Şeyin - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Şeyin Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça ˁks kökünden gelen ˁaks عكس z "1. yansıma, tepki, 2. bir şeyin tersi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁakasa عكس z "yansıdı, tersine döndü" fiilinin masdarıdır.
Arapça ˁyn kökünden gelen ˁayn عين z "1. göz, 2. göze, pınar, 3. seçkin kimse, zat, 4. bir şeyin ta kendisi, muayyen ve mahsus olan şey, 5. İslam hukukunda maddi değeri olan nesne, mal, 6. Arap alfabesinde bir harf" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük İbranice ˁayin עין z "göz" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça aynı anlama gelen īnu sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça bṭn kökünden gelen bāṭin باطن z "belirgin olmayan, gizli, bir şeyin iç yüzü" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça baṭana بطن z "bir şeyin karnına veya içine girdi, saklı idi" fiilinin failidir. Daha fazla bilgi için batın1 maddesine bakınız.
Arapça byn kökünden gelen bayna بين z "iki şeyin arası (edat)" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Arapça bāna بان z "açtı, ayırdı, ayrıştırdı" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için beyan maddesine bakınız.
Arapça cnḥ kökünden gelen canāḥ جناح z "kanat, mecazen kol, bir şeyin iki yanı, sağ ve sol" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça cbh kökünden gelen cabhat جبهة z "1. alın, 2. bir şeyin ön tarafı, yüz" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük İbranice gobha גבה z "yüksek" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #gbh גבה z "yüksek veya çıkık olma" kökünden türetilmiştir. )
Arapça cml kökünden gelen cumlat جملة z "1. bir şeyin tümü, bütün, bütünlük, tamlık, 2. gramerde önerme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça camula جمل z "tam ve bütün idi" fiilinin ismi merresidir. Daha fazla bilgi için cemal maddesine bakınız.
Arapça drk kökünden gelen darakat دركة z "merdivenin en alt basamağı, bir şeyin en dip noktası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice drākā דרכא z "basamak, yol" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #drk דרכ z "ayağıyla basma" kökünden türetilmiştir. Aramice/Süryanice kök Aramice/Süryanice #drg דרג z "yürüme, gitme" kökü ile eş kökenlidir. Daha fazla bilgi için derece maddesine bakınız.
Arapça dss kökünden gelen dasīs veya dasīsat دسيس/دسيسة z "gizli amaçlar gütme, entrika" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça dass دسّ z "saklama, gizleme, bir şeyin altına koyma" sözcüğünün sıfatıdır.
Arapça acnabī أجنبى z "yabancı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça cnb1 kökünden gelen acnab أجنب z "(bir şeyin merkezine oranla) kenar, daha dış taraf" sözcüğünün nisbet halidir. Bu sözcük Arapça canb جنب z "yan" sözcüğünün tafdilidir. Daha fazla bilgi için canip maddesine bakınız.
Arapça s̠ny kökünden gelen as̠nāˀ أثناء z "iki şeyin aynı zamanda olması, simültaneite" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça s̠iny ثنى z "ikilik, ikiye katlama" sözcüğünün çoğuludur. Daha fazla bilgi için sani maddesine bakınız.
Arapça ġy kökünden gelen ġāyat غاية z "bir şeyin son noktası, uç, sonuç, amaç" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça bi-ġāyat بغاية z "son derece (zarf)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġāyat غاية z "bir şeyin son noktası, uç, zirve (isim)" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için gaye maddesine bakınız.
Arapça ḥsr kökünden gelen ḥasrat حسرة z "bir şeyin yokluğundan ötürü acı çekme" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice #χsr חסר z "eksik veya yoksun olma" kökü ile eş kökenlidir. ) Daha fazla bilgi için hasar maddesine bakınız.
Arapça ḥwz/ḥyz kökünden gelen ḥawzat حوزة z "1. mülk, varlık, 2. bir şeyin sınırları içinde olan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥāza حاز z "elde etti, tuttu, sahip oldu" fiilinin ismi merresidir.
Arapça ḥyn kökünden gelen ḥīn حين z "an, zaman, özellikle bir şeyin tam ve doğru zamanı" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça χṣṣ kökünden gelen χuṣūṣ خصوص z "1. bir şeyin veya birinin payına düşme, ayrı veya ayrıcalıklı olma, özel ve özgü olma, 2. ayrıcalık, ayırıcı özellik, özel şey, özel durum" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṣṣa "ayırdı, ayırdetti, pay etti" fiilinin masdarıdır.
Arapça drk kökünden gelen idrāk إدراك z "bir şeyin sonuna veya dibine ulaşma, erme, bir şeyi tam olarak kavrama, anlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça darak درك z "ulaşım, varma, bir şeyin en dip noktası, dereke" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için dereke maddesine bakınız.
Arapça fyd kökünden gelen ifādat إفادة z "1. faydalandırma, 2. bir şeyin daha iyi anlaşılmasını sağlayan kelime veya beyan" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fāˀidat فائدة z "fayda, yarar" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarıdır. Daha fazla bilgi için fayda maddesine bakınız.
Arapça ˁlw kökünden gelen ˁilāwat علاوة z "bir şeyin yüksek veya artık olan kısmı, üste eklenen şey, ek, katma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁalā "yüksek veya üstün idi" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için ali maddesine bakınız.
Arapça ˁwḍ kökünden gelen ˁiwaḍ عوض z "1. bedel verme, yerine bir şey koyma, 2. bir şeyin veya birinin yerine geçen, bedel, tazminat" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḳṭf kökünden gelen ḳaṭīfat قطيفة z "hav, havlı kumaş, kadife" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṭf قطف z "bir şeyin yüzeyini sıyırma, traşlama, sütün kaymağını alma" sözcüğünün sıfat dişil (müennes, feminine) halidir.
Arapça ḳwm/ḳym kökünden gelen ḳāˀimat قائمة z "bir şeyin yerine geçen, kaim olan şey" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için kamet maddesine bakınız.
Arapça ġlf kökünden gelen ġilāf غلاف z "herhangi bir şeyin dış kabı veya zarfı, kılıç veya bıçak kını" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġalafa غلف z "kılıfladı" fiilinin masdarıdır.
Arapça knh kökünden gelen kunh كنه z "bir şeyin özü veya son derecesi cevher, esas" sözcüğünden alıntıdır.
Bu arama sonucu toplam 25 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.