İncele - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İncele Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Arapça mlw kökünden gelen imlāˀ إملاء z "dikte etme, yazı yazdırma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice mlē מל z "1. dolu, 2. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı" sözcüğünün ifˁāl vezni (IV) masdarı olabilir; ancak bu kesin değildir. Bu sözcük Aramice/Süryanice #mly מלי z "doldurma" kökünden türetilmiştir.
Arapça ṭlˁ kökünden gelen muṭālaˁat مطالعة z "inceleme, inceleyerek gerçeği ortaya çıkarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭalaˁa طلع z "ortaya çıktı, belirdi" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır. Daha fazla bilgi için talih maddesine bakınız.
Arapça ftş kökünden gelen taftīş تفتيش z "denetleme, soruşturma, ayrıntılı inceleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice #ptş פתש z "denetleme, soruşturma" kökü ile eş kökenlidir.
Arapça tbˁ kökünden gelen tatabbuˁ تتبّع z "bir konuyu veya akılyürütmeyi adım adım izleme, ayrıntılı olarak inceleme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tabaˁ veya tabāˁat تبع/تباعة z "izleme, ardından gitme" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır. Daha fazla bilgi için tabi maddesine bakınız.
Arapça dḳḳ kökünden gelen tadḳīḳ تدقيق z "inceleme, ufalama, dikkatle gözden geçirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça daḳḳa دقّ z "inceledi, ufaladı" fiilinin tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için dikkat maddesine bakınız.
Arapça wḳf kökünden gelen wuḳūf وقوف z "1. durma, 2. bir konu üzerinde durma, bir konuyu derinlemesine inceleme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için vakıf1 maddesine bakınız.
Fransızca anatomie "kadavraları kesme yöntemiyle doku ve organları inceleyen tıp dalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen anatomía ανατομία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca témnō, tom- τέμνω, τομ- z "kesmek, bölmek" fiilinden ana+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için tomo+ maddesine bakınız.
Fransızca astronomie "yıldızların düzenini inceleyen bilim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen astronomía αστρονομία z sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için astro+, +nomi maddelerine bakınız.
Fransızca démographie "nüfus kayıtları, nüfus olgularını inceleyen uzmanlık dalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen dēmographía δημογραφία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca dēmos δημος z "halk" ve Eski Yunanca graphē γραφη z "yazı, kayıt" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için demo+, +grafi maddelerine bakınız.
Fransızca épistemologie "bilginin anlam ve özelliklerini inceleyen felsefe dalı " sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca epistēmē επιστήμη z "zihinsel hakimiyet, bilgi" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca epístāmai επίσταμαι z "bir şeye veya konuya hakim olmak, bilmek" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Eski Yunanca ʰístēmi, stā- ἵστημι, στα- z "durmak" fiilinden epi+ önekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için statik, +loji maddelerine bakınız.
İngilizce ergonomy veya ergonomics "işyerinde çalışma koşullarını inceleyen uzmanlık" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1949 K. F. H. Murrell, İng. araştırmacı.) İngilizce sözcük Eski Yunanca érgon "iş, çalışma" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için erg, +nomi maddelerine bakınız.
Fransızca étymologie "sözcüklerin kökeni ve evrimini inceleyen bilim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen etymología ετυμολογία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca étymon έτυμον z "bir şeyin aslı, doğrusu" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca étymos έτυμος z "gerçek, asıl" sözcüğünün nötr halidir. Daha fazla bilgi için +loji maddesine bakınız.
Fransızca étiologie "tıpta bir hastalığın nedenlerinin incelenmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aitiá αιτιά z "sebep, sorumluluk " sözcüğünden türetilmiştir. (NOT: Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ai-t-ya- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ai-1 "tayin etmek " kökünden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için +loji maddesine bakınız.
Fransızca philologie "dil ve edebiyat incelemeleri disiplini" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince philologia "dil ve edebiyat sevgisi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca philología φιλολογία z "lafseverlik, münazara ve konuşma sevgisi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca philéō φιλέω z "sevmek" ve Eski Yunanca lógos λόγος z "konuşma, söz" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için filo+, +loji maddelerine bakınız.
Fransızca physique "1. doğa bilimlerine verilen genel ad [esk.], 2. maddenin özelliklerini inceleyen bilim dalı [xvii]" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince physica "doğa bilimi" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen physikē teχnē φυσική τεχνή z deyiminden alıntıdır. Yunanca deyim Eski Yunanca phýsis φύσις z "doğa" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için fiziyo+ maddesine bakınız.
Fransızca cosmographie "yerküre ve yıldızların yapısını inceleyen bilim dalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca kósmos κόσμος z "evren" ve Eski Yunanca graphé γραφέ z "yazım, çizim" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için kozmos, +grafi maddelerine bakınız.
Fransızca pathologie "hastalıkları inceleyen tıp dalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca páthos πάθος z "his, duygu, özellikle acı duygusu" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için pato+, +loji maddelerine bakınız.
Fransızca statique "1. duran, durağan, 2. dengede kalma koşullarını inceleyen bilim dalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca stātikós στατικός z "tartıya, dengeye veya sabit durmaya ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca ʰistēmi, stā- ἵστημι, στα- z "durmak" fiilinden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *stā- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için istasyon maddesine bakınız.
Fransızca tectonique "yer kabuğunun hareketlerini inceleyen bilim dalı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen tektonik sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1875) Bu sözcük Eski Yunanca téktōn τέκτων z "marangoz veya duvarcı ustası" sözcüğünden +ikos sonekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Hintavrupa Anadilinde teks-ōn- biçiminden evrilmiştir. Daha fazla bilgi için teknik maddesine bakınız.
Fransızca étude "(bilimsel veya eğitsel) çalışma, inceleme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince studium "gayret, çalışma" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince studēre "gayret etmek, çaba göstermek" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *stud-ē- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *steu-1 "bastırmak, ileri atılmak" kökünden türetilmiştir.
Fransızca casuistique "1. tekil vakaları inceleyerek genelleme yöntemi, 2. ayrıntılara boğulma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince casuistica "'vakacılık', (Katolik teolojisinde) zor vakalar karşısında vicdanen doğru olan davranışı belirleme yöntemi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince casus "vaka, hadise" sözcüğünden +ist sonekiyle türetilmiştir. Geç Latince sözcük Latince casus "1. düşüş, 2. şans, tesadüf" sözcüğü ile eş kökenlidir. Latince sözcük Latince cadere, cas- "düşmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için kadans maddesine bakınız.
Fransızca radioscopie "Röntgen ışınıyla inceleme" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için radio+, +skop maddelerine bakınız.
Fransızca révision "gözden geçirme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca réviser "yeniden incelemek, gözden geçirmek" fiilinden +tion sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Fransızca viser "dikkatle bakmak, gözden geçirmek" fiilinden re+ önekiyle türetilmiştir. Fransızca fiil Latince videre, vis- "görmek" fiilinden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için video maddesine bakınız.
Yeni Latince camellia "bir çiçek cinsi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1753 Linnaeus, İsv. botanikçi.) Latince sözcük Josef Kamel "Filipinlerin bitki örtüsünü inceleyen Alman asıllı Cizvit rahibi (1661-1706)" özel adından türetilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 24 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.