Çili - Kelime Etimolojisi, Kelimesinin Kökeni

Çili Araması Sonuçları

Kelimeyi tam olarak karşılayan bir kelime olmamasına rağmen, aradığınız kelimenin içinde geçen kelime sonuçlarını aşağıda görebilirsiniz.

Farsça yazılı örneği bulunmayan *çēlāngār چيلانگار z sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça çēlān چيلان z "demirden alet ve edevat, kapıların demir aksamı" ve Orta Farsça (Pehlevice veya Partça) kār "yapan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için çelenk, +kâr maddelerine bakınız.
Farsça şēlāngār شيلانگار z "şölen veren" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça şēlān شيلان z "şölen, Moğollarda büyük törensel yemek" ve Farsça kār كار z "yapan" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için şölen, +kâr maddelerine bakınız.
Türkçe sözcük, Ad halinde İşlemeyen kilitleri açma, kilide ve anahtar numunesine göre anahtar yapma, kilit montajı, bakım ve onarım işlemlerini yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişi anlamına gelir. Türkçe dilinden alınan çilingir kelimesi anahtarcı anlamındadır. Ad sözcük, Ad halinde çilingir anlamına gelir. Ad dilinden alınan çilingir kelimesi Farsça chilingar anlamındadır.
Arapça cūġrāfiyyā جوغرافيّا z "'tarif-i arz ilmi'" fiilinden alıntıdır. Arapça fiil Eski Yunanca geōgraphía γεωγραφία z "yeryüzünün tasviri, haritacılık, coğrafya" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca γή z "dünya, yeryüzü" ve Eski Yunanca gráphō γράφω z "çizmek, tasvir etmek" sözcüklerinin bileşiğidir. Daha fazla bilgi için geo+, +grafi maddelerine bakınız.
Arapça Abd kökünden gelen ˀabad أبد z "kalıcılık, sonsuzluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˀubūd اوبود z "kalma, kalıcı olma" sözcüğü ile eş kökenlidir.
Arapça ftḥ kökünden gelen fatḥat فتحة z "1. açılım, açılma, 2. Arap yazısında a sesini belirten hareke" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fataḥa "açtı" fiilinin ismi merresidir. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice patāḥ פַתָח z "Arami yazısında uzun a sesini belirten nokta" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Daha fazla bilgi için fetih maddesine bakınız.
Arapça ḳwd kökünden gelen ḳawwād قوّاد z "muhabbet tellalı, fuhuşa aracılık eden" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳāda قاد z "önayak oldu, iş bitirdi" fiilinin meslek adıdır.
Arapça ḥkr kökünden gelen iḥtikār إحتكار z "istifçilik yapma, piyasada tekelleşme, haksız kazanç sağlama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥikr حكر z "hava parası, bir mülkü terketmek için talep edilen ücret" sözcüğünün iftiˁāl vezni (VIII) masdarıdır. Bu sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #χkr חכר z "kira, rant" kökünden alıntıdır.
Arapça ġşş kökünden gelen maġşūş مغشوش z "hileli, sahte" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġaşşa "kandırdı, sahtecilik yaptı" fiilinin mefˁuludur. Daha fazla bilgi için tağşiş maddesine bakınız.
Farsça marham مرهم z veya Arapça malġam veya malham ملغم/ملهم z "alaşım, bulamaç, krem" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca málagma μάλαγμα z "a.a., özellikle sepicilikte kullanılan yumuşatıcı bileşim" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca malássō, malag- μαλάσσω, μαλαγ- z "yumuşatmak" fiilinden +ma sonekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *mel-ag- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *mel-1 "gevşemek, yumuşamak" kökünden türetilmiştir.
Arapça ˁṣb kökünden gelen mutaˁaṣṣib متعصّب z "taassup eden, fanatik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça taˁaṣṣub تعصّب z "asabiyet gösterme, aşiretçilik veya fanatiklik yapma" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) failidir. Daha fazla bilgi için asap maddesine bakınız.
Arapça mudāhanat مداهنة z "yağcılık, dalkavukluk" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için müdahene maddesine bakınız.
Arapça smḥ kökünden gelen musāmaḥat مسامحة z "cömertlik etme, hoşgörme, affedicilik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça samāḥat سماحة z "cömertçe verme" sözcüğünün mufā'alat vezni (III) masdarıdır.
Arapça zwr kökünden gelen muzawwir مزوّر z "tezvir eden, yalancı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tazwīr تزوير z "sahtecilik yapma" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) failidir. Daha fazla bilgi için tezvirat maddesine bakınız.
Arapça nṭr kökünden gelen nāṭir ناطر z "bekçi, koruma görevlisi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice #nṭr נטר z "bakma, gözetme, bekçilik etme" kökünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için nazar maddesine bakınız.
Arapça nfḳ kökünden gelen nifāḳ نفاق z "1. İslam cemaati içinde ikilik çıkarma, 2. genelde bölücülük, hizipçilik" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice npḳ kökünden gelen nəpaḳ ןפק z "her türlü çıkıntı, insan vücudunda çıkan ur veya tümör, dışkı" sözcüğü ile eş kökenlidir. ) Bu sözcük Arapça nafaḳ نفق z "çıkma, çıkarma" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için nafaka maddesine bakınız.
Arapça ṣnˁ kökünden gelen ṣanˁat صنعة z "imalat, işçilik, ustalık, hüner" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣanaˁa صنع z "imal etti, yaptı, işledi, düzenledi" fiilinin masdarıdır.
Arapça ṣtw kökünden gelen saṭwat سطوة z "ezici güç gösterme, kahretme, kahredicilik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça saṭā سطا z "saldırdı, kahretti" fiilinin masdarıdır.
Arapça sfr kökünden gelen sufārat سفارة z "elçilik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça safīr سفير z "elçi" sözcüğünün masdarıdır. Bu sözcük Arapça safar سفر z "yolculuk, sefer" sözcüğünden türetilmiştir. Daha fazla bilgi için sefer maddesine bakınız.
Arapça sws kökünden gelen siyāsat سياسة z "1. seyislik, at bakıcılığı, 2. devlet yönetme, yönetim" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sāsa ساس z "seyislik yaptı, at bakımı yaptı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için seyis maddesine bakınız.
Arapça shl kökünden gelen suhūlat سهولة z "1. akıcı ve yumuşak olma, 2. akıcılık, kolaylık, yumuşaklık, nezaket" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sahila سهل z "akıcı ve yumuşak idi, kolay idi" fiilinin masdarıdır.
Arapça şfˁ kökünden gelen şafāˁat شفاعة z "biri için aracılık etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şafaˁa شفع z "aracı oldu, araya girdi" fiilinin masdarıdır.
Arapça şrk kökünden gelen şirk شرك z "1. paylaşma, ortak olma, 2. tanrıya eş koşma, çok tanrıcılık" sözcüğünden alıntıdır.
Arapça ġşş kökünden gelen taġşīş "kandırma, özellikle paranın ayarını bozarak sahtekârlık etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ġaşşa "kandırdı, sahtecilik yaptı" fiilinin tefˁîl vezni (II) masdarıdır.
Arapça ṭlḳ kökünden gelen ṭalāḳat طلاقة z "(tavır ve huyda) rahatlık, serbestlik, (dilde) akıcılık, selaset" sözcüğünden alıntıdır. Daha fazla bilgi için talak maddesine bakınız.
Arapça wsṭ kökünden gelen tawassuṭ توسّط z "ortada olma, aracılık etme, ortayı bulma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wasaṭ وسط z "orta" sözcüğünün tefeˁˁul vezni (V) masdarıdır. Daha fazla bilgi için vasat maddesine bakınız.
Arapça zwr kökünden gelen tazwīrāt تزويرات z "sahtecilik, hile" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça zawar زور z "yamukluk, eğik olma, sahtelik, ikiyüzlülük" sözcüğünün tefˁîl vezni (II) masdar çoğuludur.
Arapça ṣnˁ kökünden gelen ṣināˁat صناعة z "imalat, işçilik, ustalık, hüner" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣanaˁa "imal etti, yaptı" fiilinin masdarıdır. Daha fazla bilgi için sanat maddesine bakınız.
Bu arama sonucu toplam 28 sonuç bulundu!

Gözde Aramalar

Yeni kelimeler mi keşfetmek istiyorsunuz, işte sitemizde aranma sıklığına göre son zamanlarda en çok aranan kelimelerin listesi.