilen dikilitaş" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça şkl kökünden gelen muşkil مشكل z "belirsiz, zor, zahmetli, muğlak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça işkāl إشكال z "bulanık ve zor duruma getirme" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) failidir. Bu sözcük Arapça şakala شكل z "ayaklarına ket vurdu" fiilinin ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için işkil maddesine bakınız.
Arapça rmḍ kökünden gelen ramaḍān رمضان z "İslamiyetten önce Araplarda Temmuz/ Ağustos aylarına tekabül eden ay, İslami ayların dokuzuncusu" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ramaḍ رمض z "kuru sıcak" sözcüğünün masdarıdır.
Arapça ṭrf kökünden gelen ṭurfat طرفة z "yeni ve hoşa giden şey, icat, ender ve görülmemiş şey" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Arapça sözcük İbranice ṭrf kökünden gelen ṭrefah טְרֵפָה z "Musevi dini kurallarına aykırı şey, bidat" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için turfa maddesine bakınız.
Fransızca sommelier "1. konaklarda alışveriş ve sofra işlerinden sorumlu hizmetkâr [esk.], 2. şarap garsonu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca sommerier "yük hayvanlarına bakan kişi, beygirci" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca sommier "yük hayvanı, beygir" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için somye maddesine bakınız.
Ermenice kom գոմ z "tüzel kişiliği olmayan tarımsal yerleşim, mezra, ağıl" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *gho-mo- "ahır, hayvan barınağı" biçiminden evrilmiştir.
Yeni Yunanca kēmós veya kámos κημός/καμός z "köpek tasması" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kēmós κημός z "tasma, hayvanların ısırmasını önlemek için ağızlarına bağlanan dar sepet veya torba" sözcüğünden evrilmiştir.
Fransızca gorille "Afrika'ya özgü bir tür büyük maymun" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince aynı anlama gelen gorilla sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1847 Thomas Savage, İng. doğabilimci.) Bu sözcük Eski Yunanca gorílla γορίλλα z "Eskiçağ yazarlarına göre Afrika'da yaşayan orman adamı" sözcüğünden alıntıdır.
Yeni Yunanca yazılı örneği bulunmayan *kimási *κοιμάσι z "uyuma yeri, tavuk barınağı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca kimúme κοιμούμαι z "uyumak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen koimáō κοιμάω z fiilinden evrilmiştir.
Fransızca lycée "Napoleon tarafından 1801'de kurulan üniversite hazırlık okullarına verilen ad" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince lyceum "Aristoteles okulu" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca Lýkeion λύκειον z "1. Atina'da Apollon Lykeios tapınağına bağlı olan bir koruluk, 2. Aristoteles'in MÖ 336'da burada kurduğu okul" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca Lýkeios λύκειος z "“kurtların efendisi”, tanrı Apollon'un bir lakabı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca lýkos λύκος z "kurt" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *lukʷo- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için lupus maddesine bakınız.
Fransızca aynı anlama gelen mélancholie sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca melanχolía μελανχολία z "kara sevda" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca melanχolē μελανχολη z "kara safra, eski tıpta çeşitli ruh durumlarına yol açtığı varsayılan dört maddeden biri" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca mélas, melan- μέλας, μελαν- z "kara" ve Eski Yunanca χolē χολη z "safra" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için melano+, hülya maddelerine bakınız.
Yeni Yunanca úia veya úyia ούια/ούγια z "kumaş kenarına tığla yapılan işleme, çevre" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ōia ῳα z "giysilerin kenarına tığla işlenen süs, kenar işlemesi" sözcüğünden evrilmiştir.
İtalyanca papa "1. peder, din adamı, 2. Katolik kilisesinin başı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Eski Yunanca papâs, papad- παπᾶς, παπαδ- z "baba, peder, üst düzey din adamlarına hitap biçimi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca páppas πάππας z "çocuk dilinde baba" sözcüğünden türetilmiştir.
Fransızca paragraphe "konu girişini belirtmek için eskiden yazı kenarına konan ¶ işareti [esk.], yazıda birkaç cümleden oluşan birim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca parágraphē παράγραφη z "yan-yazı, kenar-yazı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca gráphō γράφω z "yazmak" fiilinden para+1 önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için +graf maddesine bakınız.
Fransızca pyramide "1. Mısır ehramı, 2. Mısır ehramlarına benzeyen geometrik şekil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen pyramís, -d- πυραμίς, -δ- z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Mısır dilinde pimar sözcüğünden alıntıdır.
Fransızca prosopographie veya İngilizce prosopography "biyografi ilmi, özellikle tarihi şahsiyetlerin hayatını ve aile bağlantılarını arşiv kayıtlarına dayanarak ortaya çıkarma işi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca prósōpon πρόσωπον z "yüz, suret (ön-görünüm)" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca prós πρός z "ön, ileri" ve Eski Yunanca ōps ώψ z "görme, göz" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için pro+2, optik, +grafi maddelerine bakınız.
Yeni Yunanca sagmári σαγμάρι z "yük hayvanlarına mahsus semer" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ságma σάγμα z sözcüğünün küçültme halisidir. Bu sözcük Eski Yunanca sáttō, sag- σάττω, σαγ- z "yüklemek" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir.
Fransızca sommier "yatak taşıyıcısı, somye" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince sagmarius "yük hayvanı, beygir" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca ságma σάγμα z "yük hayvanlarına mahsus semer" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için semer maddesine bakınız.
Türkiye Türkçesinde χudavendgâr "Osmanlı hükümdarlarına verilen bir sıfat" sözcüğünden türetilmiştir. Türkçe sözcük Farsça χudāvand-gār خداوندگار z "'hükümdar yapan', Sasani padişahlarının sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) χʷadāy "hükümdar" ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) avant "taht, yüksek makam" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için hüda maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 26 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.