İncele - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni
İncele · Araması için Sonuçlar
Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.
ince +lA-
Ar muṭālaˁa ͭ مطالعة [#ṭlˁ III msd.] inceleme, inceleyerek gerçeği ortaya çıkarma Ar ṭalaˁa طلع ortaya çıktı, belirdi
Ar taftīş تفتيش [#ftş II msd.] denetleme, soruşturma, ayrıntılı inceleme Aram #ptş פתש denetleme, soruşturma
Ar tatabbuˁ تتبّع [#tbˁ V msd.] bir konuyu veya akılyürütmeyi adım adım izleme, ayrıntılı olarak inceleme Ar tabaˁ/tabāˁa ͭ تبع/تباعة izleme, ardından gitme
Ar tadḳīḳ تدقيق [#dḳḳ II msd.] inceleme, ufalama, dikkatle gözden geçirme Ar daḳḳa دقّ inceledi, ufaladı
Ar wuḳūf وقوف [#wḳf msd.] 1. durma, 2. bir konu üzerinde durma, bir konuyu derinlemesine inceleme
Fr anatomie kadavraları kesme yöntemiyle doku ve organları inceleyen tıp dalı EYun anatomía ανατομία a.a. EYun ana+ témnō, tom- τέμνω, τομ- kesmek, bölmek
Fr astronomie yıldızların düzenini inceleyen bilim EYun astronomía αστρονομία a.a.
Fr démographie nüfus kayıtları, nüfus olgularını inceleyen uzmanlık dalı EYun dēmographía δημογραφία a.a. § EYun dēmos δημος halk EYun graphē γραφη yazı, kayıt
Fr épistemologie bilginin anlam ve özelliklerini inceleyen felsefe dalı EYun epistēmē επιστήμη zihinsel hakimiyet, bilgi EYun epístāmai επίσταμαι bir şeye veya konuya hakim olmak, bilmek EYun epi+ ʰístēmi, stā- ἵστημι, στα- durmak
İng ergonomy/ergonomics işyerinde çalışma koşullarını inceleyen uzmanlık 1949 K. F. H. Murrell, İng. araştırmacı. EYun érgon iş, çalışma
Fr étymologie sözcüklerin kökeni ve evrimini inceleyen bilim EYun etymología ετυμολογία a.a. EYun étymon έτυμον [n.] bir şeyin aslı, doğrusu EYun étymos έτυμος gerçek, asıl
Fr étiologie tıpta bir hastalığın nedenlerinin incelenmesi EYun aitiá αιτιά sebep, sorumluluk (<< HAvr *ai-t-ya- HAvr *ai-1 tayin etmek )
Fr philologie dil ve edebiyat incelemeleri disiplini Lat philologia dil ve edebiyat sevgisi EYun philología φιλολογία lafseverlik, münazara ve konuşma sevgisi § EYun philéō φιλέω sevmek EYun lógos λόγος konuşma, söz
Fr physique 1. doğa bilimlerine verilen genel ad [esk.], 2. maddenin özelliklerini inceleyen bilim dalı [xvii] << Lat physica doğa bilimi EYun physikē teχnē φυσική τεχνή a.a. +ikos EYun phýsis φύσις doğa
Fr cosmographie yerküre ve yıldızların yapısını inceleyen bilim dalı § EYun kósmos κόσμος evren EYun graphé γραφέ yazım, çizim
Fr pathologie hastalıkları inceleyen tıp dalı EYun páthos πάθος his, duygu, özellikle acı duygusu
Fr statique 1. duran, durağan, 2. dengede kalma koşullarını inceleyen bilim dalı EYun stātikós στατικός tartıya, dengeye veya sabit durmaya ilişkin EYun ʰistēmi, stā- ἵστημι, στα- durmak +ikos << HAvr *stā- a.a.
Fr tectonique yer kabuğunun hareketlerini inceleyen bilim dalı Alm tektonik a.a. 1875 EYun téktōn τέκτων marangoz veya duvarcı ustası +ikos << HAvr teks-ōn-
Fr étude (bilimsel veya eğitsel) çalışma, inceleme << Lat studium gayret, çalışma Lat studēre gayret etmek, çaba göstermek << HAvr *stud-ē- HAvr *steu-1 bastırmak, ileri atılmak
Fr casuistique 1. tekil vakaları inceleyerek genelleme yöntemi, 2. ayrıntılara boğulma YLat casuistica "vakacılık", (Katolik teolojisinde) zor vakalar karşısında vicdanen doğru olan davranışı belirleme yöntemi OLat casus vaka, hadise +ist Lat casus 1. düşüş, 2. şans, tesadüf Lat cadere, cas- düşmek
Fr radioscopie Röntgen ışınıyla inceleme
Fr révision gözden geçirme Fr réviser yeniden incelemek, gözden geçirmek +tion Fr re+ viser dikkatle bakmak, gözden geçirmek Lat videre, vis- görmek
YLat camellia bir çiçek cinsi 1753 Linnaeus, İsv. botanikçi. öz Josef Kamel Filipinlerin bitki örtüsünü inceleyen Alman asıllı Cizvit rahibi (1661-1706)
Toplam 24 sonuç bulundu!

Son Zamanlarda Gözde Aramalar