şehi - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

şehi Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça shw kökünden gelen sahw سهو z "dikkatsizlikle yapılan hata, unutkanlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sahā سها z "dikkatsizlik veya unutkanlık yaptı" fiilinin masdarıdır.
Arapça şhr kökünden gelen şahīr شهير z "ünlü, belirgin, şöhretli" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için şöhret maddesine bakınız.
Arapça şhr kökünden gelen şahr شهر z "1. belirme, 2. yeni ayın belirmesi, ayın ilk günü, 3. takvim birimi olarak ay" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şahara شهر z "belirdi" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için şöhret maddesine bakınız.
Arapça şhd kökünden gelen şahīd شهيد z "1. tanık, 2. din uğruna ölen kişi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen sāhdā סהדא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice #shd סהד z "tanık olma, tanıklık etme" kökünden türetilmiştir.
Farsça şahinşāh شهنشاه z "krallar kralı, İran hükümdarlarının sıfatı" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça aynı anlama gelen χşāyathiyānam χşāyathiya- deyiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için şah maddesine bakınız.
Farsça ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) şahr شهر z "vilayet, memleket, kent" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Eski Farsça χşaθra- "krallık, devlet, ülke" sözcüğünden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için şah maddesine bakınız.
Arapça bld kökünden gelen baldat بلدة z "şehir, vilayet, devlet" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için belediye maddesine bakınız.
Arapça baladī بلدى z "kente ait olan, kentsel" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça bld kökünden gelen balad بلد z "şehir, devlet" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen politeía πολιτεία z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca pólis πόλεις z "müstahkem yer, kent" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için politik maddesine bakınız.
Arapça şhd kökünden gelen maşhad مشهد z "şehitlik, mezar" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için meşhet maddesine bakınız.
Arapça madanī مدنى z "şehirli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça mdn kökünden gelen madīnat مدينة z "kent, devlet" sözcüğünün nisbet halidir. Daha fazla bilgi için medine maddesine bakınız.
Arapça şhd kökünden gelen maşhad مشهد z "şehadet yeri, mezar" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için şehit maddesine bakınız.
Mısır "ülke adı" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Arapça miṣr مصر z "1. büyük şehir, metropol, başkent, 2. Kahire kenti" sözcüğünden türetilmiştir.
Arapça mdn kökünden gelen mutamaddin متمدّن z "şehirlileşmiş, medenileşmiş" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için medeni maddesine bakınız.
Arapça şhd kökünden gelen şahādat شهادة z "1. şahitlik, 2. şehitlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şahida شهد z "tanık oldu, tanıklık etti, mahkemede yemin etti, kelime-i şehadet getirdi" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için şehit maddesine bakınız.
Arapça şahr شهر z "yeni ay" ve Farsça āyīn آيين z "tören" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için şehir3, ayin maddelerine bakınız.
Arapça şuhadāˀ شهداء z "şehitler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şhd kökünden gelen şahīd شهيد z sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için şehit maddesine bakınız.
Arapça mdn kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *tamaddun تمدّن z "şehirlileşme, medenileşme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça madanī "şehirli, uygar" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır. Daha fazla bilgi için medine maddesine bakınız.
Fransızca boulevard "1. istihkâm, şehir suru, 2. 18. yy'dan itibaren yıktırılan kent surları yerine açılan geniş cadde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca bollwerk "dikme kütüklerden yapılan koruma duvarı, sur" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yüksek Almanca bol "kütük, tomruk [mod. bohle]" (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhel-2 "şişmek, kabarmak, tomurmak" kökünden türetilmiştir. ) ve Almanca werk "iş, yapı" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Almanca sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *werg- "çalışmak, iş yapmak" biçiminden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için balon, erg maddelerine bakınız.
Fransızca satrape "başına buyruk bölge yöneticisi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca sátrapēs σάτραπης z "Pers krallığında eyalet valisi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Farsça χşathrapā "şehriban, Pers krallığında eyalet valisi" sözcüğünden alıntıdır. Eski Farsça sözcük Eski Farsça χşathra "krallık, beylik" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için şehir1 maddesine bakınız.
Fransızca mégapole "azmanşehir" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mégas μέγας z "büyük" ve Eski Yunanca pólis πόλις z "kent" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için mega+, politik maddelerine bakınız.
Fransızca métropole "büyük ve merkezi şehir, başkent" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca mētrópolis μητρόπολις z "anakent, bir koloniyi kuran kent" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca mētér μητέρ z "ana" (NOT: Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *māter- biçiminden evrilmiştir. ) ve Eski Yunanca pólis πόλις z "kent" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için mader, politik maddelerine bakınız.
Fransızca policlinique "devlet hastanesi [esk.], ayakta tedavi görülen hastahane" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca pólis πόλις z "şehir, devlet" ve Fransızca clinique "hastane" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için politik, klinik maddelerine bakınız.
Farsça hamşahrī همشهرى z "aynı memleketli" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şahr شهر z "ülke, memleket, kent" sözcüğünden hem+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için şehir1 maddesine bakınız.
Farsça şahryār شهر يار z "'ülkenin dostu', kral, hükümdar" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için şehir1, yar2 maddelerine bakınız.
Fransızca apache "şehirli suç çetesi mensubu, serseri" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1902) Fransızca sözcük Apache "Kuzey Amerika'da bir kızılderili kavmi" özel adından türetilmiştir.
Fransızca bourgeois "şehirli, orta sınıf mensubu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca bourg "kale, surla çevrili kent" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *burgs sözcüğünden alıntıdır. Germence sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bhrgh- "yüksek yer, kale" biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için burç maddesine bakınız.
İngilizce kiosk "1. geniş saçaklı yazlık yapı, kameriye, 2. şehirlerde gazete satışı veya büfe olarak kullanılan saçaklı küçük yapı" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen kiosque sözcüğünden alıntıdır. ) Bu sözcük Tr köşk sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için köşk maddesine bakınız.
Fransızca contingent "kısmet, pay, vergide ya da asker alımında bir şehir veya zümreye düşen pay" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince contingens "'rast gelen', şans talih, kısmet" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince tangere, tact- "dokunmak, denk gelmek" fiilinden +ens sonekiyle con+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için takt maddesine bakınız.
Fransızca métro sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca métropolitain sözcüğünün kısaltmasıdır. Bu sözcük Fransızca chemin de fer métropolitain "şehir içi demiryolu" deyiminden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için metropol maddesine bakınız.
İngilizce tramway "raylı şehiriçi ulaşım aracı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce tram "ray, yola döşenen kalas" ve İngilizce way "yol" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *wegaz biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wegh- "yol almak, götürmek" biçiminden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için vagon maddesine bakınız.
İngilizce conurbation "birkaç kentin birleşmesiyle oluşan büyük yerleşim alanı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1915 P. Geddes, İng. sosyolog.) İngilizce sözcük Latince urbs "kent, şehir" sözcüğünden con+ önekiyle türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 31 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.