İğe - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

İğe Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Farsça cigar veya cīgar جگر/جيگر z "karaciğer" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen yakar veya cagar sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen yākarə sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen yákr̥t यकृत् z sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *yēkʷr- biçiminden evrilmiştir.
Farsça dīgar ديگر z "başka(sı)" ve Farsça kām كام z "seven, sevgi, arzu " sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde kāma- "sevmek" fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kā-mo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kā- kökünden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için diğer, kâm maddelerine bakınız.
Farsça cīgar جيگر z "ciğer" ve Farsça pāre پاره z "parça" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için ciğer, pare maddelerine bakınız.
Farsça dīgar veya dadīgar ديگر/دديگر z "başka, öbür" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) datīgar sözcüğünden evrilmiştir.
Farsça nigahbān نگهبان z "bakıcı, gözetici, bekçi" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça nigāh veya nigah "bakma, bakış" ve Farsça bān sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için agâh, +ban maddelerine bakınız.
Triger ticari markasından alıntıdır. Bu sözcük İngilizce trigger "1. çekici, 2. tetik" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.
Arapça ḍmr kökünden gelen ḍumr veya ḍumūr ضمر/ضمور z "zayıflık, zayıflama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍamura ضمُر z "zayıfladı, çöktü, iğne ipliğe döndü" fiilinin masdarıdır.
Arapça ġyr kökünden gelen ġayr غير z "başka, diğer" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ḥḳḳ kökünden gelen ḥaḳḳ حقّ z "yasaya, hakikate veya bilgeliğe uygun olma; doğruluk, hakikat, yasallık" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük İbranice ḥuḳḳā חֻקה z "taşa veya metale oyulmuş şey, yasa, ferman, kural" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #ḥḳḳ "oyma, taşa veya metale yazı yazma, hakketme" kökünden türetilmiştir. )
Arapça ˁrḍ kökünden gelen ˁirḍ عرض z "şeref, itibar, 'ona sahip olan kişileri diğer insanlardan ayıran bölme'" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaraḍa عرض z "öne çıktı, belirdi" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için arz1 maddesine bakınız.
Arapça şḳḳ kökünden gelen iştiḳāḳ إشتقاق z "1. bir şeyi ikiye bölme, yarma, 2. bir kelimeyi diğerinden türetme, etimoloji" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaḳḳ شقّ z "yarma, bölme" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Daha fazla bilgi için şık1 maddesine bakınız.
Arapça mā siwāˀ ما سواء z "gayrısı, bir şeyden gayrı olanların tümü" deyiminden alıntıdır. Arapça deyim Arapça swy kökünden gelen siwāˀ سواء z "gayrı, diğer" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Arapça sawāˀ سواء z "eşit, eşdeğer, bedel" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için seviye maddesine bakınız.
Arapça csm kökünden gelen mucassam مجسّم z "cisimleşmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tacsīm تجسيم z "ete kemiğe kavuşturdu, büyüttü, hacimli hale getirdi" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur. Daha fazla bilgi için cisim maddesine bakınız.
Arapça sds kökünden gelen musaddas مسدّس z "altılı, altıgen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sids سدس z "altı (arkaik)" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) mefˁuludur.
Arapça ˁḳb kökünden gelen mutaˁāḳib متعاقب z "bir diğerini izleyen, ardarda gelen" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaḳaba عقب z "peşinden geldi" fiilinin tefāˁul vezni (VI) failidir. Daha fazla bilgi için akab maddesine bakınız.
Arapça şkk kökünden gelen şakk شكّ z "kuşku" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şakka شكّ z "1. çivi çaktı, mıh sapladı, şişledi, 2. kuşkulandı, şüphe ve belirsizliğe kapıldı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için sikke maddesine bakınız.
Arapça kwn kökünden gelen takwīn تكوين‎‎‎‎ z "1. varetme, yaratma, 2. Tevrat'ın ilk kitabının adı (İng %iGenesis)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kawn "var olma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdarıdır. Daha fazla bilgi için kâinat maddesine bakınız.
Arapça nsχ kökünden gelen tanāsuχ تناسخ z "ruhların bir bedenden diğerine geçmesi" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için nüsha maddesine bakınız.
Arapça wa sāˀirat و سائرة z "ve diğer şey(ler)" deyiminden alıntıdır. Daha fazla bilgi için sair maddesine bakınız.
Arapça sˁtr kökünden gelen saˁtar سعتر z "kekiğe benzer bir bitki, satureia hortensis" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen zawtr זותר z sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen satureia sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ḏātu-r-riˀat ذات الرئة z "akciğer iltihabı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḏāt2 ذات z "özlenme, iltihap" ve Arapça riˀat رئة z "akciğer" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için zat maddesine bakınız.
Arapça ḍmn kökünden gelen ḍimn ضمن z "1. bir şeyin içi, içerik, kapsam, 2. mantıkta bir kavram veya kategorinin zorunlu olarak içerdiği diğer kavram veya kategori, implication" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḍamn ضمن z "bir şeyden sorumlu olma" sözcüğünden türetilmiştir.
Farsça cigar veya cīgar جگر/جيگر z "karaciğer" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) aynı anlama gelen yakar veya cagar sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen yākarə sözcüğü ile eş kökenlidir. Avestaca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen yákr̥t यकृत् z sözcüğü ile eş kökenlidir. Sanskritçe sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *yēkʷr- biçiminden evrilmiştir.
Farsça dīgar ديگر z "başka(sı)" ve Farsça kām كام z "seven, sevgi, arzu " sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde kāma- "sevmek" fiili ile eş kökenlidir. Avestaca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kā-mo- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *kā- kökünden türetilmiştir. ) Daha fazla bilgi için diğer, kâm maddelerine bakınız.
İngilizce lady "hanımefendi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Eski İngilizce hlaefdige "'ekmek yoğuran', evin kadını" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski İngilizce hlāf "ekmek" ve Eski İngilizce daig, dig- "hamur yoğurmak" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: Eski İngilizce sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *dheigh- biçiminden evrilmiştir. ) Daha fazla bilgi için lord, figür maddelerine bakınız.
Ermenice kiuġ veya kéġ գիւղ/գեղ z "köy, tüzel kişiliğe sahip tarımsal yerleşim" sözcüğünden alıntıdır. Ermenice sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *wel-i "topluluk, kalabalık, güruh" biçiminden evrilmiştir.
Fransızca personnel "1. kişisel (sıfat), 2. bir tiyatro oyunundaki kişilerin tümü, bir ekibi oluşturan kişilerin tümü (isim)" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince personalis "kişiliğe ilişkin, kişisel" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince persona "1. tiyatro maskesi, 2. tiyatroda canlandırılan kişi, karakter" sözcüğünden +alis sonekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Etrüskçe bir sözcükten alıntıdır.
Eski Türkçe bagır "iç organlar, özellikle karaciğer" sözcüğünden +Ak3 sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için bağır maddesine bakınız.
Eski Türkçe bögür "bir iç organ, karaciğer" sözcüğünden +Ak1 sonekiyle türetilmiştir. Daha fazla bilgi için böğür maddesine bakınız.
Türkiye Türkçesinde çigelek sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesinde çige "1. meyvenin etli ve sulu kısmı, 2. vişne" sözcüğünden +AlAk sonekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe çig "yaş" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. Daha fazla bilgi için çiy maddesine bakınız.
Eski Türkçe köli- "gölgelenmek, kararmak" fiilinden +gA sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kölige sözcüğünden evrilmiştir.
Bu arama sonucu toplam 31 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.